Žaidimai gamtoje ir lauke

Linksmi lietuvių liaudies žaidimai skirti žaisti gamtoje ir lauke. Žaidimai gamtoje ir žaidimai lauke patiks vaikams ir jų tėveliams ir leis smagiai praleisti laiką.

Bėgiojimas, jei jis kaip reikia atliekamas, kūnui yra labai sveikas. Kelias lenktynėms turi būti lygus ir kokių 30—35 sieksnių ilgumo. Viršutinius drabužius dalyvautojai lenktynėse nusivelka ir lieka vienmarškiniai.

Vietą, nuo kurios turi bėgti, paženklina linija. Ten, kur lenktynės...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 20—40 asmenų)

Ant žemės brėžia didelį ratą. Tai „miestas", į kurį susirenka „apgultieji". Aplinkui tą ratą už sieksnio brėžia antrą ratą. Tai siena, kurios užpuolikams negalima pereiti. Tarpas tarp abiejų ratų — tai nelyginant perkasas.

Vienas užpuolikų taiko...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai sustoja į dvi eiles, kita nuo kitos už kokių 20—30 žingsnių. Vienas žaidėjas, kaip nors nuburtas, stojasi tarp eilių į vidurį. Kitas kuris nors ima sviedinį (bubulį) ir meta juo stovinčiam viduryje, kuris visados turi nusigrįžt nuo tos eilės....

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia krūmuose 4—20 asmenų)

Išrenka „medžiotoją". Šis į pagalbą imasi 2—5 „kurtus", kiti visi — „žvėrys". Žvėrys slepiasi tankumynuose. Įsakius medžiotojui, kurtai pradeda žvėrių ieškoti. Kai kuris nors kurtas „išbaidys" žvėrį, persekioja jį tol, kol atbėgs medžiotojas...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—12 berniukų)

Žaidėjai iš savo tarpo išsirenka „aviną". Tasai nueina į paskirtą vietą, sulenkia kelius, paremia ant jų rankas ir palenkia galvą. Visi žaidėjai paeiliui šoka per jo nugarą arba pečius, nesmarkiai pasiremdami rankomis, bet kojomis neliesdami. Kuris...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 2—10 asmenų)

Šiam žaidimui reikia ritinio (apskritos lentelės) ir kiekvienam žaidėjui muštuko. Žaidžiama lygioj vietoj. Žaidėjai dalinasi į dvi partijas. Kiekviena jų sustoja už 40 žingsnių kita nuo kitos. Paeiliui žaidėjai tai iš vienos partijos, tai iš kitos ridena...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai iš savųjų išsirenka vieną, kuris turi pasislėpusių ieškoti. Ieškotojas, prie sienos nusigrįžęs, lazdele daužo per kokį nors daiktą, garsiai skaičiuodamas iki 50 arba iki 100. Tuo metu visi slepiasi. Ieškotojas, eidamas ieškoti, palieka lazdelę „dvare". Kiekvienas...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 2-20 asmenų)

Vienas stojasi prie sienos ir šokina į ją sviedinį, rūpindamasis, kad tas kuo toliausiai nušoktų. Kiti žaidėjai sustoja už 5 žingsnių nuo jo. Tas, kuris sugavo dar nenukritusį ant žemės arba pirmąkart nuo jos pašokusį sviedinį, muša juo stovintį prie...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Padaro už 20—40 žingsnių kitą nuo kitos iš sniego dvi tvirtoves. Žaidėjai dalinasi į dvi partijas. Kiekviena jų už savo tvirtovės lipdo sniego senį. Žaidėjai sustoja prie savo tvirtovių ir, mušdami sniego kamuoliais, rūpinasi nuvyt savo priešininkus atgal, užbėgt už jų...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidimo vieta—didelis kiemas arba pieva. Ant žemės brėžia dvi paraleliškas linijas, kita nuo kitos už 40—50 žingsnių. Viena tų linijų vadinasi žaidimo linija, antra — tyrumos linija, plotas tarp jų — pieva; vieta už žaidimo linijos —„dvaras", o už tyrumos...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 2 min.

(Tik berniukams)

Kai vienas žaidėjas jau peršoko per „aviną", pats stojasi kaip avinas keli žingsniai nuo jo, toj pačioj linijoj. Kitas draugas turi jau peršokt per du avinus, vieną po kito, o paskui ir pats darosi avinas. Trečiasis žaidėjas šoka per tris avinus ir t.t., kol visi...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—10 asmenų)

Aikštelės viduryje tiesia linija iškasama tiek duobelių, kiek yra žaidėjų. Duobelės turi būti viena nuo kitos per 4 colius.

Kiekvienas žaidėjas išsirenka po duobelę, ir visi sustoja už dviejų žingsnių nuo savųjų. Vedėjas ima sviedinį ir ridena jį iš...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—15 asmenų)

Įbeda į žemę ratu tiek vytinių, kiek yra žaidėjų, be vieno. Vytines beda už 5—8 žingsnių vieną nuo kitos. „Gužučiai" atsistoja prie vytinių ir jų įsitveria. Vienas gužutis stojasi į rato vidurį ir, mainantis gužučiams vietomis, rūpinasi užimti...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia dviese)

Vienas žaidėjas meta rutulį, kitas savo rutuliu taiko ir rūpinasi pirmąjį kliudyti. Jei tas pasiseka, gauna vieną akelę pasiima savo rutulį ir žaidžia toliau. Jei nekliudo, tai jo

draugas pradeda žaisti ir taiko lygiai taip pat savo rutuliu. Kiekvienas pradeda nuo...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 2 ir daugiau)

Vienas žaidėjas meta sviedinį aukštyn ir muša jį muštuku. Kitas arba kiti stovi toliau ir rūpinasi sugaut dar lekiantį sviedinį. Kuris sugaus jį dar nenukritusį ant žemės, tas eina svaidyti, o tas, kuris svaidė — gaudyti. Jei niekas nesugaus sviedinio, tada...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai dalinasi į dvi partijas. Kiekvienas laiko muštuką. Ritinį ne ranka ridena, bet padeda jį ant žemės ir muštuko smūgiu varo priešininkams. Tie irgi muštukais atgal ritinį grąžina. Katra partija bus nustumta atgal 100 žingsnių, toji pralaimi.

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.

Radę gražią pievelę, žaidėjai išsirenka sau kokią nors gėlelę, kiekvienas kitokią. Tada vienam žaidėjui užriša akis ir stato jį vidury pievelės. Visi paeiliui kiša jam panosėn savo gėlę. Spėjikas gali gėles ne tik kvepint, bet ir čiupinėti.

Jei spėjikas nežino gėlės...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke
Skaitysite 1 min.
MENIU