Privatumo politika

1. Sąvokos

1.1 Svetainė – internetinis portalas vaikams.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – vaikams.lt

1.2 Vartotojas – bet kuris prisijungęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);

1.3 Paslaugos – vaikams.lt Svetainėje siūlomos informacinės ir reklamos paslaugos. Taip pat įvairus pramoginis turinys vaikams, toks kaip pasakos, patarlės, žaidimai ir kito turinio peržiūra. Paslaugos gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;

1.4 Paskyra – vaikams.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;

1.5 Partneriai – yra laikomi tokie fiziniai ar juridiniai asmenys, su kuriais vaikams.lt bendradarbiauja teikiant Paslaugas Svetainėje;

1.6 Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;

1.7 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

1.8 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.9 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.10 Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;

1.11 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;

1.12 Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

1.13 Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679;

1.14 Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;

1.15 IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

2.2 Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3 Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, lankydamiesi svetainėje ar užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

2.4 Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai vaikams.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas peržiūri Svetainę ar užsisako per Svetainę Paslaugas.

2.5 Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo vardą, elektroninis paštą, bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

3. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

3.1 Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris užsako Paslaugas Svetainėje, teisę į privatumą. Priklausomai nuo Vartotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – prisijungimo data, elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, profilio nuotrauka (prisijungusiems per Facebook ar Google paskyras arba įkėlus savo noru),  miestas (neprivaloma), telefono numeris (neprivaloma), IP adresas ir kita Paslaugų užsakymo metu nurodyta informacija) paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3.2 Svetainėje yra naudojami Slapukai. Dalis slapukų yra būtini svetainės veikimui, paslaugų suteikimui ir saugumui užtikrinti. Kitiems slapukams yra prašomas vartotojo sutikimas. vaikams.lt norėdami tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja neribotą laiką iki Vartotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@vaikams.lt .

Detali informacija apie Slapukus:

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

dsid

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Įeinant į puslapį

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus ID numeris

cookie_consent

Slapukų naudojimo sutikimas

Sutikus su slapukų naudojimu

12 mėn.

Sutikimas

_ga

_gat

_gid

NID

r/collect

Google Analytics slapukai skirti analizuoti vartotojų apsilankymus

Įeinant į puslapį

2 metai

1 diena

1 diena

6 mėnesiai

Iki lango uždarymo

Išsamesnė informacija iš Google Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bendradarbiauja su programinės įrangos kūrėjais siekdama užtikrinti, kad šių slapukų naudojimas atitiktų teisės aktų reikalavimus.

 

3.3 Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks arba veiks nekokybiškai.

4. Asmens duomenų naudojimo tikslai

4.1 vaikams.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

4.1.1 Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdamas užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti. Asmens duomenys šiam tikslui pasiekti yra tvarkomi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu asmens duomenų pagrindu – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. vaikams.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

4.1.2. Efektyvaus Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. Asmens duomenys šiam tikslui pasiekti yra tvarkomi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu asmens duomenų pagrindu – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

4.1.3. Nuolatinio Svetainės Paslaugų tobulinimo ir vystymo užtikrinimo tikslai, bei siekiant pateikti Vartotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus vaikams.lt taip pat rinkos analizės tikslais. Asmens duomenys šiam tikslui pasiekti yra tvarkomi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu asmens duomenų pagrindu – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

4.1.4. Svetainės administravimo ir galimų sutrikimų diagnozės tikslais, saugumo tikslais Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus ir slapukus. Asmens duomenys šiam tikslui pasiekti yra tvarkomi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu asmens duomenų pagrindu – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

5. Asmens duomenų teikimas

5.1 vaikams.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

5.1.1. jei yra Vartotojo sutikimas;

5.1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis vaikams.lt pavedimu, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;

5.1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

5.1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

5.2.Vartotojo Asmens duomenys gali būti teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

6. Asmens duomenų apsauga

6.1 vaikams.lt siekia, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus.

6.2 Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja neatskleisti Asmens duomenų apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti vaikams.lt.

7. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

7.1 Vartotojas suteikia teisę vaikams.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą vaikams.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. vaikams.lt iš Vartotojo gavę tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad vaikams.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti.

7.2 Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis vaikams.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į vaikams.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. vaikams.lt įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.

7.3 Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į vaikams.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. vaikams.lt įgyvendina Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo prašymo gavimo.

7.4 Vartotojas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė vaikams.lt, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir prašyti persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

7.5 Vartotojas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba sutikimo pagrindu.

7.6 vaikams.lt Asmens duomenis saugo tol kol Vartotojas ištrina savo paskyrą arba atsiima duotą sutikimą, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje arba Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėse yra numatytas kitoks saugojimo terminas.

7.7 vaikams.lt turi teisę saugoti Asmens duomenis iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu vaikams.lt gavo skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar jeigu vaikams.lt pastebėjo atitinkamo Vartotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

7.9 Įgyvendindami aukščiau minėtas teises ar iškilus klausimams Vartotojas gali kreiptis į vaikams.lt el. paštu info@vaikams.lt