Žemaičio vylius

Uteniui didžiu kunigaikščiu esant, Prūsų kryžeiviai savo užpuolimais didžiai įkyrėjo žemaičiams, todėl ir tie kaip įmanydami stengėsi jiems atkeršyti.

1285 metais jaunas ponaitis Girdilas, turtingų tėvų sūnus, ynas žemaitis, šiaip apsivertė. Nuvažiavo į Prūsų miestą Ragainę ir pasisakė norįs būti kataliku. Vokiečiai priėmė jį žmoniškai, Ragainės kunigui įsakė mokyti poterių ir taisyti prie krikšto. Kunigas mokė. Girdilas rodėsi pamėgęs katalikų tikėjimą, vaikščiojo į bažnyčią, klaupęs meldėsi ir sakėsi norįs krikšto. Dar tarsi pamylėjo vieno turtingo vokiečio dukterį, kas dieną ją lankė ir ketino toj pačioj dienoj priimti krikštą ir šliūbą.

Taip į vokiečių meilę įsipirkęs, ne kartą sakė: „Oi, kaip būtų gerai, kad jūs visus žemaičius apkrikštytumėt, nes vargsta stabmeldžių tikėjimo tamsybėj!" Paskiau tarė: „Žinote patys, jog yra Žemaičiuose, ties upe Dubysa, garsinga pilis. Kad suteiktumėt man būrį kryžeivių, aš ją veikiai jums atiduočiau. Toje pilyje gyvendami, galėtumėt Žemaičius valdyti kaip pavergtą kraštą!" Vokiečiai, visuomet geisdami Žemaičius pamušti, patikėjo tai kalbai ir atidavė po Girdilo valdžia šimtą kareivių.

Girdilas, vis tai padaręs, naktį davė žodį Žemaičių vyresnybei: pasakė, kurią dieną ir kaip daug ateis po pilia. Keletui dienų praslinkus, sėdo į arklį ir traukė slapta per miškus drauge su vokiečiais. Prisiartinus prie pilies, Onkaimiu vadintos, tarė Girdilas: „Sėskimės, pavalgykime ir pailsėkime, idant stipriai galėtumėm grumtis. Jau netoli pilis, kurioj gal nėra nė įgulę!" Vokiečiai, vyliaus nesamprotaudami, paklausė, sėdo nuo arklių, paleido tuos ganytis į pievą, numaušė savo geležies kepures ir susėdo valgyti.

Vos tai padarė, žemaičių daugiau nei tūkstantis šmurkšt išpuolė iš pilies it širšūnai iš drevės, beregint apsiautė visus vokiečius ir išpjovė. Vienas Girdilas gyvas pasiliko. Žemaičiai paglemžė vokiečių arklius, vežimus, ginklus, pinigus ir viską, ką tiktai rado.

Ragainės vokiečiai laukė žinios apie tą savųjų žygį, bet nebuvo kam žodį duoti. Neveikiai sužinojo buvę Girdilo apvilti ir visus vokiečius pražuvusius.

 

411 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU