Žaidimai gamtoje ir lauke

Linksmi lietuvių liaudies žaidimai skirti žaisti gamtoje ir lauke. Žaidimai gamtoje ir žaidimai lauke patiks vaikams ir jų tėveliams ir leis smagiai praleisti laiką.

Ima ilgą virvę ir suriša jos galus. Visi sustoja ratu ir abiem rankom laikosi už virvės. Vienas žaidėjas, kaip nors išrinktas (ar jis ilgesnį šiaudelį ištraukė, ar jam teko paskutinis būrimo žodis (Daugel mūsų šiam būry, Vienas tur būt vidury. Jis tik vienas, o ne du... Eisi...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—50 asmenų)

Šiam žaidimui reikia pagaminti lentelę, kurios vieną pusę nudažo baltais, kitą — juodais dažais. Abiejuose žaidimo galuose ant žemės brėžia po vieną „dvarą". Pačiame aikštelės viduryje brėžia liniją, kuri dalina žaidimo vietą į dvi dalis.

...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 20—30 asmenų)

Du žaidėju stojasi vienas priešais kitą ir padaro „tiltą", paduodami vienas kitam rankas ir jas iškeldami kaip gali aukščiau. Likusieji stojasi vienas už kito ir, priėję prie tilto, klausia: „Žmogeliai, ką čia veikiat?" Atsako: Statom tiltą, Smėliu piltą,...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sustoja ratu toli vieni nuo kitų ir pradeda mėtyt sviedinį, sakydami vardą to, kuris turi gaudyti. Įvardytasis gaudo sviedinį ir sviedžia jį kitam, pirmiau jį įvardijęs.

Jei kuris nesugaus sviedinio, tai visi žaidėjai bėga tolyn. Nesugavęs...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia mažiausiai 12 asmenų)

Kuo daugiau žaidėjų, tuo žaidimas būna gyvesnis. Du žaidėai, tvirtesniu už kitus, sustoja vienas priešais kitą, susiima už rankų ir pakelia jas aukštyn, lyg vartus padaro. Jie pakuždom susikalba, katras bus „rožė", katras „rūta". Visi kiti...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 20—50 asmenų)

Žaidėjai pasirenka didoką keturkampę vietą, t. y. „kūdrą“ vienoj jos kertėj ant žemės nubrėžia lanką, „žvejų namą". Žaidėjai pasiskirsto į dvi lygias dalis. Buria, kuri dalis bus „žuvys", kuri „žvejai". Žuvys „plauko" (bėgioja) po kūdrą.

Žvejai...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—20 asmenų)

Išrenka „pirklį" ir „pardavėją", likusieji—„žvėrys". Pardavėjas suvaro bandą į tam tikrą vietą ir kiekvienam parenka kokio nors žvėries vardą: meškos, kiškio, vilko, kurmio ir t.t. Tada prisiartina pirklys, ir vyksta toks pokalbis:

Pirklys. Sveikas gyvas!

...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Šiame žaidime žaidėjas pirmiausia turi baigti gimnaziją, o paskui — universitetą. Mokslas toks:

Gimnazija

1    klasė: šokina sviedinį dešiniąja ranka į žemę ir gaudo abiem rankom.

2    klasė: meta sviedinį aukštyn dešiniąja ranka ir gaudo dešiniąja.

3 klasė: šokina sviedinį į...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai paaugliams
Skaitysite 2 min.

(Žaidžia 2—10 asmenų)

Padeda ant žemės du akmenis arba dvi plytas, kitas nuo kito už dviejų sprindžių. Ant tų akmenų ar plytų paguldo pagaliuką, kitu pagaliuku žaidėjas (muštukas) meta gulintį ant akmenų pagaliuką tolyn, o kiti visi jį gaudo. Kuris sugaus pagaliuką, tampa...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Žaidimo vieta—ilga ir plati aikštelė. Abiejuose jos galuose ant žemės brėžia po „dvarą". Žaidėjai sustoja kuriame nors viename dvare. O „vilkas" stovi ploto vidury ir rėkia: „Kas vilko bijo?" Visi atsako: „Niekas!" ir bėga pro jį į kitą dvarą. Vilkas rūpinasi kuriam nors...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(žaidžia 2—15 asmenų)

Padeda ant žemės akmenį, į jį įremia pusapvalę žievę. Nuo tos žievės ridena kiaušinius. Tuos kiaušinius, kuriuos kliudys riedėdamas kiaušinis, ridentojas pasiima sau. Tada jis vėl ridena. Bet jei riedėdamas kiaušinis nekliudė nė vieno kiaušinio, tada...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Vienas žaidėjas išeina į kitą kambarį. Tuo metu visi kiti pasivadina kokiais nors žolynais ir išėjusiajam dovanoja puokštę! Apdovanotasis turi pasakyti, ką darys su kiekvienu žolynu. Kai jau visi gaus atsakymus, tada tik pasako, kuris kokio žolyno vardą buvo išsirinkęs.

...
Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai sustoja arba susėda ratu, laikydami rankose didelį pledą. Ant jo guli plunksnelė, kurią visi nuo savęs pučia. Vienas žaidėjas vaikščioja apie ratą ir rūpinasi sugaut plunksnelę. Tai jam, gan ilgai pasidarbavusiam, pasiseka, nes visi rūpinasi ją nupūst į priešingą...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai krikštynoms Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 15—30 asmenų)

Žaidėjai sustoja į eilę arti vienas kito. Kiekvienas užpakalyje savęs per žingsnį pasideda savo kepurę. Vedėjas vaikšto užpakaly žaidėjų kalbėdamas: „Ugnis dega, derva verda, kam žiužį įdėti?"

Vedėjas pasilenkia, nuduodamas lyg dėtų žiužį po...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—20 asmenų)

Visi žaidėjai iš savo tarpo išsirenka „medžiotoją". Žaidimas prasideda, kai tik medžiotojas suriks: „Medžiotojas medžiotų eina!" Tada žaidėjai į visas puses išbėgioja. Medžiotojas tris kartus sviedžia aukštyn sviedinį ir jį gaudo. Po to jis turi teisę...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Miške, sode ar kitoj vietoj visi žaidėjai sustoja prie medžių. Vienas lieka be medžio. Jei stovintys ilgai nesimaino vietomis, tada neturintis vietos sušunka: „Medžiai dega!" Tai išgirdę visi žaidėjai keičiasi vietomis, o vaikščiojąs po vidurį rūpinasi užimti kieno nors vietą....

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 30—100 asmenų)

Žaidėja dalinasi į dvi lygias partijas, kurios stovi kita nuo kitos už 100 žingsnių. Abi partijos renkasi vedėją. Kiekvienos partijos žaidėjai sustoja ratu, katro viduryje yra po vedėją. Katras nors vedėjas pradeda žaidimą. Jis sviedžia didelį...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 20—40 asmenų)

Žaidėjai sustoja i dvi eiles, kita nuo kitos už 15 žingsnių. Viename eilių gale stovi „šaulys", antrame — sviedinio padavėjas. Žaidėjai po vieną paeiliui bėga iš vienos eilės į kitą. Bėgantį „kiškį" „šaudo" „šaulys", t. y. į ji taiko sviediniu. Jei...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—20 asmenų)

Žaidėjai padaro „varpą", t. y., stipriai susikibę už rankų, sustoja ratu. Vienas žaidėjas, „varpo šerdis", stojasi į rato vidurį. Ratas keletą kartų apsisuka, ką nors dainuodamas, ir paskui sustoja. Tada vidurinis, surikęs: „Perskelsiu varpą!", rūpinasi...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—10 asmenų)

Žaidėjai išsirenka „šunį", o šis pasako vardą to, kurį nori sugauti. Sugautasis tampa šuniu. Jei gaudant kuris nors žaidėjas perbėgs kelią tarp šuns ir kiškio, tai šuo turi mest pirmąją savo auką ir bėgt paskui naująją ir t.t. Žaidimas tol tęsiasi, kol...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

Kiekvienas žaidėjas privalo turėti du arba tris plokščius akmeniukus, sidabrinio rublio didumo.

Kuris nors žaidėjas, kaip nors nuburtas, meta vieną akmeniuką, kuris tada visiems yra taikinys. Paskui visi paeiliui meta savus akmeniukus, rūpindamiesi, kad jie...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 16—50 asmenų)

Šiam žaidimui reikia mažiausiai 16 žmonių. Žaidėjai pasidalina perpus ir stojasi viena dalis nuo kitos už 40 žingsnių. Nuburtoji dalis pradeda. Vienas iš jos, „kvieslys", eina pas priešus, kurie visi iškišę priekin dešiniąsias rankas. Kvieslys suduoda vienam...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Visi sustoja ratu. „Kiškelis" — vidury. Žaidėjai svaido vienas kitam sviedinį. Tas, kuris tikisi kiškelį kliudyti, muša jį sviediniu. Jei pasiseka, tai kuris nors žaidėjas nuo žemės paima sviedinį, ir žaidimas tęsiasi. Jei nekliudė, tai sviedęs kamuolį tampa kiškeliu, o buvęs...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Šitam žaidimui reikia plačios lygios vietos. Ant žemės brėžia tiesią ilgą liniją. Už 50—100 žingsnių nuo jos sustoja į eilę žaidėjai. Jų visų užrištos akys. Išgirdę ženklą, pradeda dainuodami eiti nubrėžtosios linijos link. Kada nori, tada ir gali kiekvienas sustot. Kai...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Šitą žaidimą galima žaisti tiktai vakare, kai sutems. Tinkamiausia vieta — sodas su uogų krūmeliais.

Vienas žaidėjas, „katė", slepiasi krūmeliuose, kiti jo ieško. Ieškotojai klausia:

—     Katyte, kur tu?

Katė atsako:

—     Miau!

Ir skubiai nubėga į kitą vietą, o tuo metu...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Lenktynėms parenkama lygi, be akmenų vieta, o dar geriau pieva. Žaidėjai sustoja į eilę, kiekvienas maiše, prie kaklo užrištame. Kai vedėjas sušuks: „Viens, du, trys!", visi pradeda skubėti į paskirtą vietą. Kuris pirmas nubėgs, tas gauna dovaną.

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—30 asmenų)

Padaro „karveliams". „gūžtą“, t. y. ant žemės nubrėžia ratą. Žaidėjai išsirenka „šeimininką" ir „vanagą", kiti visi — „karveliai".

Visi karveliai sueina į gūžtą. Įsakius šeimininkui, jie išskrenda iš gūžtos ir bėgioja po aikštelę. Kai šeimininkas...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai iš savųjų išsirenka vieną, kurį pavadina „panaktiniu". Visi sustoja įvairiose vietose, paženklintose akmenimis, duobelėmis, lentelėmis, arba prie medžio.

Panaktinis vaikščioja po aikštelę, ir tas žaidėjas, kurį jis ranka palies arba kurį vardu, pašauks, turi eiti paskui...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—20 asmenų)

Žaidėjai, susikibę už rankų, sustoja ratu. Vienas eina į vidurį ir rūpinasi iš rato lauk koja išmušti didelį sviedinį. Žaidėjai dešiniąja koja atmuša jį atgal į vidurį. Tas, kuris sviedinį iš rato išleidė, eina jo iš vidurio varyti, o vidurinis eina į...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Šiam žaidimui reikia virvelės tokio ilgumo, kad, atsistojus abiem kojom ant jos vidurio, jos galai siektų pažastis.

Suėmęs dešiniąja ranka vieną, kairiąja — antrą galą, nuleidžia virvelę už nugaros, paskui meta ją per galvą priekin ir, kai lekia prie žemės, peršoka per ją...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Šitam žaidimui reikia ant žemės pastatyti puodą. Žaidėjai, atsistoję nuo jo už keliolikos žingsnių, paeiliui sviedžia sviedinį, rūpindamiesi jį įmesti puodan.

Iš pradžių visi arčiau stojasi, o paskiau nuo puodo vis tolsta. Kuris pirmas pataikys į puodą 5 kartus, tas laimi.

...
Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Vedėjas ima į ranką virvę, prie kurios galo pririštas smėlio maišelis („meškerys"). Visi kiti žaidėjai („žuvelės") sustoja ratu aplink vedėją („žveją") vienodu nuo jo atstumu, atsigrįžę į rato vidurį. Jie stovi vienas nuo kito mažiausia už žingsnio,...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—10 asmenų)

Šis žaidimas visiems gerai žinomas, ir visi jį noriai žaidžia kambaryje, sode, kieme,— visur, kur tik yra vietos pasislėpti.

Žaidėjai iš savo tarpo išsirenka vieną, kuris ieško likusių draugų. Jis nusigrįžta prie sienos, užsidengia akis, o kiti visi...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—25 asmenys)

Šitą žaidimą žaidžiant reikia dovanų, pavyzdžiui, obuolių, apelsinų ar ko kita.

Žaidėjai sustoja ratu. Vienas, esantis viduryje, sviedžia aukštyn sviedinį. Tuomet visi skuba prie viduriniojo žaidėjo ir gaudo sviedinį. Kuris sugauna, tas, atsistojęs...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Šitam žaidimui reikia plačios vietos. Jos viduryje brėžia ratą — „ežerą". Įvairiose vietose daro kliūtis, įkišdami į žemę dvi lazdeles ir jiedvi virvele surišdami.

Vienas žaidėjų būna „elnias", kiti visi lygiomis dalimis „šunys" ir „medžiotojai"....

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 3-10 asmenų)

Vienas žaidėjas, „katinas", vejasi likusius draugus ir rūpinasi vieną jų sugauti. Sugautasis tuojau tampa katinu. Naujasis katinas irgi rūpinasi pavyti kurį nors žaidėją. Žaidimas tęsiasi, kol žaidėjai pavargs.

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 12—20 asmenų)

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis — į „sargybinius" ir į „priešus". Pirmieji pasirenka sau „dvarą", ir visi nusigrįžta į priešingą pusę, kad nematytų, kur draugai slepiasi. Surikę „Jau!", sargybiniai eina ieškoti, bet labai atsargiai. Kai sargybinis...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—40 asmenų)

Žaidimo vietą paženklina keturiomis vėliavomis arba pagaliais, įbestais jos kertėse, ir linija dalina į dvi dalis. Žaidėjai, išrinkę dvi „motinas" ir pasidalinę į dvi lygias dalis, stojasi abipus linijos, kiekviena partija savo pusėj. Žaidėjams vietas...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Išrenkama lygi vieta, kurios viduryje iškasama duobelė gaivos didumo, kurią gurbu vadina. Maždaug per du žingsnius nuo jos iškasa tiek duobelių, kiek žaidėjų, tik viena mažiau. Kiekvienas žaidėjas pasiima muštuką ir laiko jį įbedęs duobelėn. Sviedinys —...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.
MENIU