Linksmi žaidimai

Linksmi žaidimai vaikams ir jų tėveliams. Žaidimai tinka žaisti klasėje ir su draugais. Daug juoko ir smagių prisiminimų garantuota.

Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis. Vienoj yra kurčiai, bet kalba, kitoj — nebyliai, bet girdi. Sėdasi vieni priešais kitus dvejose eilėse. Kurčiai tada kalbasi su nebyliais, kurie girdi, bet gali tik judesiais atsakyti. Arba žaidimo vedėjas vaikščioja tarp eilių ir kreipiasi tai į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Kiekvienas pasirenka sau kokio nors miesto vardą ir atsisėda ant kėdės. Vienam užriša akis ir pastato kambario vidury. O dar vienas, atsistojęs nuošaliai, vadovauja žaidimui. Jis sako, iš kokio miesto į kokį paštą veža, pavyzdžiui: „Paštą veža iš Kauno į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai, išskyrus du, sustoja ratu ir susiima už rankų. Iš likusiųjų vienas — „pelė" — stojasi į rato vidurį; o antras — „katė" — už rato. Katė rūpinasi įlįst rato vidun, bet žaidėjai jos neleidžia. Kai jai pasiseka ratan įšokt, tada žaidėjai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu, o „aklajai bobutei“ užriša akis ir pastato ją rato vidurį. Ratas truputį pasisuka. Akloji bobutė prieina prie kurio papuls žaidėjo ir rankomis, apčiuopomis, spėja, kuo šis vardu. Jei įspėja, akis užriša įspėtajam, o akloji bobutė eina į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Reikia sustatyt kėdes ratu, bet viena mažiau negu yra žaidėjų. Tarp kėdžių ir už jų turi likt vietos. Žaidimo vedėjas „mašinistas", kitiems duoda pravardes: garvežio, tenderio, vagonų, bagažo ir įvairių klasių keleivių. Visi užpakaliniai uždeda...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sėdasi ratu, ir kiekvienas patylomis klausia savo po kairei kaimyno, ką jis darytų, jei ištiktų toks ir toks sielvartas, o savo po dešinei kaimynui duoda kokį nors patarimą sielvartui ištikus, neturintį su klausimu jokio ryšio. Kai jau visi žino, koks...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Kiekvienas išsirenka kokį nors gyvulį (pavyzdžiui, karvę šunį, katę, gaidį, gegutę ir t.t.) ir mėgdžioja jo balsą. Vedėjas kviečia kiekvieną gyvulį atskirai arba kelis iš karto, arba visus atsiliepti. Gali taip pat vedėjas užduoti gyvuliams visokių klausimų, į kuriuos...

Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 3—15 asmenų)

Vienas sėdasi ant kėdės ir joja prie kiekvieno ko nors pirkti. Prijojęs pasisveikina ir klausia, ką turi parduot. Atsako, pavyzdžiui, kad linus. Klausia tada, kiek nori. Atsako: „Litas, du litai", kaip jam atrodo. Tada pirklys rūpinasi nuderėti ir kaip nors...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai susėda ant kėdžių, ratu sustatytų, palikdami vieną vietą laisvą. Mergaitės išsirenka vyriškus vardus, o vyrai — moteriškus.

Žaidėjas, sėdintis po dešinei laisvos vietos, kviečia kurį nors žaidėją, šaukdamas jį pakeistu vardu. Pašauktasis turi tuojau skubintis...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—20 asmenų)

Visi susėda ratu. Vienas kitam meta skepetaitę. Ją sugavęs turi tuojau pasakyti kokį nors žodį, prasidedantį susitarta raide. Jei kuris pasivėlina atsakyti arba ne ta raide prasidedantį pasako žodį, tas klaupiasi ant vieno kelio ir meta skepetaitę kitam. Jis...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6 – 15 asmenų)

Susėda ratu vienas viduryje atsistoja ir gaudo šešką (žiužį). Žaidėjai kiekvienas savo žiužiu iš palengvo muša viduryje stovintį, o šis gaudo žiužius. Kai pasiseka sugauti, tai sėdasi į to vietą, kieno žiužį sugavo. Tas, į kurio vietą atsisėdo,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

Vedėjas paaiškina sėdintiems ratu žaidėjams, kad jie vaizduos gyvenimą valstiečio gyvulių, mėgdžiodami jų balsus. Kiekvienam į ausį jis pasakys, kurio gyvulio balsą jis turės kuo garsiausiai mėgdžioti. Vedėjui įsakius, turės visi kartu pradėti. Vedėjas tada visiems į ausį...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—20 asmenų)

Susėda visi ant kėdžių. Vienas lieka be vietos, atsistoja viduryje kambario ir sako: „Oi, širdį skauda!" — „Kas sužeidė?“ – „Rūta." (Pirmiau visi pasirenka vardus žolynų ar daržovių.) Rūta stojasi į jo vietą ir taip pat sako, kas jos širdį žeidė. Bet...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Visi užsiriša akis, išskyrus vieną, kuris rankoje laiko skambutį ir skambina juo, bėgdamas kaskart į kitą vietą. Kuris jį sugaus tas ima skambutį, o sugautajam užriša akis.

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

Priešais kurį nors žaidėją stovi prižiūrėtojas, kuris jam primena: „Ožiuk, nesižvalgyk!", ir saugo, kad ožiukas akių nekraipytų. O kiti paeiliui prieina ir įvairiais judesiais arba sakiniais rūpinasi nukreipti į kurią nors pusę ožiuko akis. Jei tas visai eilei nepasiseks,...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

Lenktynėms parenkama lygi, be akmenų vieta, o dar geriau pieva. Žaidėjai sustoja į eilę, kiekvienas maiše, prie kaklo užrištame. Kai vedėjas sušuks: „Viens, du, trys!", visi pradeda skubėti į paskirtą vietą. Kuris pirmas nubėgs, tas gauna dovaną.

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai sustoja ratu ir artėja vienas prie kito. Vienas žaidėjas su žiužiu rankoje stovi viduryje rato ir sviedžia žiužį aukštyn. Kuris sugavo, slepia jį už nugaros ir siunčia kuriam nors savo kaimynui. Paskui žiužis arba keliauja iš rankų į rankas,...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

Dviem užriša akis ir pastato toliau vieną nuo kito. Vieną pavadina Joniuku, kitą — Maryte. Marytė klausia: „Joniuk, kur tu?" — „Čia, Maryte",— atsako ir rūpinasi greit patylomis pereiti į kitą vietą. Marytė rūpinasi sugaut Joniuką. Kai sugauna, tada akis paeiliui riša kitiems dviem.

...
Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 2 min.
Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.
MENIU