Fantų išpirkimas

Išpirkti fantus žaidėjai labai mėgsta. Vienam atiduoda visus fantus, ir tada jis rodo kurį nors iš jų ir klausia teisėjų, ką to fanto savininkas už bausmę turi atlikti. Fanto savininkas turi:

1. Padeklamuoti.

2. Padainuoti.

3. Pagriežt.

4. Pašokt.

5. Pasakyt kiekvienam komplimentą.

6. Būti teisėju.

7. Pasakyti tris teisybes ir tris neteisybes.

8. Kiekvienam kitaip nusilenkti.

9. Vienoj kertėj verkti, antroj juoktis, trečioj šokti, ketvirtoj dainuoti.

10. Burti. Fanto savininką užrištomis akimis pasodina ant kėdės. Kiekvienas prie jo prieina, paduoda delną, ir jis buria.

11. Būti stovyla. Fanto savininkas stojasi viduryje kambario, ir visi žaidėjai pastato stovylą kitaip.

12. Suskinti puokštę. Fanto savininkas stojas kambario vidury ir sako: „Skinu puokštę, reikalauju..." (įvardija kokį nors žaidėją). Po to tą pat atkartoja kiekvienas kitas asmuo. Visi žaidėjai paduoda vienas kitam rankas. Tada paskutinis, „kaspinas", ,,riša puokštę", eidamas su visais keliskart aplinkui pirmąjį, kuris stovi vietoje. Po to lygiai taip pat ,,puokštę atriša“.

13. Buti knyga be pavadinimo. Prieina prie kiekvieno, ir prašo sugalvoti pavadinimą.

14. Turėti stiklinę širdį. Prašo paeiliui visų, kad pasakytų, ką mato širdyje.

15. Būti veidrodžiu. Fanto savininkas stojasi vidury kambario ir turi pakartoti visus priėjusių prie jo žaidėjų judesius.

16. Būti popierėliu. Prieina prie kiekvieno ir klausia, ką su tuo popierėliu daryti.

17. Pasiekt kojomis lubas. Ši bausmė gali nugąsdinti jos nežinančius — kėdės kojas prideda prie lubų.

18. Padėt dantis ant spintos. Padeda šukas.

19. Išpažinti kaltes. Fanto savininkas sėdas ant kėdės, kiekvienas paeiliui prieina prie jo, stojasi iš užupakalio ir klausia: „Kiek kartų taip darei?" Tuo metu daro kokį nors judesį. Sėdintis, nežinodamas, apie ką kalbama, atsako į klausimą. Po to jam pasako, ko buvo klausta.

20. Statyti tiltą. Fanto savininkas išeina į vidurį ir pareiškia, kad nori tiltą statyti ir jam reikia... (įvardija kokį nors daiktą), o tą daiktą jam paduos... (įvardija asmenį). Asmuo tas prieina ir stojasi statytojo prieky, paduodamas jam abi rankas. Tada vėl įvardija reikiamą daiktą bei asmenį, kuris paduos. Kviečia tol, kol visi žaidėjai sustoja poromis į eilę, laikydamiesi už rankų. Po to mėgina tiltą, t. y. paskutinė pora, o paskui ją ir kitos, eina pakeltų rankų apačia, o žaidėjai nuleidžia rankas ant einančiųjų nugarų ir iš lengvo prispaudžia.

21. Ieškoti paslėpto daikto sulig muzikos.

22. Įspėti paslėptą žodį.

23. įspėti žodį sulig trijų klausimų.

24. Įspėti žodį sulig atsakymu „taip" ir „ne".

25. Būti tėvu Jurgeliu.

26. Būti žirniais pakelėj. Fanto savininkas stojasi vidury kambario, ir kiekvienas gali jį pešioti.

27. Šokt ant vienos kojos aplink kambarį.

28. Išimti lūpomis obuolį iš indo, vandens pripilto.

29. Išimti lūpomis iš miltų žiedą.

insert

30. Būti laiškų nešėju. Fanto savininkas išeina į kitą kambarį ir beldžia į duris. Klausia jo: „Kas ten?" — „Laiškų nešėjas!" — „Ką atnešei?" — „Laišką!" — „Kam?" Tas sako kieno nors pavardę. Pašauktasis išeina už durų ir kviečia kitus. Ir taip tol, kol visi atsidurs už durų.

31. Kalėdoti. Elgeta išsirenka vieną žaidėją, „krepšį", ir dalinasi su juo viskuo, ką gauna. Kiti žaidėjai elgetai gali lengvai suduoti, jį paglostyti, pabučiuoti ir t.t.

32. Atsistojus ant kėdės triskart kaip gaidys užgiedoti.

33. Įminti mįslę.

34. Papasakoti anekdotą.      /

35. Papasakoti juokingą atsitikimą iš savo gyvenimo.

36. Kiekvienam duoti patarimą.

37. Paklausti kiekvieną patarimo.

38. Sulygini kiekvieną su kokiu nors žolynu ir pasakyt, kuo į jį panašus.

39. Sulygint kiekvieną su kokiu nors gyvuliu ir pasakyt, kuo į jį panašus.

40. Kad ir ką kiti sakytų, atsakyti: „Tai buvau aš". Pvz.: „Vakar mačiau, kaip vienas vaikinas vogė žirnius" — „Tai buvau aš".

41. Atsisėsti ant žemės be rankų ir lygiai taip atsistoti (tik vyrams).

42. Įkrist į šulnį. Atsiklaupia ant kelių ir sako: „Aš įkritau šulnį". Jo klausia: „Kiek sieksnių gilumo?" — „Du".— „Kas tave ištrauks?" Įvardintasis turi tiek kartų paliesti įkritusįjį, kiek buvo sieksnių gilumo.

43. Užpūsti degančią žvakę, kurią kitas tai šen, tai ten trauko.

44. Papasakot kokią nors naujieną.

45. Kalbėti telefonu. Pirmutinis siunčia kokį nors žodį iki eilės galo, o paskui paeiliui, pradedant nuo galo, visi garsiai pasako, ką girdėjo.

46. Pamėgdžioti įvairių gyvulių balsus.

47. Pjauti malkas (brūžuoti kakta per duris iš viršaus žemyn).

48. Nupiešti karikatūrą.

49. Pasakyti prakalbą.

50. Sukelti maištą. Kiekvienam patylomis pasako, ką turįs daryti, kai bus duotas ženklas. Vienam įsako bėgti, antram jį vytis, trečiam neduoti jo sugauti ir t.t.

863 žodžiai (Skaitysite 5 min.)
Lietuviški žaidimai

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU