Vakarėlių žaidimai

Smagūs lietuvių liaudies vakarėlių žaidimai vaikams ir jų tėveliams. Vakarėlių žaidimai gamtoje ir namuose, betkuriai progai. Gali žaisti iki 50 žmonių grupės.

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis. Vienoj yra kurčiai, bet kalba, kitoj — nebyliai, bet girdi. Sėdasi vieni priešais kitus dvejose eilėse. Kurčiai tada kalbasi su nebyliais, kurie girdi, bet gali tik judesiais atsakyti. Arba žaidimo vedėjas vaikščioja tarp eilių ir kreipiasi tai į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(žaidžia 4—30 asmenų)

Šis  žaidimas labai tinka trumpoms tarp lekcijų pertraukoms, žaidėjai sustoja vienas paskui kitą. Stovintis pačiame priekyje daro visokius gimnastikos judesius, kuriuos visa eilė privalo kartoti. Jis vaikščioja, bėga, šokinėja, sustoja, pakelia rankas aukštyn,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—15 asmenų)

Žaidėjai skiria vieną kambario galą „dangui", kitą — „pragarui". Kad žinotų, kur dangus ir kur pragaras, kambario viduryje padeda kokį nors ženklą, pavyzdžiui, pagalį ar ką kita. Vienas žaidėjas, kaip nors nuburtas, eina į pragarą, o visi kiti lieka...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Vedėjas atsistoja kambario viduryje, o kiti apsėda jį ratu. Vedėjas eina tai prie vieno, tai prie kito klausinėdamas: „Ar patinka kaimynas?" Paklaustasis atsako, kad patinka, o jei nepatinka, tai iš kurios pusės. „Kokio norėtum?" Paklaustasis tada pasako, kuris...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu, o „aklajai bobutei“ užriša akis ir pastato ją rato vidurį. Ratas truputį pasisuka. Akloji bobutė prieina prie kurio papuls žaidėjo ir rankomis, apčiuopomis, spėja, kuo šis vardu. Jei įspėja, akis užriša įspėtajam, o akloji bobutė eina į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—10 asmenų)

Įpratęs vedėjas prieina prie kiekvieno žaidėjo ir klausia: „Kaip skraido paukščiai? Ar patinka tau degutas? Kaip katė prausias?.." Į tokius klausimus negalima atsakyti žodžiais, bet tik mosavimais, judesiais, taip sakant, pantomimomis. Sunkių klausimų...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

Visi susėda į eilę. Pirmutinis pasako kokią nors naujieną kaimynui į ausį. Tas ją vėl atkartoja savo kaimynui, tas vėl kitam, taip iki paskutinio. Paskutinis tada garsiai sako, ką išgirdo, paskui — priešpaskutinis, ir taip paeiliui visi pasako, ką girdėję. Kuris pirmutinis...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Reikia sustatyt kėdes ratu, bet viena mažiau negu yra žaidėjų. Tarp kėdžių ir už jų turi likt vietos. Žaidimo vedėjas „mašinistas", kitiems duoda pravardes: garvežio, tenderio, vagonų, bagažo ir įvairių klasių keleivių. Visi užpakaliniai uždeda...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sėdasi ratu, ir kiekvienas patylomis klausia savo po kairei kaimyno, ką jis darytų, jei ištiktų toks ir toks sielvartas, o savo po dešinei kaimynui duoda kokį nors patarimą sielvartui ištikus, neturintį su klausimu jokio ryšio. Kai jau visi žino, koks...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Kuris ištraukia ilgesnį šiaudelį ar kitokiu būdu išrenkamas, tampa „vistų gaudytoju". Jam užriša akis ir išveda į vidurį. Kiti žaidėjai pradeda bėgioti aplinkui niūniuodami, delnais plodami, paliesdami gaudytoją rankomis, juokingai pravardžiuodami. Tačiau negalima jo pastumti. Kai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

Nemokantis šio žaidimo turi ieškoti švilpuko ir švilpiko. Visi žaidėjai sustoja ratu. Tas, kuris ieškos, valandėlei išeina į kitą kambarį, o paskui grįžta ir stojasi rato vidury. Tada vienas žaidėjas tarsi tam, kad ne taip greit anas švilpuką rastų, uždeda jam ant pečių skarą,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Susėda visos mergaitės viename kambaryje, o visi bernaičiai išeina į kitą. Kiekviena mergaitė išsirenka sau kurį nors bernaitį. Tada iš kito kambario įeina paeiliui po vieną bernaitį ir lenkia prieš kurią nors mergaitę galvą. Jei nusilenkė tai, kuri jį...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Vienas žaidėjas išeina į kitą kambarį. Tuo metu visi kiti pasivadina kokiais nors žolynais ir išėjusiajam dovanoja puokštę! Apdovanotasis turi pasakyti, ką darys su kiekvienu žolynu. Kai jau visi gaus atsakymus, tada tik pasako, kuris kokio žolyno vardą buvo išsirinkęs.

...
Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Atsakymuose negalima vartoti žodžių „taip" ir „ne". Būrimu išrinktas žaidėjas užduoda paeiliui kiekvienam po klausimą taip, kad būtų sunku be tų dviejų žodžių atsakyti. Kuris apsiriks ir pasakys „taip" arba „ne", duoda fantą.

Kaip išsipirkti fantus aprašymą rasite: Fantų...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu, susiima už rankų ir pakelia jas aukštyn. Vienas kuris nors asmuo, ,,laivelis", bėga, o kitas, ,.žvejas", rūpinasi jį pavyt. Ir laivelis, ir žvejas turi prabėgti pro kiekvienus vartus, iš rankų sudarytus: pro vienus vartus bėga į rato vidų,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

Vienas sėdasi ant kėdės netoli nuo nubaltintos sienos, nusigrįžęs į ją veidu. Už jo nugaros per 5 žingsnius pastato lempą. Visi žaidėjai slenka tarp lempos ir spėjiko, kuris iš šešėlio turi pažinti, kas slenka. Lempą reikia taip pastatyti, ant sienos,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(žaidžia 6—12 asmenų)

Vienas išrenkamas „teisėju", kitas — „teisiamuoju". Teisiamasis išeina į kitą kambarį. Tuo metu teisėjas kiekvieną paeiliui klausia, ką jis gali pasakyti apie teisiamąjį. Teisėjas privalo turėti gerą atmintį, kad atmintų viską, ką jam sako, ir kad tą...

Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5 - 20 asmenų)

Visi susėda ratu. Viena kėde turi būt daugiau nei yra žaidėjų. Kas sėdi po kairei tuščios vietos, tas kurį nors moja. Pamotasis užima tuščiąją vietą. Toliau moja sėdintis prie naujosios tuščios vietos. Kuris nepastebi kvietimo arba nepamato šalia savęs...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

 (Žaidžia 5—20 asmenų)

Visi susėda ratu, vienas — „siuvėjas" — stojasi rato vidurį. Siuvėjas ieško savo žirklių ir, eidamas nuo vieno prie kito klausia: „Ar nėra čia mano žirklių?" Kiekvienas siunčia - pas kaimyną. Nebetekęs kantrybės, siuvėjas pagaliau sušunka: „Visi ieškokit...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Žaidėjai, susėdę ratu, pasivadina javų vardais. Vienas ir sako: „Aš savo karvelius užleisiu ant rugių". Tas, kuris rugiais pasivadino, atsako: „Ne ant rugių, bet ant kviečių", o kviečiai tuojau atkerta: „Ne ant kviečių, bet ant žirnių" ir t. t. Kuris...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

Prie sienų susėdę žaidėjai pasirenka sau vardą kurio nors žolyno ir pasako jį garsiai, kad kiti žinotų.

Vienas žaidėjas stovi vidury kambario su mediniu rituliu rankoje. Kai jis ritulį ant grindų pasuks, eina į šalį ir įvardija kokį nors žolyną. Tas, kurio žolyną įvardijo,...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.
MENIU