Žaidimai vestuvėms

Linksmi lietuvių liaudies žaidimai vestuvėms ir kitoms progoms. Žaidimai jaunavedžiams. Gali žaisti didelės grupės žmonių. Daug žaidimų vaikams.

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis. Vienoj yra kurčiai, bet kalba, kitoj — nebyliai, bet girdi. Sėdasi vieni priešais kitus dvejose eilėse. Kurčiai tada kalbasi su nebyliais, kurie girdi, bet gali tik judesiais atsakyti. Arba žaidimo vedėjas vaikščioja tarp eilių ir kreipiasi tai į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—15 asmenų)

Žaidėjai skiria vieną kambario galą „dangui", kitą — „pragarui". Kad žinotų, kur dangus ir kur pragaras, kambario viduryje padeda kokį nors ženklą, pavyzdžiui, pagalį ar ką kita. Vienas žaidėjas, kaip nors nuburtas, eina į pragarą, o visi kiti lieka...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai, išskyrus du, sustoja ratu ir susiima už rankų. Iš likusiųjų vienas — „pelė" — stojasi į rato vidurį; o antras — „katė" — už rato. Katė rūpinasi įlįst rato vidun, bet žaidėjai jos neleidžia. Kai jai pasiseka ratan įšokt, tada žaidėjai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Vedėjas atsistoja kambario viduryje, o kiti apsėda jį ratu. Vedėjas eina tai prie vieno, tai prie kito klausinėdamas: „Ar patinka kaimynas?" Paklaustasis atsako, kad patinka, o jei nepatinka, tai iš kurios pusės. „Kokio norėtum?" Paklaustasis tada pasako, kuris...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu, o „aklajai bobutei“ užriša akis ir pastato ją rato vidurį. Ratas truputį pasisuka. Akloji bobutė prieina prie kurio papuls žaidėjo ir rankomis, apčiuopomis, spėja, kuo šis vardu. Jei įspėja, akis užriša įspėtajam, o akloji bobutė eina į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Visi sustoja vienas už kito, uždėję rankas ant priekyje stovinčio pečių. Pirmasis - žalčio „galva", paskutinis – „uodega“. Žaltys rūpinasi sugriebt savo uodegą, tai yra pirmutinis stengiasi sugauti paskutinį, kuris laikydamasis eilės, nori nuo „galvos"...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sėdasi ratu, ir kiekvienas patylomis klausia savo po kairei kaimyno, ką jis darytų, jei ištiktų toks ir toks sielvartas, o savo po dešinei kaimynui duoda kokį nors patarimą sielvartui ištikus, neturintį su klausimu jokio ryšio. Kai jau visi žino, koks...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 20—50 asmenų)

Žaidėjai pasirenka didoką keturkampę vietą, t. y. „kūdrą“ vienoj jos kertėj ant žemės nubrėžia lanką, „žvejų namą". Žaidėjai pasiskirsto į dvi lygias dalis. Buria, kuri dalis bus „žuvys", kuri „žvejai". Žuvys „plauko" (bėgioja) po kūdrą.

Žvejai...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Nemokantis šio žaidimo turi ieškoti švilpuko ir švilpiko. Visi žaidėjai sustoja ratu. Tas, kuris ieškos, valandėlei išeina į kitą kambarį, o paskui grįžta ir stojasi rato vidury. Tada vienas žaidėjas tarsi tam, kad ne taip greit anas švilpuką rastų, uždeda jam ant pečių skarą,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Susėda visos mergaitės viename kambaryje, o visi bernaičiai išeina į kitą. Kiekviena mergaitė išsirenka sau kurį nors bernaitį. Tada iš kito kambario įeina paeiliui po vieną bernaitį ir lenkia prieš kurią nors mergaitę galvą. Jei nusilenkė tai, kuri jį...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Vienas žaidėjas išeina į kitą kambarį. Tuo metu visi kiti pasivadina kokiais nors žolynais ir išėjusiajam dovanoja puokštę! Apdovanotasis turi pasakyti, ką darys su kiekvienu žolynu. Kai jau visi gaus atsakymus, tada tik pasako, kuris kokio žolyno vardą buvo išsirinkęs.

...
Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai krikštynoms Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Atsakymuose negalima vartoti žodžių „taip" ir „ne". Būrimu išrinktas žaidėjas užduoda paeiliui kiekvienam po klausimą taip, kad būtų sunku be tų dviejų žodžių atsakyti. Kuris apsiriks ir pasakys „taip" arba „ne", duoda fantą.

Kaip išsipirkti fantus aprašymą rasite: Fantų...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 30—100 asmenų)

Žaidėja dalinasi į dvi lygias partijas, kurios stovi kita nuo kitos už 100 žingsnių. Abi partijos renkasi vedėją. Kiekvienos partijos žaidėjai sustoja ratu, katro viduryje yra po vedėją. Katras nors vedėjas pradeda žaidimą. Jis sviedžia didelį...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.
Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5 - 20 asmenų)

Visi susėda ratu. Viena kėde turi būt daugiau nei yra žaidėjų. Kas sėdi po kairei tuščios vietos, tas kurį nors moja. Pamotasis užima tuščiąją vietą. Toliau moja sėdintis prie naujosios tuščios vietos. Kuris nepastebi kvietimo arba nepamato šalia savęs...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Kiekvienas pasirenka sau kokį nors amatą ir tylėdamas daro jo judesius. Kai „meistras", žaidimo vedėjas, pradės stalan pirštais belsti, tada visi pertraukia savo darbą ir taip pat beldžia stalan, kai vedėjas nustoja beldęs, tada visi vėl pradeda savo amatą...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 16—50 asmenų)

Šiam žaidimui reikia mažiausiai 16 žmonių. Žaidėjai pasidalina perpus ir stojasi viena dalis nuo kitos už 40 žingsnių. Nuburtoji dalis pradeda. Vienas iš jos, „kvieslys", eina pas priešus, kurie visi iškišę priekin dešiniąsias rankas. Kvieslys suduoda vienam...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—20 asmenų)

Susėda visi ant kėdžių. Vienas lieka be vietos, atsistoja viduryje kambario ir sako: „Oi, širdį skauda!" — „Kas sužeidė?“ – „Rūta." (Pirmiau visi pasirenka vardus žolynų ar daržovių.) Rūta stojasi į jo vietą ir taip pat sako, kas jos širdį žeidė. Bet...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Šitam žaidimui reikia plačios lygios vietos. Ant žemės brėžia tiesią ilgą liniją. Už 50—100 žingsnių nuo jos sustoja į eilę žaidėjai. Jų visų užrištos akys. Išgirdę ženklą, pradeda dainuodami eiti nubrėžtosios linijos link. Kada nori, tada ir gali kiekvienas sustot. Kai...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.
MENIU