Lietuviški žaidimai (2)

Įvairūs lietuviški ir lietuvių liaudies žaidimai vaikams, žaisti grupelėse ir su draugais. Žaidimai šventėms, žaidimai gimtadieniui, žaidimai gamtoje. Daug žaidimų vaikams ir ne tik.

(žaidžia 2—15 asmenų)

Padeda ant žemės akmenį, į jį įremia pusapvalę žievę. Nuo tos žievės ridena kiaušinius. Tuos kiaušinius, kuriuos kliudys riedėdamas kiaušinis, ridentojas pasiima sau. Tada jis vėl ridena. Bet jei riedėdamas kiaušinis nekliudė nė vieno kiaušinio, tada...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(žaidžia 6—12 asmenų)

Vienas išrenkamas „teisėju", kitas — „teisiamuoju". Teisiamasis išeina į kitą kambarį. Tuo metu teisėjas kiekvieną paeiliui klausia, ką jis gali pasakyti apie teisiamąjį. Teisėjas privalo turėti gerą atmintį, kad atmintų viską, ką jam sako, ir kad tą...

Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 9—20 asmenų)

Kėdes arba suolus sustato į dvi eiles nugaromis vieną prie kitos, viena vieta mažiau, kiek yra žaidėjų. Visi sėdi, išskyrus vieną. Likusis eina aplinkui ir suduoda kuriam nors sėdinčiam per kelį sakydamas: „Puodą degu!" Paliestasis atsistoja, ir tada bėga...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai
Skaitysite 1 min.

Vienas žaidėjas sėdasi vidury kambario, o kiti bėgioja aplink jį vis arčiau ir arčiau, kad sėdintysis galėtų juos ranka pasiekti, ir vis erzina jį sakydami: Žmogeli, žmogeli! Trauk mus į upelį!

Tas, kurį sėdintysis paliečia ranka, tampa žmogeliu ir sėdasi vidurin. Tada...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai krikštynoms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Žaidėjai sėdasi ant žemės į eilę, vienas kitą apsikabindami. O vienas, apsižergęs lazdelę, apie juos joja sakydamas: „Joju, joju apie dvarą: dvaro šunes vampt, vampt, aš kepure plampt, plampt". Paskiau, apsistojęs prie pirmojo, sako: „Laba diena". „Laba",—...

Lietuviški žaidimai Juokingi žaidimai
Skaitysite 2 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Kiekvienas pasirenka sau kokį nors amatą ir tylėdamas daro jo judesius. Kai „meistras", žaidimo vedėjas, pradės stalan pirštais belsti, tada visi pertraukia savo darbą ir taip pat beldžia stalan, kai vedėjas nustoja beldęs, tada visi vėl pradeda savo amatą...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5 - 20 asmenų)

Visi susėda ratu. Viena kėde turi būt daugiau nei yra žaidėjų. Kas sėdi po kairei tuščios vietos, tas kurį nors moja. Pamotasis užima tuščiąją vietą. Toliau moja sėdintis prie naujosios tuščios vietos. Kuris nepastebi kvietimo arba nepamato šalia savęs...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 20—40 asmenų)

Žaidėjai sustoja i dvi eiles, kita nuo kitos už 15 žingsnių. Viename eilių gale stovi „šaulys", antrame — sviedinio padavėjas. Žaidėjai po vieną paeiliui bėga iš vienos eilės į kitą. Bėgantį „kiškį" „šaudo" „šaulys", t. y. į ji taiko sviediniu. Jei...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6 – 15 asmenų)

Susėda ratu vienas viduryje atsistoja ir gaudo šešką (žiužį). Žaidėjai kiekvienas savo žiužiu iš palengvo muša viduryje stovintį, o šis gaudo žiužius. Kai pasiseka sugauti, tai sėdasi į to vietą, kieno žiužį sugavo. Tas, į kurio vietą atsisėdo,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

„Raguolis" gaudo kitus, šokinėdamas ant vienos kojos. Jei atsistoja ant abiejų kojų, tai tada jis turi sugaut du žaidėjus ir tik antras sugautasis tampa „raguoliu". „Raguolis" šokinėdamas pakeist vieną koją kita gali, kad tik abi kojos nebūtų vienkart ant...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 30—100 asmenų)

Žaidėja dalinasi į dvi lygias partijas, kurios stovi kita nuo kitos už 100 žingsnių. Abi partijos renkasi vedėją. Kiekvienos partijos žaidėjai sustoja ratu, katro viduryje yra po vedėją. Katras nors vedėjas pradeda žaidimą. Jis sviedžia didelį...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Miške, sode ar kitoj vietoj visi žaidėjai sustoja prie medžių. Vienas lieka be medžio. Jei stovintys ilgai nesimaino vietomis, tada neturintis vietos sušunka: „Medžiai dega!" Tai išgirdę visi žaidėjai keičiasi vietomis, o vaikščiojąs po vidurį rūpinasi užimti kieno nors vietą....

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Vienas žaidėjas — „vilkas", o kitas gano „aveles". Vilką įstumia į kertę ir kėdėmis užstato, it tvora užtveria. „Piemuo", vaikščiodamas apie aveles, sako: „Ganau, ganau aveles, vilkas tupi už tvoros, aš to vilko nebijau". Atsisukęs į vilką, sako: „O tu, vilke, ko čia stypsai?"...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—10 asmenų)

Žaidėjai išsirenka „šunį", o šis pasako vardą to, kurį nori sugauti. Sugautasis tampa šuniu. Jei gaudant kuris nors žaidėjas perbėgs kelią tarp šuns ir kiškio, tai šuo turi mest pirmąją savo auką ir bėgt paskui naująją ir t.t. Žaidimas tol tęsiasi, kol...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—20 asmenų)

Visi žaidėjai iš savo tarpo išsirenka „medžiotoją". Žaidimas prasideda, kai tik medžiotojas suriks: „Medžiotojas medžiotų eina!" Tada žaidėjai į visas puses išbėgioja. Medžiotojas tris kartus sviedžia aukštyn sviedinį ir jį gaudo. Po to jis turi teisę...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—20 asmenų)

Žaidėjai padaro „varpą", t. y., stipriai susikibę už rankų, sustoja ratu. Vienas žaidėjas, „varpo šerdis", stojasi į rato vidurį. Ratas keletą kartų apsisuka, ką nors dainuodamas, ir paskui sustoja. Tada vidurinis, surikęs: „Perskelsiu varpą!", rūpinasi...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8 berniukai)

Šiam žaidimui reikia aštuonių berniukų — keturių didesnių ir keturių mažesnių. Mažesnieji susėda kryžmais ant žemės ir suduria padus. Keturi didesnieji sustoja tarp sėdžiančiųjų ir paduoda jiems rankas.

Tada vienu metu sėdžiantieji pasikelia, bet visi...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 7—20 asmenų)

Visi susėda ratu, o vienas stoja į vidurį. Žaidėjai mėto vienas kitam skepetaitę, kurią viduryje stovintysis rūpinasi sugaut. Jei sugaus, tai į rato vidurį eis tas asmuo, kuris buvo pasiryžęs mestą skepetaitę sugauti, o jei niekas nemėgino, tai tas, kuris...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

Vedėjas paaiškina sėdintiems ratu žaidėjams, kad jie vaizduos gyvenimą valstiečio gyvulių, mėgdžiodami jų balsus. Kiekvienam į ausį jis pasakys, kurio gyvulio balsą jis turės kuo garsiausiai mėgdžioti. Vedėjui įsakius, turės visi kartu pradėti. Vedėjas tada visiems į ausį...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

 (Žaidžia 5—20 asmenų)

Visi susėda ratu, vienas — „siuvėjas" — stojasi rato vidurį. Siuvėjas ieško savo žirklių ir, eidamas nuo vieno prie kito klausia: „Ar nėra čia mano žirklių?" Kiekvienas siunčia - pas kaimyną. Nebetekęs kantrybės, siuvėjas pagaliau sušunka: „Visi ieškokit...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

Kiekvienas žaidėjas privalo turėti du arba tris plokščius akmeniukus, sidabrinio rublio didumo.

Kuris nors žaidėjas, kaip nors nuburtas, meta vieną akmeniuką, kuris tada visiems yra taikinys. Paskui visi paeiliui meta savus akmeniukus, rūpindamiesi, kad jie...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 16—50 asmenų)

Šiam žaidimui reikia mažiausiai 16 žmonių. Žaidėjai pasidalina perpus ir stojasi viena dalis nuo kitos už 40 žingsnių. Nuburtoji dalis pradeda. Vienas iš jos, „kvieslys", eina pas priešus, kurie visi iškišę priekin dešiniąsias rankas. Kvieslys suduoda vienam...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Žaidėjai, susėdę ratu, pasivadina javų vardais. Vienas ir sako: „Aš savo karvelius užleisiu ant rugių". Tas, kuris rugiais pasivadino, atsako: „Ne ant rugių, bet ant kviečių", o kviečiai tuojau atkerta: „Ne ant kviečių, bet ant žirnių" ir t. t. Kuris...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Visi užsiriša akis, išskyrus vieną, kuris rankoje laiko skambutį ir skambina juo, bėgdamas kaskart į kitą vietą. Kuris jį sugaus tas ima skambutį, o sugautajam užriša akis.

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—20 asmenų)

Susėda visi ant kėdžių. Vienas lieka be vietos, atsistoja viduryje kambario ir sako: „Oi, širdį skauda!" — „Kas sužeidė?“ – „Rūta." (Pirmiau visi pasirenka vardus žolynų ar daržovių.) Rūta stojasi į jo vietą ir taip pat sako, kas jos širdį žeidė. Bet...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Visi sustoja ratu. „Kiškelis" — vidury. Žaidėjai svaido vienas kitam sviedinį. Tas, kuris tikisi kiškelį kliudyti, muša jį sviediniu. Jei pasiseka, tai kuris nors žaidėjas nuo žemės paima sviedinį, ir žaidimas tęsiasi. Jei nekliudė, tai sviedęs kamuolį tampa kiškeliu, o buvęs...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Šitą žaidimą galima žaisti tiktai vakare, kai sutems. Tinkamiausia vieta — sodas su uogų krūmeliais.

Vienas žaidėjas, „katė", slepiasi krūmeliuose, kiti jo ieško. Ieškotojai klausia:

—     Katyte, kur tu?

Katė atsako:

—     Miau!

Ir skubiai nubėga į kitą vietą, o tuo metu...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 2 min.

Lenktynėms parenkama lygi, be akmenų vieta, o dar geriau pieva. Žaidėjai sustoja į eilę, kiekvienas maiše, prie kaklo užrištame. Kai vedėjas sušuks: „Viens, du, trys!", visi pradeda skubėti į paskirtą vietą. Kuris pirmas nubėgs, tas gauna dovaną.

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Šitam žaidimui reikia plačios lygios vietos. Ant žemės brėžia tiesią ilgą liniją. Už 50—100 žingsnių nuo jos sustoja į eilę žaidėjai. Jų visų užrištos akys. Išgirdę ženklą, pradeda dainuodami eiti nubrėžtosios linijos link. Kada nori, tada ir gali kiekvienas sustot. Kai...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Visi susėda. Vienas žiedą dalina, o kitas, spėjikas, sėdasi truputį tolėliau nuo žaidėjų. Dalintojas, baigęs savo darbą, klausia: „Kur žiedas žiba?" Spėjikas turi įspėti. Jei pasiseka, tai sėdasi į vietą to, kuris turėjo žiedą. Tas, pas kurį rado žiedą, eina jo dalinti,...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

Priešais kurį nors žaidėją stovi prižiūrėtojas, kuris jam primena: „Ožiuk, nesižvalgyk!", ir saugo, kad ožiukas akių nekraipytų. O kiti paeiliui prieina ir įvairiais judesiais arba sakiniais rūpinasi nukreipti į kurią nors pusę ožiuko akis. Jei tas visai eilei nepasiseks,...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

Dviem užriša akis ir pastato toliau vieną nuo kito. Vieną pavadina Joniuku, kitą — Maryte. Marytė klausia: „Joniuk, kur tu?" — „Čia, Maryte",— atsako ir rūpinasi greit patylomis pereiti į kitą vietą. Marytė rūpinasi sugaut Joniuką. Kai sugauna, tada akis paeiliui riša kitiems dviem.

...
Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai sustoja ratu ir artėja vienas prie kito. Vienas žaidėjas su žiužiu rankoje stovi viduryje rato ir sviedžia žiužį aukštyn. Kuris sugavo, slepia jį už nugaros ir siunčia kuriam nors savo kaimynui. Paskui žiužis arba keliauja iš rankų į rankas,...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

Šiam žaidimui reikia virvelės tokio ilgumo, kad, atsistojus abiem kojom ant jos vidurio, jos galai siektų pažastis.

Suėmęs dešiniąja ranka vieną, kairiąja — antrą galą, nuleidžia virvelę už nugaros, paskui meta ją per galvą priekin ir, kai lekia prie žemės, peršoka per ją...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai iš savųjų išsirenka vieną, kurį pavadina „panaktiniu". Visi sustoja įvairiose vietose, paženklintose akmenimis, duobelėmis, lentelėmis, arba prie medžio.

Panaktinis vaikščioja po aikštelę, ir tas žaidėjas, kurį jis ranka palies arba kurį vardu, pašauks, turi eiti paskui...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—20 asmenų)

Žaidėjai, susikibę už rankų, sustoja ratu. Vienas eina į vidurį ir rūpinasi iš rato lauk koja išmušti didelį sviedinį. Žaidėjai dešiniąja koja atmuša jį atgal į vidurį. Tas, kuris sviedinį iš rato išleidė, eina jo iš vidurio varyti, o vidurinis eina į...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.
MENIU