Eilėraščiai

Eilėraščiai ir pasakėčios vaikams. Pamokantys eilėraščiai. Lietuvių ir kitų tautybių autorių eilėraščiai.

Tėviškėle, tu graži,
Apkaišyta uosiais,
Tėviškėle, tau visi
Šiandien mes dainuosim

Tavo marios ir šilai,
Kloniai ir kalneliai
Širdužėlėj amžinai
Šviesų džiaugsmą kelia.

Tavo jūra vakaruos
Gintarėliais žydi —
Ožesj melsvos bangos
Mūsų dainos lydi

Tėviškėle,...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Atsimenu Tavąsias pasakas, Mamyte,

 Tą Tavo širdį mylinčią ir gerą,

Kadais aš Tau žadėjau gražią pilį pastatyti

 Ir šventėms dovanoti karalaitės dvarą.

Aš pievose dažnai laksčiau kaip vėjas,

 Manęs nuvargusi ateidavai parnešti.

 Sode aš žalią drebulę pasėjau

 Ir lieptą...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
2014 m.

Pakalnėm upeliai nubėgo.
Nupustė vėjelis takus.
Užgrojo ir kelia iš miego
Varnėnų skudučiai vaikus.

Pabiro kaip žirniai vaikučiai.
Ir mudu?..
Ir mudu eime!
Geltoni varnėnų skudučiai
Pavasarj švilpia kieme!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Baltas baltas patalėlis
Panašus j baltą sniegą.
Miega mažos mano lėlės
Ir visi žaisliukai miega.

Miega meškis baritonas,
Bitėm avilj pastatęs,
Miega laivo kapitonas,
Undinėlę vakar matęs.

Glaudžias pūko pagalvėlės
šokolado pardavėjas...
Tik prie lango kareivėlis

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Vai žydi žydi per visą dieną
Šviesi saulužė — dangaus ugnužė.

O už saulužę, kas dar šviesesnis? —
Motulės veidas, motulės veidas.

Vai šviečia šviečia žalioj palaukėj
švelnios gėlelės — pienės baltpūkės.

O kas už pienės pūką švelnesnis? —
Motulės rankos,...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
Skaitysite 1 min.

Iš užgirio pilnas mėnulis antai
įspindo į langą gryčiutės,
šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapą užimdamas spaudžia
Ar pirštais gudriais ant gryčiutės langų
Žvaigždelėmis verpaią audžia.

Pilnas rėtis trupinių.
/Dangus ir žvaigždės/

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Ritasi, kyla nuo miško šalies,
Supa padangę lyg sparnas nakti

Sunku kvėpuoti, nutilo gamta,
Saulė raudonu ūku apsupta.

Žaibas liepsnota vaga
Perskrodė dangų staiga.
Dunda nuo miško garsiau,
Artinas viesulas jau.

Trenkė, apsuko,
Sūkuriu rūko,—
Viską sumaišė drauge,

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Ant kelmelio atsistojęs

 Kiškis būgną mušė koja:

 -Vienas du trys, viens du trys,

 Aš esu drąsus karys!

O šalia jo daug zuikučių

Džiaugės, plojo jam katučių:

-Vienas du trys, viens du trys,

 Tėtė mūs narsus karys!

Eilėraščiai Eilėraščiai tėčiui
2014 m.

Balto šilko sijonėliai —
Lylia tylia.
Sukas baltos ramunėlės
Lylia lylia.

Iš rugių slapčia išėję —
Lingo lingo,
Rugiagėlės supas vėjy —
Lingo lingo.

Gėlės bėga, vėjas gaudo
Oi tai juokol —
Dobilai — linksmi, išraudę
Ratą...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Šen, šnekuti,
Juodgūžuti,
Aš tavęs nepamiršau.
Į beržiuką
Inkiliuką

Tau įkėlęs pririšau,
Šiltas vėjas atskubėjęs
Liekną beržą palinguos.
Varnėniukai
Juodgūžiukai
Kaip lopšelyje miegos.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Pradžiūvo darželis. Diegai pinavijų
Iš žemės rausvomis galvutėmis lenda.
Po kluoną bėgioja marguojanti banda
Žalų ir palšų drūtasprandžių galvijų.

Ir katinas rimtas iš svirno išėjo,
Ir Margis, užlipęs ant priesvirnio,, rangos,
Ir kvapas gaivinantis priešpiečių vėjo

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

— Ei vėjeli,
Kur pro šalį
Tu neri, tu neri?
— Bėgu smėliu
I Gintarėlių
Paieškot pamary!
— Kur, žuvyte
Vinguryte,
Tu neri, tu neri?
— Tarp šešėlių
Gintarėlių
Paieškot sūkury!
— Kur, vaikuti,
Kur, zuikuti,
Tu neri, tu neri?
— Bėgu smėliu
Gintarėlių
Paieškot pamary!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Peršokę per valką
Kelio vidury,
Skubame į talką
Vyrai keturi.

Sunkios varpos svyra,
Kupinos grūdų.
Mes drauge su vyrais
Skubam nešt pėdų.

Vėjas varpas supa,
Čeža pradalgiai...
Gubą palei gubą
Statome smagiai.

Pradalgiuos susėda
Pailsėt šeima.
— Pėdas neša...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą Kostas Kubilinskas
Skaitysite 1 min.

BALTARUSĖ

Tyliai teka Nemunas,
Plaukia upių tėvas...
Neša vilnį Nemunas
Per laukus, per pievas...
Tai Baltarusija,— mano gimtinė.
O aš — Alesia — Jūsų kaimynė.

LATVĖ

O aš —
Latviukė Ausma
Nuo Dauguvos krantų.
Vienos jūružės gausmo
Mes klausomės kartu.

Eilėraščiai Ramutė Skučaitė

Skaitysite 1 min.

Mano upė — Nemunėlis,
Mano upė — žydrūnėlis.
Plauna krantui smilteles,
Plauna pušiai kojeles.

Vakare ateis pas mus,
Jo srovė, šviesos pilna.
Vaikšto upė po namus,
Žiburėliais nešina.

Bėga bėga ir niekados neišbėga.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Didelis kolūkio sodas,
Pilnas vyšnių, kriaušių,
šitas sodas man atrodo,
Kaip giria didžiausia.

Čia tarp medžių nuošaliai
Stovi gražūs aviliai.

Kai j sodą pirmą kartą
Koją aš {kėliau —
Vijo bitės ligi vartų
Ir vis tiek įgėlė.

įlindau aš tarp šakų
Ir iš tolo...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Oi ežy, ežy, ežy,
Ką spygliukuose neši?

Ogi matot, ripu tapu,—
Visą šūsnį klevo lapų.

Rausvą obuolį iš sodo,
štai ir viskas, kaip atrodo.

Pasakyk, dygus vikruoli,
Kaip taisysi žiemai guolį?

Netrukdykit, ripu tapu,—
Po medžiu, iš aukso...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Išėjo tėvelis į mišką,
Išėjo motinėlė į mišką,
Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė,
Išėjo visi vaikai į mišką.

Pamatė tėvelis pelėdą,
Pamatė motinėlė pelėdą,
Pamatė tėvelis, pamatė motinėlė,
Pamatė visi vaikai pelėdą.

Nušovė tėvelis pelėdą,
Nušovė motinėlė...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

RASA

Mėnulio trupinėliai
Miške išbarstyti,
Šalti akmenėliai
Žoleles nusvėrė.

VAIVORYKŠTĖ

Pamesta pasagėlė
Ant plataus lauko,
Prie gilaus ežero.
Karšta kaip žarija
Užkrito už debesėlio.

Oi, lekia skrenda
Šyvas žirgelis
Dulkėtu vieškeliu,
Lygiuoju...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 2 min.

Mes neturime priekalo,
Replių nė plaktukų,
Tik vis kalam,
Kalam, kalam —
Tuku tuku tuku!

Baltas beržas — mūsų plienas,
Daug snapų — plaktukų...
Darbininkai
Mes kiekvienas —
Tuku tuku tuku!

Kirmėlaitės juodagalvės
Eglę graužė, tuko...
Tai darbelio
Buvo kalviams —

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Rugelis tyliai snaudžia,
Paslėptas nuo speigų.
Rugelj žemė glaudžia,
Užklojusi sniegu.

Žemelei daigas rūpi.
Po žėrinčia šarma
Sūpuoja žemė rugį —
Kaip mylinti mama.

Miegoki, žiemkentėli,
Miegoki, čiūčia liū.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Saulė pasikėlė
Virš beržų.
Linksi aguonėlė
Pamažu.

Aguonėlė prašo:
Duok vandens!
Kas vandens nors lašą
Atgabens?

Gausi vandenėlio
Daug lašų:
Pilną kibirėlį
Tau nešu!

Bėga vandenėlis
Pamažu.
Auki, aguonėle,
Lig beržų!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Apsiniaukė, pajuodo
Saulės takas skaistus.
Byra byra ant sodo
Ir ant pievų lietus.

Oi, kaip šnara! —
Kaip šnara! —
šnabžda vyšnios džiugiai.
Oi, kaip gera,
Kaip gera! —
Kužda dirvoj rugiai.

Rytą glosto mus rūkas,
Saulę rita diena.
Aukso mariose plūko
Vyturėlio...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Viršum kopų saulė ridinėja.
Kas ten gaudo baltą jūros vėją?

Kas tenai į šiltą bangą brenda
Ir vėl taškos, grįždami į krantą?

O pakrantė tviska raibuliuoja...
Kas ten mums atbėgdami mojuoja?

Tai juk latvių žemės gintariukai —
Jūrmalos mergaitės ir...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Oi tu eglele,
Tu siūbuonėle,
Siūbavai rytą,
Vėlai vakarėlį,
Kol išsiūbavai
Devynias šakas,
Devynias šakas,
Dešimtą viršūnę.
Visas devynias
Vėjelis nulaužė.
Oi, tiktai liko,
Dešimta viršūnė,
Oi, nors gegutei,
Nors pakukuoti,
Oi, nors lakštutei,
Nors palakštuoti.
Oi tu, motule
...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Briedžio rasoti ragai
Blyksi palaukėj ilgai.

Jau prasimerkė ir gėlės.
Skrenda būriais plaštakėlės.

Girdis, kaip kala seniai
Pamokas stropūs geniai.

Raibos gegutės kukuoja.
Vėjas pušyną šukuoja.

Peteliškės neša žinią.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Garny, garny, ga ga ga!
Tavo pati ragana,
išvažiavo žagarų,
parvažiavo be nagų.
Man bandelės nekepė,
kad ir kepė nedavė,
po varteliais pakišo,
žila kiaulė iškniso.

Garny, garny, ga ga ga!
Tavo pati ragana,
po varteliais pakišta,
šiaudų kūliu užkišta.
Tie varteliai...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Kazys Boruta
Skaitysite 1 min.

Žemuogių pilni krepšeliai,
Ir vaikų pilni keleliai.
Kvepia žemuogėm laukai
Ir upokšniai, ir miškai.

Va, burnelė žemuoginė,
Va, noselė žemuoginė.
Ir pirščiukai lyg dažyti,
Saldūs — galim palaižyti.

Kvepia žemuogėm laukai
Ir namučiai, ir...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Man tinka tos skaisčiosios rudenio dienos,
Kai saulė beržynus auksuoja
Ir ežeras blizga, ir žiba rugienos,
Ir dangus balsvai mėlynuoja...

Man tinka tos naktys, kai rudenio šaltis
Užmigdo linksmutį upelj.
Kai krinta nuo medžio lapelis pageltęs
Ir vysta žolynas daržely...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Laistė laistė rudenėlis
Samanėlę purią,
Kėlė kėlė baravykas
Rudąją kepurę.

Pynė pynė tėtušėlis
Žilvitinę kraitę,
Bėgom bėgom per pievelę
Mudu į giraitę.

Pustėm pustėm kadagyne
Samanėlę purią,
Nešėm nešėm baravyką —
Kolą ir...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Samanėle tu žalsva,
Samana rasota!
Kyšo ūmėdės galva,
Lapeliu užklota.

Gal ne ūmėdės galva,
Tai.lėkštelė gal rausva,
Salto vandenio pilna?

Ne vanduo gal, o midus?
Zylės geria,— koks gardus!
Šilo dovana.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Kvepia vasara žalia,
Kviečia iškylauti...
Su žilvičio kraitele
Aš einu grybauti.

Griežlė rėkia — krės krės krėsi
Lėkdama per kelią.
Baravykai kepures
Man iš tolo kelia.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Čeža nupūstas lapelis
Šluoja vėjas takučius.
O takučiais Dėdė Spalis
Atkeliavo į svečius.

Tapu tapu pro berželį,
Pro kaštoną, pro namus...
Tapu tapu į darželį
Dėdė Spalis vėl pas mus.

— Sveikas gyvas, Dėde Spali! —
Per kiemelį su daina

Plaukia vėliavų...

Skaitysite 1 min.

Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta, balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas –
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Pasitinkam didį Spalį
Mes po keturis greta.
Vėliavėlė kaip liepsnelė
Mano rankoj iškelta.

Vėjas pralekia pro šalį,
Vėjas pūsteli smarkiau —
Vėliavėlė kaip liepsnelė
Sužėruoja dar aiškiau.

Pūsk, vėjeli, pūsk, smarkusis!
Mes ateinam su daina.
Vėliavėlės...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.
MENIU