Padavimai

Ten, kur šiandien Šventosios ir Anykštos trikampyje įsikūręs Anykščių miestelis, pačioje aukštojoje vietoje, ant Kalitos kalno, kadaise buvo didelis bajoro Nykščio dvaras, o netoliese...

Padavimai Padavimai apie miestus
Skaitysite 13 min.

Milžinai, pasak liaudies pasakojimų, buvę tai nepaprasto ūgio žmonės, jie gyvenę seniai, labai seniai, dar tada, kai Lietuvoje nebuvę nė vieno miesto, kada visi gyvenę giriose, ir tik...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Kunigaikštis Palemonas turėjo tris sūnus. Vyriausiasis — Borkas, antrasis — Kūnas, o trečiasis — Spera. Vyriausiasis sūnus, Borkas, įkūrė miestą prie Jūros upės. Ir, pridėję to...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius Padavimai apie miestus
Skaitysite 1 min.

Apie 1750 metus, Žemaičiuose kažkokio ežero vandeniui į orą pasikėlus, atsiradęs labai juodas debesis. Jis kabojo vienoje vietoje beveik dvi savaites. Paskui, ūždamas ir kriokdamas, vis...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Slinko toks didelis debesis ūždamas. O viena moteriškė sako: — Platus ežeras ateina! Debesis ir nusileido, ir pasidarė ežeras. O toj vietoj seniau buvo miestas.

 

*

Buvusi vasara. Žmonės...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Seniai seniai gyveno du milžinai: vienas Paketurių kaime, kitas — Aukštupėnų kaime. Juos abu skyrė Lėvens upė ir slėnis. Jiedu mėgo pypkiuodami pasikalbėti. Jų pypkės buvo ilgos ir...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Šlepetys Krisius iš Jakiškių Joninių naktį ėjo į piliakalnį kasti pinigų. Pasiėmė žvakę, smaigą. Nuėjęs pradėjo ieškoti. Ieškojo ieškojo, badė badė žemę — kaip nėra, taip nėra...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

1336 metais iš vokiečių žemės atplūdo į Prūsiją didelė kariuomenė, suvienijo savo jėgas su kryžiuočiais ir patraukė į lietuvių žemes. Ji apgulė Pilėnų pilį, kurioje, pajutę...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai
Skaitysite 1 min.

Sako, kad Vosgėlių piliakalnyje yra apipilta bažnyčia. Ją senovėje apipylę milžinai. Ant piliakalnio anksčiau buvo skylė. Kartą piemenys, ganydami ant piliakalnio, išvijo iš botagų...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 2 min.

Buvo trys broliai, dideli ir galingi karaliai. Vienas jų apsigyveno Liškiavoj, antras — Merkinėj, trečias — Punioj. Visi jie buvo stabmeldžiai; ir visi žmonės dar čia buvo tada...

Padavimai Padavimai apie miestus
Skaitysite 2 min.

Didysis kunigaikštis Šventaragis išsirinko sau labai gražią vietą girioje prie Vilijos upės, kur Vilnios upė įteka į Viliją, ir prašė savo sūnų Skirmantą, kad toje vietoje būtų...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Jeigu tiktai kas eidavo pro Džiugo kalną, visada tenai pamatydavo biznu frakeliu gražų vokietuką, šokinėjantį iš medžio į medį. Visi to kalno lenkėsi iš tolo — bijojo velnio galybės. O...

Padavimai
Skaitysite 4 min.

Kur dabartinis Vištytis, tenai nebuvo to didžiulio ežero, bet tekėjo tik mažytis mažytukas upelis. Prie to upelio atėjo jauna mergaitė velėt skalbinių. Ir, tenai jai beskalbiant, pradėjo...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Toje vietoje, kur dabar Dusia, buvo didelis dvaras. Ponas buvo labai piktas, kankino žmones. Tą poną rado po nakties uždusintą. Kai poną laidojo, nuskendo visas dvaras, pasidarė ežeras....

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 2 min.

Sako, tai buvę tada, kai dar Lietuvoje pagonys gyvenę. Buvęs tuomet karalius Šarūnas, kuris panoręs visą pasaulį nugalėti, visas karalystes užkariauti ir visus karalius nužudyti, o tada...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 3 min.

Mindaugas nusiuntė pas popiežių pasiuntinius ir apsikrikštyjo. Bet jo krikštas buvo veidmainingas. Slapta jis aukojo savo dievams - pirmajam Nenadievui ir Teliaveliui, ir Deveriksui, zuikių...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Už Pasamanės kaimo miške yra vieta, kur ir dabar žymu, kad buvo laiptai. Žmonės sako, kad tenai buvo bažnyčia. Tokioj vietoj negeroj, miške... 

Sako, išeidavo jaunimas į bažnyčią, o...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Buvo ežeras neišpasakytai gilus. Mano tėvo tėvas pasakojo. Atėjo koks burliokas, pakasė kiaulės galvą, aprėžė taip ir taip ir pasakė ežero vardą (turi vanduo savo vardą!). Tik ūžia...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 2 min.

Viena pamaldi bobelė iš Daškonių kaimo kiekvieną rytą eidavusi į Daugų bažnyčią. Vieną rytą ta bobelė ėmusi ir kiek pamigusi. Išbėgusi tekina, bet dar prie kaimo išgirdusi...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Kalbėjo, kad buvo dvi sesutės pas tėvus. Atvažiavo svotai, bet ne pas vyresnę, o pas jaunesnę seserį. Vyresnė sesuo labai nenorėjo pas tėvus pasilikti, o jaunesnę išleisti. Kai...

Padavimai Padavimai apie akmenis
Skaitysite 1 min.

Yra Žemaičiuose padavimas, kad, vežant į Varnius naujai nulietus varpus žiemą ledu per Lūksto ežerą, ledas neatlaikęs ir vienas, didesnysis, paskendęs ežere. Užtat dabar, kai antruoju...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Prūsai per trumpą laiką labai išaugo. Jų daugybė, o žemės maža, todėl pradėjo vienas kitą skriausti. Kaip kam patikdavo ir kaip kas išmanė, taip užimdavo žemę sau ir savo žirgui....

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai
Skaitysite 2 min.

Sako, kad kitą kartą čia su švedais lietuviai kariavę. Švedai puolė lietuvius. Lietuviai čia sukasė tokį piliakalnį didelį, suvarė žemes. Paskui nešė ant kalno didelius rąstus. O tie...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Kur dabar Čičinsko kalnas, seniau buvo bala Vešeta. Ta bala prigulėjo dideliam ponui Čičinskui. Jis buvo labai nedoras, savo žmones labai kankindavo. Jis užsigeidė pasistatyti rūmus toj...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 3 min.

Veliuonoje, sako, yra užkeiktas dvaras ir pana.

Vieną sykį dievobaimingas žmogelis pasivėlino į bažnyčią. Skubino jisai kaip galėdamas, bet numanė, kad jau pavėlavo. Kitą sykį to...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Artojas prie Jurgaičių kalno paleidęs pasiganyti jaučius ir užsnūdęs. Pabudęs žiūri, kad kažkokia moteriškė jo jaučius nuo kalno varanti. Kalne atidarytos durys. Artojas paklausęs...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 2 min.

Dar baudžiavos laikais, kai dvarininkai turėjo didelę galią, Velnio akmuo gulėjo ant ežios, kuri skyrė Baisogalos dvaro pono Komaro mišką nuo valstiečio Kadaro žemės. Kartą Komaras...

Padavimai Padavimai apie akmenis
Skaitysite 1 min.

Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už keturių mylių nuo Trakų medžioti. Ir rado prie Vilnios upės gražų kalną, ant kurio sutiko didžiulį žvėrį — taurą. Ir nukovė jį ant to...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Mirė didžiojo lietuvių ir žemaičių kunigaikščio Kukovaičio motina Pajauta. Didysis kunigaikštis Kukovaitis, mylėdamas savo motiną, pastatė jos atminimui stabą. Tą stabą, pavadinęs...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Kai statė Rudaminos bažnyčią, tai meistrai negalėdavo susikalbėti. Kai reikėdavo plytų, tai paduodavo vandens arba kitų daiktų. Meistras, kuris bažnyčią statė, nupirko mergos vaiką...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Švendubrės akmenį velnias nešė. Jis norėjo per Nemuną pernešt, į tą pusę. Norėjo užbaigti tą pilį, kur Liškiavoje: išmūrijo apačioje, o viršuj — smėlis. Užgiedojo gaidys, ir...

Padavimai Padavimai apie akmenis
Skaitysite 1 min.

Yra pagoniška pagunda ir mūsų Lietuvoje. Šitie pikti darbai būdavo iki Vytauto, nes Vytauto pačią Ariogaloje po mirties sudegino. O paskui ėmė liautis deginę.

Buvo žmogus Sovijus. Jis...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai
Skaitysite 2 min.

Vieną kartą didysis kunigaikštis Gediminas išjojo iš savo sostinės, iš Kernavės, į medžioklę. Nujojęs penkias mylias, kitoj pusėj Vilijos upės rado girioje gražų kalną, ąžuolynų ir...

Padavimai Padavimai apie miestus
Skaitysite 2 min.

Kęstutis, valdydamas Trakus ir Žemaitiją, išgirdo apie Palangos merginą, vardu Birutė. Ta mergina pagal pagonišką paprotį savo dievams davė apžadus netekėti. Ją pačią žmonės garbino...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Seniau ant to kalno, stačioje pusėje, netoli viršaus, buvę urvai. Iš tų urvų kas vakarą, saulei leidžiantis, išeidavusi mergaitė, milžtuvėlę rankoj turėdama, ir šaukdavusi:

— Tbruka,...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Liaudis pasakoja, kad nuo Šatrijos viršūnės atsiskleidžiąs toks platus regimasis plotas, jog dvylika bažnyčių (poetiškas lietuvių posakis, atitinkąs rusų sorok sorokov cerkvei) esą...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 2 min.

Dargužių ir Karklės kaime dar ir šiandien galima rast visokių akmenų, išmėtytų viena eile. Sako, kad tie akmenys ne paprastai atsiradę. Seniai, jau labai seniai biesiokas kiekvieną dieną...

Padavimai Padavimai apie akmenis Padavimai apie miestus
Skaitysite 1 min.

Toje vietoje, kur dabar Kapstato ežeras, seniau buvusi didelė graži lanka. Vieną kartą, pačioj šienapjūtėj, pas darbininkus atėjo vokietukas ir sako: — Skubinkitės skubinkitės! Pareis...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Kartą velniai norėjo per tą ežerą padaryti tiltą, nes rengė vestuvę ir norėjo per tą tiltą važiuoti. Kelias naktis jie tempė nešė akmenis iš visų laukų ir skandino į ežerą....

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Seneliai pasakojo, kad labai seniai vietoj to ežero buvęs kalnas, ant kurio stovėjusi bažnyčia. Vieną kartą į tą bažnyčią ėjo moteris. Beeidama į kalną, ji labai pavargo ir pasakė:...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Nepaprastus ir neįtikimus daiktus pasakoja apie Vilniaus požemius, neva nuo seniausių laikų esančius, anot vienų, po rotuše, o kitų — po Subačiaus bokšto kalnu. Tame požemyje burtininkai,...

Padavimai Padavimai apie miestus
Skaitysite 1 min.

Ežeras, liaudies manymu, yra deivių būstas, ten gyvena vadinamosios ežerų deivės, kurios yra žuvų valdovės ir leidžia jas gaudyti tik savo mylimiesiems asmenims. Kai tiktai neturintis...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 2 min.

Uteniui didžiu kunigaikščiu esant, Prūsų kryžeiviai savo užpuolimais didžiai įkyrėjo žemaičiams, todėl ir tie kaip įmanydami stengėsi jiems atkeršyti.

1285 metais jaunas ponaitis...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 2 min.

Numirusi vieno milžino motina. Milžino toli gyventa. Jis ėjęs savo motinos laidoti. Beeinant prisisėmė jo klumpės smėlio ir žemių. Milžinas iškratė savo klumpes, ir pasidarė Girnikų...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Pasakoja seni žmonės, kad seniau, kai statydavo kokį namą ir norėdavo, kad jis ilgiau išsilaikytų nesugriuvęs, į to namo sieną įmūrydavo gyvą žmogų.

Kai statė Biržų pilį, tai į...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 1 min.

Išėjo kažkada Raigardas... Kada, kur išėjo, nuskendo Raigardo miestas, tai dievai žino. Bet ten buvo, buvo Raigardas!

Tai pasakoja vėl... Atėjo žmona pas šulnelį ir atsiklaupė gerti. Kai...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Vieną kartą vaikai ganė gyvulius prie Ginučių piliakalnio. Bedūkdami jie įmetė į urvą vieno vaiko kepurę. Vaikas bijo eit namo, kad tėvas už kepurę nebartų. Sumanė, kad reikia...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Seniai, labai seniai, kada Lietuvos ir Žemaičių vėliavos su vyčiu ir meška plevėsavo viršum skaidrių Baltijos vandenų, žydrose jos gelmėse stovėjo puikių puikiausi jūros valdovės...

Padavimai
Skaitysite 6 min.

Didysis Lietuvos kunigaikštis sumanė pasistatydinti tokią tvirtapilę, kad jokie priešininkai negalėtų jos paimti. Sumanyta — padaryta: toks buvo kunigaikštis. Išsirinko labai gražius...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 7 min.

Yra įvairių pasakų apie Raigardo miestą, bet kas gali šiandien žinoti, kur tiesa. Yra tokių padavimų — ir jais seni mūsų krašto žmonės giliai tikėjo, kad tasai Raigardo miestas...

Padavimai Padavimai apie miestus
Skaitysite 5 min.

Kur prie Anykščių yra Marčiupys, tenai yra nuėjusios skradžiai žemę vestuvės.

Tėvai turėjo vieną sūnų. Sūnus mylėjo merginą, o tėvai neleido jam vesti. Tada jis, iš tėvų...

Padavimai Padavimai apie miestus
Skaitysite 1 min.

Seni žmonės vis, būdavo, pasakoja, jog kai per Lietuvą ėjo Napoleonas su savo kariuomene, Piliūnuose buvo labai šlapia. O ten kaip tik buvo daug jo kariuomenės. Ten jie užsimanė pavalgyt...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Dausprungas Julijonas, Palemono draugas, patricijus iš Centaurų, arba Kitaurų, giminės, matydamas gražiai įsikūrusius savo anūkus, Palemono sūnus, patraukė toliau su savo žmonėmis prie...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Domantų kaimo vyrai, girdėdami, kad tame kalne yra senovės bažnyčia, sumanė vidurdienį tą kalną pakasinėti. Pradėjo kasti. Staiga vienas iš jų atsigręžęs pamatė, kad beveik visas...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Alcis buvo nepaprastai stiprus milžinas. Jis buvo keliaujantis didvyris, labai plėšdavo žmones ir daug gera jiems darydavo — kaip jam būdavo tinkama. Išgriaudavo kaip šieno kupetas ištisus...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Ant kalno yra tvenkinys užakęs. Sako, kad buvo tenai bažnyčia. Bažnyčia prasmego, liko tas tvenkinys.

Vienas žmogus norėjo iškasti griovį ir nuleisti vandenį. Naktį jis išgirdo balsą,...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Toje vietoje, kur dabar Paršežeris, buvo plačios pievos. Vieną sykį žmonės, važiuodami į jomarką, mato, kad tas pievas paršas knisa ir knisa. Nusistebėję, nusijuokę žmonės, iš kur...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 2 min.

Sako, kad toje vietoje stovėjo bažnyčia. Ji nugrimzdo skradžiai žemę. Dabar, sako, kartais girdi po žemėmis gaidžius giedant.

Norėjo kalną kasti nuo Kražantės upelio pusės, bet...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 1 min.

Jau labai labai seniai vienas velnias keliavo į Kauną, į vestuves. Jis paėmė labai didelį maišą, pilną akmenų, ir norėjo su tais ties Kaunu Nemuną užpilti, manydamas tokiu darbu...

Padavimai Padavimai apie akmenis
Skaitysite 1 min.

Keliauninkai, atvykę iš užjūrio, plaukė Nemunu aukštyn. Priplaukę Dubysos žiotis, sužinojo, kur buvo tos upės pradžia. Iš džiaugsmo, kad surado kelią prie tos šventos vietos, dainavo:...

Padavimai Padavimai apie miestus
Skaitysite 1 min.

Senovėje vienas milžinas, plačią ir gilią Drevernos upę užpilt besirengdamas ir jau kone pilną prijuostę smilčių prisižėręs, ant kietumos atsidūrė. Apsidairęs į mylios tolume...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Labai seniai tai buvo, kai Kuršių pamaryje gyveno du milžinai. Sykį abu kapojo medžius — vienas ant Ventės rago, o antrasis — ant Liekų rago. Ventininkui išslydo kirvis iš rankos ir nulėkė...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Gaspadorius supykęs ant piemenės ir pavaręs nuo kūlimo. Piemenė kaip išėjusi, tai grįžusi tik po trijų dienų. Ji sakėsi buvusi Luponių pilelėj. Sakė: kai gaspadorius ją išvarė, ji...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Vieną kartą velnias matavo Dirdų ir Čičirio ežerus — kuris jų didesnis. Velnias išmatavo ir pamatė, kad Čičirio ežere yra daugiau vandens. Tada jis pasėmė kaušą vandens iš Čičirio...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Už pusmylio nuo kelio, einančio iš Telšių į Alsėdžius, keleivio akis patraukia aukštas kalnas, žmogaus rankos supiltas, kaip tai rodo apvalainas kūginis pavidalas ir žemės rūšių...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Vienas Romos kunigaikštis, vardu Palemonas, imperatoriaus Nerono giminaitis, iškeliavo su pačia ir su vaikais, ir su pavaldiniais, ir su savo turtais. Su tuo kunigaikščiu buvo penki šimtai...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 2 min.

Ant to kalnelio yra du labai dideli akmenys. Pasakoja, kad tie akmenys vienas prie kito ėjo. Žmonės įdėjo jiems vardus: vienam — Jonas, antram — Petras. Tuomet akmenys sustojo ėję. Dar ir...

Padavimai Padavimai apie akmenis Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Sako, kad piliakalnį švedai kepurėmis supylė. Kad viršūnė būtų stipresnė, švedai pirma akmenimis išgrindė, o paskui žemėmis užpylė.

Kartą viena mergaitė vaikščiojo ant piliakalnio...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Tauralaukyje yra Velnio akmuo. Netoli nuo tos vietos seniau gyveno dvarponis. Jis labai mėgo kortomis lošti. Vieną kartą jis lošė kortomis su savo kumečiu, ir tas kumetis pralaimėjo. Jis...

Padavimai Padavimai apie akmenis
Skaitysite 1 min.

Kalną supylė švedai. Sako, kad švedai kariavo su lietuviais ir juos nugalėjo. Paskui švedai, norėdami visai sunaikinti savo priešus, apipylė smėliu karius ir taikius gyventojus. Švedai...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 2 min.

Netoli Raseinių yra labai aukštas kalnas, kurį vadina Kirvelio kalnu, o prie Viduklės yra kitas kalnas, kurio vardas Palipynkalnis. Ant tų kalnų buvo du milžinai. Vienas stovėjo ant...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Sako, ant to piliakalnio žmonės laikydavosi, gindavosi. Medžius susivelka, šautuvai mediniai... Senovės ciesoriai ant to piliakalnio stovėdavo, o kariuomenė medžius ritino.

Dar sako, kad...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 2 min.

Ant Luokės kalno arė Pašakarnis iš Kirklių kaimo. Vidurdienį paleido arklį ir atsigulęs užmigo. Sapne jam pasirodė graži mergelė kaip karalaitė ir sako:

— Ar sutiksi mane pasveikint?

...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Per mišką prie Daugėliškio kaimo eina kelias. Žmonės pasakoja, kad tą kelią nutiesė Napoleonas, kai ėjo į Maskvą. Dabar tuo keliu niekas nevažiuoja. Sako, kas tik tuo keliu važiuodavo,...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Ten, kur valdė Kernius, žmonės, kurie tuo metu gyveno kitoj pusėj Vilijos, grojo su ąžuoliniais ragais. Kernius tą krantą savo lotyniška kalba vadino litus, o ragus, kuriuos pūtė — tuba....

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai
Skaitysite 1 min.

Ant šito kalno buvęs puikus dvaras. Ponai buvo labai ištvirkę, žmones skriaudė, patys tik puotavo. Kartą, kai buvo sunkus laikas, jie puotavo ir šoko. Jiems bepuotaujant ir bešokant, žemė...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 3 min.

Smilingiuose gyveno toks Venckus. Joninių dieną jis išėjo pasivaikščioti. Bevaikščiodamas pavargo, atsigulė ir užmigo. Staiga jį pažadino balsas:

— Kelkis ir eik ant kalno! Venckus...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 1 min.

Sako, kad čia kitą kartą yra buvęs dvaras. To dvaro ponas smarkiai baudė ir kankino žmones. Žmonės visi keikė ir prakeikė dvarą. Dvaras nugrimzdo. Toj vietoj pasidarė kalnas.

Kitą...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Vieną subatos vakarą, vakarojant merginai, atėjo pas ją koks gražus ponaitis ir sako:

— Ženykimės!

Mergina suprato, kad tas ponaitis yra velnias, ir ėmė jam uždavinėti darbus....

Padavimai Padavimai apie akmenis
Skaitysite 1 min.

Kur dabar Rimiečio ežeras, seniau buvo pieva. Naktį tenai vyrai ganė arklius. Ir kažkas atėjęs juos kelia, sako: — Kelkitės ir jokit, nes užeis ežeras.

Jie nepaklausė, manė, kad juokom...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 2 min.

Aš pamenu nuo vaikystės — sakydavo, kad čia Laumės mūras. Toks volas akmenų apmūrytas... Skylė buvo, ir, sako, toji skylė siekė net Trakus. Šnekėjo, kad tokį seną žmogų įleidę...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 1 min.

Baltijos jūros gelmėse, gintaro pily, gyveno dievaitė Jūratė. Kartą ją iš miego pažadino skambi daina. Atmerkusi akis, ji išvydo dainuojantį jauną stuomeningą žvejį Kastytį. Jo...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Didysis kunigaikštis Narimantas paėmė sau už pačią Fladro iš Lyvijos dukterį, o jo brolis Daumantas paėmė kitą to paties Fladro dukterį. Po kiek laiko sunegalavo kunigaikščio Daumanto...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Kai su švedais kariavo, jie pylė pylimus. Švedai liepė moterims žemę nešioti su prijuostėmis. Jeigu kuri neklausydavo, nupjaudavo jai krūtis. Įdubime buvo švedų gurguolės, o ant viršaus...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Sako, kad tenai, kur dabar piliakalnis, yra buvusi bažnyčia. Senovėje tą bažnyčią užnešė smėliu. Žmonės girdėdavo varpais skambinant. 

Vieną kartą buvo atvažiavęs turtingas ponas...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Labai seniai palei Lėvens upę velnias nešęs didelį maišą akmenų prikrovęs. Maiše tarp mažų akmenų buvo didelis akmuo. Tai tas didysis akmuo nusmuko maišo galan ir pratrynė maišą....

Padavimai Padavimai apie akmenis
Skaitysite 1 min.

Ties Tyrelių sodžium buvo didelis ežeras. Vieną kartą ant Tyrelių užėjo juodas debesis ir kabėjo, užgulęs laukus, visas tris dienas. Žmonės, prieidami artyn, matė debesyje žuvis...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Gyveno trys ūkininkai. Vienas jų labai gerai gyveno. Jam net višta nei vieno kiaušinio nepametė, taip gerai sekėsi! Paskui višta pametė kiaušinį. Jis sako:

— Jau čia kas nors mums bus......

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 2 min.

Kryžeiviai, norėdami iš Prūsų į Kuršą pereiti, vieną kartą išrinko nepaprastą sau kelią. Nuo Kretingos į Salantus, tuokart Skilandžiais vadinamus, nebuvo kasto kelio. Reikalui...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 3 min.

Visaip žmonės pasakoja, kaip tokioje pelkėtoje vietoje atsirado Poteronių piliakalnis, bet niekas tiesos nežino ir aš nežinau.

Vieni sako, kad labai seniai, kai dar žmonės buvo...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 2 min.
MENIU