Lietuviški žaidimai

Įvairūs lietuviški ir lietuvių liaudies žaidimai vaikams, žaisti grupelėse ir su draugais. Žaidimai šventėms, žaidimai gimtadieniui, žaidimai gamtoje. Daug žaidimų vaikams ir ne tik. Lietuviški žaidimai ratelyje, taip pat lauko žaidimai vaikams. Smagūs ir linksmi lietuviški žaidimai vaikams. Žaidimai visai šeimai smagiai praleisti laiką lauke ar namuose. Tai puikus laisvalaikis su vaikais kai galima žaisti įdomius žaidimus kartu.

Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis. Vienoj yra kurčiai, bet kalba, kitoj — nebyliai, bet girdi. Sėdasi vieni priešais kitus dvejose eilėse. Kurčiai tada kalbasi su nebyliais, kurie girdi, bet gali tik judesiais atsakyti. Arba žaidimo vedėjas vaikščioja tarp eilių ir kreipiasi tai į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Išpirkti fantus žaidėjai labai mėgsta. Vienam atiduoda visus fantus, ir tada jis rodo kurį nors iš jų ir klausia teisėjų, ką to fanto savininkas už bausmę turi atlikti. Fanto savininkas turi:

1. Padeklamuoti.

2. Padainuoti.

3. Pagriežt.

4. Pašokt.

5. Pasakyt kiekvienam komplimentą.

...

Lietuviški žaidimai
Skaitysite 5 min.

Ima ilgą virvę ir suriša jos galus. Visi sustoja ratu ir abiem rankom laikosi už virvės. Vienas žaidėjas, kaip nors išrinktas (ar jis ilgesnį šiaudelį ištraukė, ar jam teko paskutinis būrimo žodis (Daugel mūsų šiam būry, Vienas tur būt vidury. Jis tik vienas, o ne du... Eisi...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Kiekvienas pasirenka sau kokio nors miesto vardą ir atsisėda ant kėdės. Vienam užriša akis ir pastato kambario vidury. O dar vienas, atsistojęs nuošaliai, vadovauja žaidimui. Jis sako, iš kokio miesto į kokį paštą veža, pavyzdžiui: „Paštą veža iš Kauno į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(žaidžia 4—30 asmenų)

Šis  žaidimas labai tinka trumpoms tarp lekcijų pertraukoms, žaidėjai sustoja vienas paskui kitą. Stovintis pačiame priekyje daro visokius gimnastikos judesius, kuriuos visa eilė privalo kartoti. Jis vaikščioja, bėga, šokinėja, sustoja, pakelia rankas aukštyn,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—15 asmenų)

Žaidėjai skiria vieną kambario galą „dangui", kitą — „pragarui". Kad žinotų, kur dangus ir kur pragaras, kambario viduryje padeda kokį nors ženklą, pavyzdžiui, pagalį ar ką kita. Vienas žaidėjas, kaip nors nuburtas, eina į pragarą, o visi kiti lieka...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai, išskyrus du, sustoja ratu ir susiima už rankų. Iš likusiųjų vienas — „pelė" — stojasi į rato vidurį; o antras — „katė" — už rato. Katė rūpinasi įlįst rato vidun, bet žaidėjai jos neleidžia. Kai jai pasiseka ratan įšokt, tada žaidėjai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Vedėjas atsistoja kambario viduryje, o kiti apsėda jį ratu. Vedėjas eina tai prie vieno, tai prie kito klausinėdamas: „Ar patinka kaimynas?" Paklaustasis atsako, kad patinka, o jei nepatinka, tai iš kurios pusės. „Kokio norėtum?" Paklaustasis tada pasako, kuris...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—50 asmenų)

Šiam žaidimui reikia pagaminti lentelę, kurios vieną pusę nudažo baltais, kitą — juodais dažais. Abiejuose žaidimo galuose ant žemės brėžia po vieną „dvarą". Pačiame aikštelės viduryje brėžia liniją, kuri dalina žaidimo vietą į dvi dalis.

...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu, o „aklajai bobutei“ užriša akis ir pastato ją rato vidurį. Ratas truputį pasisuka. Akloji bobutė prieina prie kurio papuls žaidėjo ir rankomis, apčiuopomis, spėja, kuo šis vardu. Jei įspėja, akis užriša įspėtajam, o akloji bobutė eina į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—10 asmenų)

Įpratęs vedėjas prieina prie kiekvieno žaidėjo ir klausia: „Kaip skraido paukščiai? Ar patinka tau degutas? Kaip katė prausias?.." Į tokius klausimus negalima atsakyti žodžiais, bet tik mosavimais, judesiais, taip sakant, pantomimomis. Sunkių klausimų...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 20—30 asmenų)

Du žaidėju stojasi vienas priešais kitą ir padaro „tiltą", paduodami vienas kitam rankas ir jas iškeldami kaip gali aukščiau. Likusieji stojasi vienas už kito ir, priėję prie tilto, klausia: „Žmogeliai, ką čia veikiat?" Atsako: Statom tiltą, Smėliu piltą,...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sustoja ratu toli vieni nuo kitų ir pradeda mėtyt sviedinį, sakydami vardą to, kuris turi gaudyti. Įvardytasis gaudo sviedinį ir sviedžia jį kitam, pirmiau jį įvardijęs.

Jei kuris nesugaus sviedinio, tai visi žaidėjai bėga tolyn. Nesugavęs...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Visi susėda į eilę. Pirmutinis pasako kokią nors naujieną kaimynui į ausį. Tas ją vėl atkartoja savo kaimynui, tas vėl kitam, taip iki paskutinio. Paskutinis tada garsiai sako, ką išgirdo, paskui — priešpaskutinis, ir taip paeiliui visi pasako, ką girdėję. Kuris pirmutinis...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Visi sustoja vienas už kito, uždėję rankas ant priekyje stovinčio pečių. Pirmasis - žalčio „galva", paskutinis – „uodega“. Žaltys rūpinasi sugriebt savo uodegą, tai yra pirmutinis stengiasi sugauti paskutinį, kuris laikydamasis eilės, nori nuo „galvos"...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Reikia sustatyt kėdes ratu, bet viena mažiau negu yra žaidėjų. Tarp kėdžių ir už jų turi likt vietos. Žaidimo vedėjas „mašinistas", kitiems duoda pravardes: garvežio, tenderio, vagonų, bagažo ir įvairių klasių keleivių. Visi užpakaliniai uždeda...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia mažiausiai 12 asmenų)

Kuo daugiau žaidėjų, tuo žaidimas būna gyvesnis. Du žaidėai, tvirtesniu už kitus, sustoja vienas priešais kitą, susiima už rankų ir pakelia jas aukštyn, lyg vartus padaro. Jie pakuždom susikalba, katras bus „rožė", katras „rūta". Visi kiti...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sėdasi ratu, ir kiekvienas patylomis klausia savo po kairei kaimyno, ką jis darytų, jei ištiktų toks ir toks sielvartas, o savo po dešinei kaimynui duoda kokį nors patarimą sielvartui ištikus, neturintį su klausimu jokio ryšio. Kai jau visi žino, koks...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Kiekvienas išsirenka kokį nors gyvulį (pavyzdžiui, karvę šunį, katę, gaidį, gegutę ir t.t.) ir mėgdžioja jo balsą. Vedėjas kviečia kiekvieną gyvulį atskirai arba kelis iš karto, arba visus atsiliepti. Gali taip pat vedėjas užduoti gyvuliams visokių klausimų, į kuriuos...

Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 20—50 asmenų)

Žaidėjai pasirenka didoką keturkampę vietą, t. y. „kūdrą“ vienoj jos kertėj ant žemės nubrėžia lanką, „žvejų namą". Žaidėjai pasiskirsto į dvi lygias dalis. Buria, kuri dalis bus „žuvys", kuri „žvejai". Žuvys „plauko" (bėgioja) po kūdrą.

Žvejai...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Kuris ištraukia ilgesnį šiaudelį ar kitokiu būdu išrenkamas, tampa „vistų gaudytoju". Jam užriša akis ir išveda į vidurį. Kiti žaidėjai pradeda bėgioti aplinkui niūniuodami, delnais plodami, paliesdami gaudytoją rankomis, juokingai pravardžiuodami. Tačiau negalima jo pastumti. Kai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu. Vienas asmuo vaikščioja aplinkui ir suduoda kuriam nors rate stovinčiam į nugarą, sakydamas: „Sveikas gyvas!", ir bėga aplink ratą. Pakviestasis bėga priešingon pusėn. Susitikę paduoda kits kitam ranką, paklausia: ,,Kaip sekasi?" ir bėga...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 3—15 asmenų)

Vienas sėdasi ant kėdės ir joja prie kiekvieno ko nors pirkti. Prijojęs pasisveikina ir klausia, ką turi parduot. Atsako, pavyzdžiui, kad linus. Klausia tada, kiek nori. Atsako: „Litas, du litai", kaip jam atrodo. Tada pirklys rūpinasi nuderėti ir kaip nors...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—20 asmenų)

Išrenka „pirklį" ir „pardavėją", likusieji—„žvėrys". Pardavėjas suvaro bandą į tam tikrą vietą ir kiekvienam parenka kokio nors žvėries vardą: meškos, kiškio, vilko, kurmio ir t.t. Tada prisiartina pirklys, ir vyksta toks pokalbis:

Pirklys. Sveikas gyvas!

...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Visi susėda. Vienas žiedą dalina, o kitas, spėjikas, sėdasi truputį tolėliau nuo žaidėjų. Dalintojas, baigęs savo darbą, klausia: „Kur žiedas žiba?" Spėjikas turi įspėti. Jei pasiseka, tai sėdasi į vietą to, kuris turėjo žiedą. Tas, pas kurį rado žiedą, eina jo dalinti,...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai susėda ant kėdžių, ratu sustatytų, palikdami vieną vietą laisvą. Mergaitės išsirenka vyriškus vardus, o vyrai — moteriškus.

Žaidėjas, sėdintis po dešinei laisvos vietos, kviečia kurį nors žaidėją, šaukdamas jį pakeistu vardu. Pašauktasis turi tuojau skubintis...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

Šiame žaidime žaidėjas pirmiausia turi baigti gimnaziją, o paskui — universitetą. Mokslas toks:

Gimnazija

1    klasė: šokina sviedinį dešiniąja ranka į žemę ir gaudo abiem rankom.

2    klasė: meta sviedinį aukštyn dešiniąja ranka ir gaudo dešiniąja.

3 klasė: šokina sviedinį į...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai paaugliams
Skaitysite 2 min.

(Žaidžia 2—10 asmenų)

Padeda ant žemės du akmenis arba dvi plytas, kitas nuo kito už dviejų sprindžių. Ant tų akmenų ar plytų paguldo pagaliuką, kitu pagaliuku žaidėjas (muštukas) meta gulintį ant akmenų pagaliuką tolyn, o kiti visi jį gaudo. Kuris sugaus pagaliuką, tampa...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Nemokantis šio žaidimo turi ieškoti švilpuko ir švilpiko. Visi žaidėjai sustoja ratu. Tas, kuris ieškos, valandėlei išeina į kitą kambarį, o paskui grįžta ir stojasi rato vidury. Tada vienas žaidėjas tarsi tam, kad ne taip greit anas švilpuką rastų, uždeda jam ant pečių skarą,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Žaidimo vieta—ilga ir plati aikštelė. Abiejuose jos galuose ant žemės brėžia po „dvarą". Žaidėjai sustoja kuriame nors viename dvare. O „vilkas" stovi ploto vidury ir rėkia: „Kas vilko bijo?" Visi atsako: „Niekas!" ir bėga pro jį į kitą dvarą. Vilkas rūpinasi kuriam nors...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Susėda visos mergaitės viename kambaryje, o visi bernaičiai išeina į kitą. Kiekviena mergaitė išsirenka sau kurį nors bernaitį. Tada iš kito kambario įeina paeiliui po vieną bernaitį ir lenkia prieš kurią nors mergaitę galvą. Jei nusilenkė tai, kuri jį...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(žaidžia 2—15 asmenų)

Padeda ant žemės akmenį, į jį įremia pusapvalę žievę. Nuo tos žievės ridena kiaušinius. Tuos kiaušinius, kuriuos kliudys riedėdamas kiaušinis, ridentojas pasiima sau. Tada jis vėl ridena. Bet jei riedėdamas kiaušinis nekliudė nė vieno kiaušinio, tada...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Vienas žaidėjas išeina į kitą kambarį. Tuo metu visi kiti pasivadina kokiais nors žolynais ir išėjusiajam dovanoja puokštę! Apdovanotasis turi pasakyti, ką darys su kiekvienu žolynu. Kai jau visi gaus atsakymus, tada tik pasako, kuris kokio žolyno vardą buvo išsirinkęs.

...
Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Atsakymuose negalima vartoti žodžių „taip" ir „ne". Būrimu išrinktas žaidėjas užduoda paeiliui kiekvienam po klausimą taip, kad būtų sunku be tų dviejų žodžių atsakyti. Kuris apsiriks ir pasakys „taip" arba „ne", duoda fantą.

Kaip išsipirkti fantus aprašymą rasite: Fantų...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu, susiima už rankų ir pakelia jas aukštyn. Vienas kuris nors asmuo, ,,laivelis", bėga, o kitas, ,.žvejas", rūpinasi jį pavyt. Ir laivelis, ir žvejas turi prabėgti pro kiekvienus vartus, iš rankų sudarytus: pro vienus vartus bėga į rato vidų,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai sustoja arba susėda ratu, laikydami rankose didelį pledą. Ant jo guli plunksnelė, kurią visi nuo savęs pučia. Vienas žaidėjas vaikščioja apie ratą ir rūpinasi sugaut plunksnelę. Tai jam, gan ilgai pasidarbavusiam, pasiseka, nes visi rūpinasi ją nupūst į priešingą...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai krikštynoms Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

Vienas sėdasi ant kėdės netoli nuo nubaltintos sienos, nusigrįžęs į ją veidu. Už jo nugaros per 5 žingsnius pastato lempą. Visi žaidėjai slenka tarp lempos ir spėjiko, kuris iš šešėlio turi pažinti, kas slenka. Lempą reikia taip pastatyti, ant sienos,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

Vienas žaidėjas kokia nors juokinga poza atsistoja ant kėdės, suolo ir t.t. Kiti paeiliui prieina prie jo ir lenkia prieš jį galvą, triskart sakydami: „Ponas juokdary, gerbiu tave nei nesijuokdamas, nei neverkdamas". Šiuos žodžius reikia lėtai tarti. Tuo metu...

Lietuviški žaidimai Juokingi žaidimai
Skaitysite 1 min.
MENIU