Lietuvių liaudies pasakos

Lietuvių liaudies pasakos ir padavimai. Įdomios lietuviškos pasakos.

Audio pasaka
15:29

Gyveno seniau vienas labai turtingas ponas. Kartą jis parašė lentoje: „Jeigu kas žino, kas yra bėda, tegu man pasako!" Prikalė tą lentą prie stuobrio pakelėj. Važiavo tuo keliu karalius, pamatė lentą, sustojęs perskaitė ir tarė pats sau: „Aš jam parodysiu, kas yra bėdai" Ryto...

Pasakos Juokingos pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 3 min.

Vieną kartą arė žmogus dirvą pagiry. Netoliese gulėjo meška lauže. Pamačiusi žmogų, ji ir šaukia:

— Žmogau, žmogau, aš tavo jautelius pjausiu.

Nusiminė žmogus, nežino, kaip nuo meškos gelbėtis, o čia pasisuko lapė ir sako:

— Ką man duosi, jeigu aš tavo jautelius išgelbėsiu?

—...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie gyvūnus Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 3 min.

Gyveno senelis ir senelė ir dukrelę turėjo Aguonėlę — juoda juoda, kaip aguonėlė. Mama sako tėvui: — Nunešk į šulinį — ji išbals.

Tai nunešė tėvas ir įleido į šulinį. Tada mama lašinių pripjaustė, kiaušinių primušė, nunešė prie šulinio ir sako:

— Aguona, dukra Aguona, Iškišk...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 2 min.

Vienas šeimininkas prastai prižiūrėjo savo gyvulius: šuns nelakino, gaidžio nelesino, tai šiuodu ir nutarė pabėgti į mišką ir pradėti savarankiškai gyventi. Gaidys susirado laktą ant aukšto ąžuolo šakų, o šuo kiek žemiau įlindo j ąžuolo drevę ir pasitaisė sau guolį. Šitaip...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 2 min.

Sėdėjo senelis ant akmenėlio, žiūrėjo į vandenėlį, nugi tik pliumpt ir įpuolė. Mirko mirko, išmirko — išrūgo, išlipo — išdžiūvo. Atsisėdo ant akmenėlio, žiūrėjo į vandenėlį, nugi tik...

—       Graži mano pasaka?

—       Graži.

—       Tau graži ir man...

Pasakos Trumpos pasakos Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 1 min.

Gyveno brolis Joniukas ir sesuo Elenytė. Tėvai numirė, ir juodu išėjo iš namų laimės ieškoti.

Buvo vasara, saulė kaitino. Joniukas ištroško, norėtų gerti, bet upelio nebuvo arti. Eidamas keliu, jis pamatė smėly įmygtą arklio pėdą, pilną vandens, ir sako seseriai:

—     ...

Pasakos Pasakos apie draugystę Stebuklinės pasakos Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 5 min.

Buvo senelis ir senelė. Neturėjo juodu vaikų, tai senelė ir sako:

—     Eik, senuk, į girią, iškirsi alksnį ir parneši.

Senelis parnešė alksnio šaką, aptašė, įdėjo lopšin, o senelė supa ir gieda:

—      Lylia lylia, Trivainėli!

Supo supo ir išsupo vaikelį. Vaikelis guvus, bematant...

Pasakos Pasakos apie draugystę Pasakos apie gyvūnus Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 4 min.

Gyveno kartą moteriškė. Ji turėjo dukterį ir podukrą. Dukterį mylėjo, o podukrą visaip vargino, sunkiausius darbus užduodavo. Vieną kartą pamotė šaukia:

— Visai aptingai, snaudale,- beganydama. še pakulų maišą. Suverpk, išausk, išbalink, suriesk ir vakare parnešk man...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 7 min.

Tėvas turėjo keturis sūnus. Bet tėvas mirė, paliko viena motina su tais vaikais. Vargsta, žūna ana su tais vaikais, vos ne vos anuos gali išmaitinti. Vieną dieną nebeturi ana vaikams ką beduoti. Eina prie kaimyno skolintis duonos. Kaimynas tuo laiku pats neturėjo duonos: seną jau...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 10 min.

Karalius neturėjo vaikų. Jis nuėjo medžioti, bemedžiodamas užsigeidė gerti. Jis pasilenkė, o velnias už barzdos:

— Neleisiu! Jei pavesi, ko namie nepalikai, tai paleisiu. Kas daryti? Prižadėjo. Pareina namo,— ogi randa — duktė gimusi! Kai jai sueis dvidešimt metų, tai velnias paims....

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 3 min.

Gimė vargšui žmogui berniukas. O tas žmogus sakydavo, kad pasaulyje nėra lygybės: vieni turtingi, kiti vargšai. Taigi sumanė anas ieškoti tokio kūmo, kuriam visi lygūs — teisingo žmogaus. Na, ir išėjo. Eina anas ir sutinka dievą.

—      Kur tu eini? — klausia dievas.

—      Kūmų...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Vieną kartą velnias nuėjo pas dievą ir sako:

—      Leisk man, aš visus žmones išpjausiu.

Dievas pagalvojo, pagalvojo ir leido jam išpjauti visus žmones. Velnias tuoj pasivertė geležiniu vilku ir pradėjo pjaut žmones. Išpjovė visus žmones, atliko tik brolis ir sesuo. Išsikasė po...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 7 min.

Buvo dvi seserys ir mažutis broliukas. Kartą berniukas žaidė palangėje aukso obuoliuku. Buvo pavasaris. Skrido žąsys ir gulbės ir pasiėmė broliuką. Ir nusinešė pamarėn, kur buvo žąsų ir gulbių bobutė.

Seserys pažiūrėjo — broliuko jau nėra. Apsirengė vyresnioji sesuo ir...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 3 min.

Vienam žmogui nusibodo gyventi pasaulyje ir nuėjo į dangų pas dievą skųstis, kad jį užmiršo. Dangus buvo užrakintas — pradėjo klumbenti. Išėjo šventas Petras, klausė jį:

—      Ko reikalauji?

Pasakė anas, ko jam reikalinga. Šventas Petras nuėjęs persakė dievui, kad atėjęs...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Pasakos apie Dievą Stebuklinės pasakos
Skaitysite 5 min.

Buvo toks karaliūnas, ir jis pasistatė sau rūmus. Pasistatęs rūmus, karaliūnas išvažiavo ieškoti stogdengio, kad jam rūmus apdengtų aguonų grūdais. Bevažiuodamas įsinorėjo gerti ir, priėjęs upelį, atsigulė gerti. Bet tik pasilenkė, tuoj jam kažkas čiupt už barzdos. Kai...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 2 min.

Paupy buvo trobelė, joje gyveno senelis ir senelė; nieko jie daugiau neturėjo, tik vieną kalytę. Vasarą senelis su senele žuvaudavo, žiemą senelis eketėje blizgiaudavo, senelė namie verpdavo.

Vieną kartą senelis, sugrįžęs iš žūklės, rado gimusius du sūnus. Pradžiugo...

Pasakos Pasakos apie didvyrius Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 9 min.

Kunigaikščiui dievas davė sūnų, po krikšto Joną. To vaiko lopšyje rado raštą. Tėvas pradėjo jį skaityti. Rašo, kad kai sūnus bus dvidešimties metų, tai jį praris žemė. Dideliai tėvas jį saugojo, neleido niekur be savęs iki dvidešimties metų. Paskutiniai metai prasidėjo — jau...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 9 min.

Ėjo kurpius su kurpaliais, sutiko velnią. Velnias sako:

—      Ar neitum pas mane siūti batų? Aš tau brangiai mokėsiu.

Kurpius sutiko, nuėjo į peklą ir siuvo. Naktim visi velniai išlekia iš peklos, o tam kurpiui liepia kurstyti peklą. Vėlės prašo nekurstyti. Jis klauso, nekursto....

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Pasakos apie Dievą Stebuklinės pasakos
Skaitysite 4 min.

Buvęs vaikas aštuonerių metų taip nebaugus, taip nebaugus, kad jis nė žinote nežinojęs, kas tai yra baimė. Jo tėvas vieną kartą parėjęs iš miško vakare ir sakąs:

—      Tai kad nusigandau, tai nusigandau! Kažin kas toks baisus man pasirodė — mane suėmė baimė, tai man net...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 10 min.

Buvo diedas ir boba. Anie turėjo vieną berniokėlį. Kartą mama minkė duoną, o berniokėlis bėginėjo po pirkią su botagėliu. Tėvas sako:

—    Drikstelk mamai per nugarą!

Mama sako:

—   O kad tu skradžiai žemę nueitum!

Tėvas sako:

—      Eik paklausk mamą, kada nueit skradžiai...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 4 min.

Buvo tėvas, mama ir sūnus Lipnikėlis. Jį įleisdavo į ežerą, ir jis ten žuvaudavo. Mama atneša jam valgyti ir šaukia:

—      Artyn martyn, artyn martyn! Artyn martyn, artyn martyn! Lipnikėli, atnešu, atnešu Košės puodą — viename svieste, Viename svieste, viename piene.

Atplaukė...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 4 min.

Buvo karalius ir karalienė, jie turėjo tris sūnus, juos leido mokytis. Bet vaikai vis tyčiojosi iš jų, kad jie neturi motinos. O jų motina buvo uždaryta tokiame mūre. Bet vieną sykį vaikai klausia tėvą:

—      Nagi, tėveli, ar mes neturim motinos? O tėvas sako:

—      Kurgi jūs,...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 15 min.
MENIU