Padavimai

Lietuvių padavimai. Padavimai apie Lietuvą. Padavimai apie ežerus. Padavimai apie miestus. Padavimai apie kalnus. Padavimai apie akmenis. Padavimai apie kunigaikščius. Padavimai apie piliakalnius. Padavimai apie Vilnių. Padavimai apie Kauną ir kitus Lietuvos miestus.

Visaip žmonės pasakoja, kaip tokioje pelkėtoje vietoje atsirado Poteronių piliakalnis, bet niekas tiesos nežino ir aš nežinau.

Vieni sako, kad labai seniai, kai dar žmonės buvo stabmeldžiai, tada buvęs tasai piliakalnis supiltas, ir ant jo žmonės meldėsi, ir stabmeldžių kunigai...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 2 min.

Išėjo kažkada Raigardas... Kada, kur išėjo, nuskendo Raigardo miestas, tai dievai žino. Bet ten buvo, buvo Raigardas!

Tai pasakoja vėl... Atėjo žmona pas šulnelį ir atsiklaupė gerti. Kai atsiklaupė gerti toji žmona, žiūri — spyna guli graži šulnely. Tai ji paėmė tą spyną. Kai...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Gaspadorius supykęs ant piemenės ir pavaręs nuo kūlimo. Piemenė kaip išėjusi, tai grįžusi tik po trijų dienų. Ji sakėsi buvusi Luponių pilelėj. Sakė: kai gaspadorius ją išvarė, ji verkė. Atėjęs ponaitis, nusivedęs ją į pilelę. Tenai ją pristatė riešutų malt. Ji...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Seniau ant to kalno, stačioje pusėje, netoli viršaus, buvę urvai. Iš tų urvų kas vakarą, saulei leidžiantis, išeidavusi mergaitė, milžtuvėlę rankoj turėdama, ir šaukdavusi:

— Tbruka, tbruka, tbruka! Kai žmonės eidavę artyn, ji pasislėpdavusi.

Piemenys, ten ganydami bandą, vienam...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Netoli Raseinių yra labai aukštas kalnas, kurį vadina Kirvelio kalnu, o prie Viduklės yra kitas kalnas, kurio vardas Palipynkalnis. Ant tų kalnų buvo du milžinai. Vienas stovėjo ant Kirvelio kalno, antras ant Palipynkalnio — ir taip, stovėdami kiekvienas ant savo kalno, paduodavo vienas...

Padavimai Padavimai apie kalnus
Skaitysite 1 min.

Alcis buvo nepaprastai stiprus milžinas. Jis buvo keliaujantis didvyris, labai plėšdavo žmones ir daug gera jiems darydavo — kaip jam būdavo tinkama. Išgriaudavo kaip šieno kupetas ištisus miestus, didžiausius medžius su šaknimis išraudavo. Medžiais jis pasiramsčiuodavo kelionėje kaip...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Kai statė Rudaminos bažnyčią, tai meistrai negalėdavo susikalbėti. Kai reikėdavo plytų, tai paduodavo vandens arba kitų daiktų. Meistras, kuris bažnyčią statė, nupirko mergos vaiką ir įmūrijo. Vaikas apmūrytas prakalbėjo: 

— Motinos krūtis saldžiausia, rankos darbščiausios,...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Uteniui didžiu kunigaikščiu esant, Prūsų kryžeiviai savo užpuolimais didžiai įkyrėjo žemaičiams, todėl ir tie kaip įmanydami stengėsi jiems atkeršyti.

1285 metais jaunas ponaitis Girdilas, turtingų tėvų sūnus, ynas žemaitis, šiaip apsivertė. Nuvažiavo į Prūsų miestą...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 2 min.

Didysis kunigaikštis Narimantas paėmė sau už pačią Fladro iš Lyvijos dukterį, o jo brolis Daumantas paėmė kitą to paties Fladro dukterį. Po kiek laiko sunegalavo kunigaikščio Daumanto uteniškio pati ir numirė.

Didysis kunigaikštis Narimantas, išgirdęs apie savo svainės mirtį,...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Jeigu tiktai kas eidavo pro Džiugo kalną, visada tenai pamatydavo biznu frakeliu gražų vokietuką, šokinėjantį iš medžio į medį. Visi to kalno lenkėsi iš tolo — bijojo velnio galybės. O kas tiktai prie jo prisiartindavo, tą tuojau nelabasis kviesdavo visokių varžybų, o...

Padavimai
Skaitysite 4 min.
MENIU