Gimtadienio žaidimai

Linksmi gimtadienio žaidimai vaikams ir jų tėveliams. Šie žaidimai gimtadieniui tinkami žaisti gamtoje ir namuose, padės sukurti linksmą šventę ir gerai atšvesti gimtadienį.

Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis. Vienoj yra kurčiai, bet kalba, kitoj — nebyliai, bet girdi. Sėdasi vieni priešais kitus dvejose eilėse. Kurčiai tada kalbasi su nebyliais, kurie girdi, bet gali tik judesiais atsakyti. Arba žaidimo vedėjas vaikščioja tarp eilių ir kreipiasi tai į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Ima ilgą virvę ir suriša jos galus. Visi sustoja ratu ir abiem rankom laikosi už virvės. Vienas žaidėjas, kaip nors išrinktas (ar jis ilgesnį šiaudelį ištraukė, ar jam teko paskutinis būrimo žodis (Daugel mūsų šiam būry, Vienas tur būt vidury. Jis tik vienas, o ne du... Eisi...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Kiekvienas pasirenka sau kokio nors miesto vardą ir atsisėda ant kėdės. Vienam užriša akis ir pastato kambario vidury. O dar vienas, atsistojęs nuošaliai, vadovauja žaidimui. Jis sako, iš kokio miesto į kokį paštą veža, pavyzdžiui: „Paštą veža iš Kauno į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(žaidžia 4—30 asmenų)

Šis  žaidimas labai tinka trumpoms tarp lekcijų pertraukoms, žaidėjai sustoja vienas paskui kitą. Stovintis pačiame priekyje daro visokius gimnastikos judesius, kuriuos visa eilė privalo kartoti. Jis vaikščioja, bėga, šokinėja, sustoja, pakelia rankas aukštyn,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—15 asmenų)

Žaidėjai skiria vieną kambario galą „dangui", kitą — „pragarui". Kad žinotų, kur dangus ir kur pragaras, kambario viduryje padeda kokį nors ženklą, pavyzdžiui, pagalį ar ką kita. Vienas žaidėjas, kaip nors nuburtas, eina į pragarą, o visi kiti lieka...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai, išskyrus du, sustoja ratu ir susiima už rankų. Iš likusiųjų vienas — „pelė" — stojasi į rato vidurį; o antras — „katė" — už rato. Katė rūpinasi įlįst rato vidun, bet žaidėjai jos neleidžia. Kai jai pasiseka ratan įšokt, tada žaidėjai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Vedėjas atsistoja kambario viduryje, o kiti apsėda jį ratu. Vedėjas eina tai prie vieno, tai prie kito klausinėdamas: „Ar patinka kaimynas?" Paklaustasis atsako, kad patinka, o jei nepatinka, tai iš kurios pusės. „Kokio norėtum?" Paklaustasis tada pasako, kuris...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu, o „aklajai bobutei“ užriša akis ir pastato ją rato vidurį. Ratas truputį pasisuka. Akloji bobutė prieina prie kurio papuls žaidėjo ir rankomis, apčiuopomis, spėja, kuo šis vardu. Jei įspėja, akis užriša įspėtajam, o akloji bobutė eina į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—10 asmenų)

Įpratęs vedėjas prieina prie kiekvieno žaidėjo ir klausia: „Kaip skraido paukščiai? Ar patinka tau degutas? Kaip katė prausias?.." Į tokius klausimus negalima atsakyti žodžiais, bet tik mosavimais, judesiais, taip sakant, pantomimomis. Sunkių klausimų...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

Visi susėda į eilę. Pirmutinis pasako kokią nors naujieną kaimynui į ausį. Tas ją vėl atkartoja savo kaimynui, tas vėl kitam, taip iki paskutinio. Paskutinis tada garsiai sako, ką išgirdo, paskui — priešpaskutinis, ir taip paeiliui visi pasako, ką girdėję. Kuris pirmutinis...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

Kuris ištraukia ilgesnį šiaudelį ar kitokiu būdu išrenkamas, tampa „vistų gaudytoju". Jam užriša akis ir išveda į vidurį. Kiti žaidėjai pradeda bėgioti aplinkui niūniuodami, delnais plodami, paliesdami gaudytoją rankomis, juokingai pravardžiuodami. Tačiau negalima jo pastumti. Kai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 3—15 asmenų)

Vienas sėdasi ant kėdės ir joja prie kiekvieno ko nors pirkti. Prijojęs pasisveikina ir klausia, ką turi parduot. Atsako, pavyzdžiui, kad linus. Klausia tada, kiek nori. Atsako: „Litas, du litai", kaip jam atrodo. Tada pirklys rūpinasi nuderėti ir kaip nors...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Nemokantis šio žaidimo turi ieškoti švilpuko ir švilpiko. Visi žaidėjai sustoja ratu. Tas, kuris ieškos, valandėlei išeina į kitą kambarį, o paskui grįžta ir stojasi rato vidury. Tada vienas žaidėjas tarsi tam, kad ne taip greit anas švilpuką rastų, uždeda jam ant pečių skarą,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Vienas žaidėjas išeina į kitą kambarį. Tuo metu visi kiti pasivadina kokiais nors žolynais ir išėjusiajam dovanoja puokštę! Apdovanotasis turi pasakyti, ką darys su kiekvienu žolynu. Kai jau visi gaus atsakymus, tada tik pasako, kuris kokio žolyno vardą buvo išsirinkęs.

...
Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu, susiima už rankų ir pakelia jas aukštyn. Vienas kuris nors asmuo, ,,laivelis", bėga, o kitas, ,.žvejas", rūpinasi jį pavyt. Ir laivelis, ir žvejas turi prabėgti pro kiekvienus vartus, iš rankų sudarytus: pro vienus vartus bėga į rato vidų,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

Vienas sėdasi ant kėdės netoli nuo nubaltintos sienos, nusigrįžęs į ją veidu. Už jo nugaros per 5 žingsnius pastato lempą. Visi žaidėjai slenka tarp lempos ir spėjiko, kuris iš šešėlio turi pažinti, kas slenka. Lempą reikia taip pastatyti, ant sienos,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5 - 20 asmenų)

Visi susėda ratu. Viena kėde turi būt daugiau nei yra žaidėjų. Kas sėdi po kairei tuščios vietos, tas kurį nors moja. Pamotasis užima tuščiąją vietą. Toliau moja sėdintis prie naujosios tuščios vietos. Kuris nepastebi kvietimo arba nepamato šalia savęs...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Kiekvienas pasirenka sau kokį nors amatą ir tylėdamas daro jo judesius. Kai „meistras", žaidimo vedėjas, pradės stalan pirštais belsti, tada visi pertraukia savo darbą ir taip pat beldžia stalan, kai vedėjas nustoja beldęs, tada visi vėl pradeda savo amatą...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6 – 15 asmenų)

Susėda ratu vienas viduryje atsistoja ir gaudo šešką (žiužį). Žaidėjai kiekvienas savo žiužiu iš palengvo muša viduryje stovintį, o šis gaudo žiužius. Kai pasiseka sugauti, tai sėdasi į to vietą, kieno žiužį sugavo. Tas, į kurio vietą atsisėdo,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Žaidėjai, susėdę ratu, pasivadina javų vardais. Vienas ir sako: „Aš savo karvelius užleisiu ant rugių". Tas, kuris rugiais pasivadino, atsako: „Ne ant rugių, bet ant kviečių", o kviečiai tuojau atkerta: „Ne ant kviečių, bet ant žirnių" ir t. t. Kuris...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms
Skaitysite 1 min.
MENIU