Sakmės apie raganas ir burtininkus

Lietuvių liaudies mitologinės sakmės apie raganas ir burtininkus.

Viena moteris išėjo miškan grybauti ir išsinešė su savim naują kraitį. Jai begrybaujant, pradėjo labai lyti. Tada ji nusivilko visus rūbus ir pavožė po kraičiu. Pati pastovėjo po medžiu, kol nustojo lyti. Paskui sausais rūbais apsivilko ir vėl grybauja. Begrybaudama susitinka...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Dvare gyveno mano senelė. Ir toj pačioj priemenėj priešais gyveno ragana Mieželaitienė. Sako, būdavo, žiūrėk, nueini pasimelžt karvę - tuščias tešmuo - išmelžta. Bet kas išmelžė? Mes jaučiam, kad čia Mieželaitienės darbas. Kiti keturi irgi per tą priemenę vaikščiojo. Ir...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 2 min.

Kažkur buvęs koks bandininkas. Tai jis, vienoj vietoj tarnaudamas, pasergėjo, kad šeimininkė rytą, kai tik eina atsikėlus maltuvėn, tai vis iš tokio ragelio pasitepa sau akis. Iš karto manė, kad ar akys nesveikos, ar kas, bet paskui pamatė, kad taip sau, dėl ko kito, o ne dėl...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 2 min.

Nebuvo apkalbėtos dvi mergos - niekas jų nežinojo. Prieš Tris Karalius vakarą šokdamos jos sušilo ir išėjo prasivėdinti. O buvo tenai berniokas priesieny. Jis užgirdo jas kalbančias. Viena klausia kitos:

- Kur šiąnakt josim?

- Tenai, - sako, - josim mėnesio perkirsti.

O kita sako:

...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 2 min.

Švento Jono rytą, dar saulei netekėjus, išvedžiau pamelžus savo karvę laukan ant kapelių. Tiktai karvę pririšau, ir saulė ėmė tekėti. Aš einu namo, pamačiau - atbėga moteris, kurią visi vadina burtininke. Ji bėga tiesiai į mano karvę. Aš atsitūpiau už krūmo ir žiūriu, ką...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 2 min.

Kartą gyveno du seni žmonės: vyras su pačia ir niekaip nebegalėjo užsidirbti duonos. Nieko daugiau neturėjo, tik vieną juodą katiną. Ir taip jie nuskurdo, kad jau visai nebeturėjo ko bevalgyti. Vieną kartą pas juos atėjo senas elgeta ir pasiprašė į nakvynę. Senukai jį priėmė...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Keliu važiavo žmogus. Žiūri - vidury kelio susto¬jusi moteris taip pat važiuota. Kad ir ką ji daro savo arkliui - tas nė krust, nė iš vietos nepajuda. Žmogus klausia, kas pasidarė. Moteris sako:

- Važiavo koks latvis pro šalį, sukirto arkliui botagu - arklys ir nebeina.

Žmogus...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Kitą kartą buvo labai daug raganų. Tai jas girdydavę, bet niekaip negalėdavę prigirdyt - kočėlą, samtį nusitverdavus ir nebeskęsdavus. Tai ir žinodavę, kad ta ragana. Atveždavę šiaudų, apkraudavę ir uždegdavę. Ragana visa sudegdavus, bet jos širdis nesudegdavus, pasilikdavus...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Kartą į vienus namus užėjo elgeta ir pasiprašė naktigulto. Ant krosnies gulėjo senis. Jis ir atsakė jai.

Elgeta kažką suniurnėjo ir išėjo. Nieko nemanydamas, senis užmigo. Kiek ten jis numiegojo ir nubudo. Nubudęs nustebo - pilna gryčia vandens. Vanduo sunkės vidun pro duris, ir...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Žmogus buvo už berną pas vieną ūkininką. To ūkininko pati buvo ragana. Tam bernui buvo ten labai sunku: per dienas laukuose dirba visokius darbus, ateina vakaras - šeimininkė kamanas ant jo galvos užmauna, paverčia jį arkliu, užsisėda ir joja ant Šatrijos kalno. Ten nujojus, pririša...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 2 min.

Važiavo kartą paupariai iš vienų atlaidų į kitus ir pakely apsistojo beržynėly, netoli dvaro. Vienas iš jų pasiūlęs pieno kibirą. Netoliese ganėsi dvaro banda. Kiti manė, kad šis eis arba karvių melžti, arba parsineš pieno iš dvaro. Bet jis įsmeigė peilį į beržą ir pakišo...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Netoli mūsų, Nuolekų kaime, Lyduokių parapijoj, buvo burtininkas Karklas - senas bernas. Vieną kartą jis buvo pajauniuose su pamergėm. Visiem pripylė po stikliuką degtinės, ir jis paėmė vienai pamergei pripylė. Paėmus gerti, ji pamatė, kad tokios kirmėlaitės kruta. Ji negėrė....

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Buvo vestuvės Pabaldonėj, ir viena moteris mokėjo paverst žmones vilkolakiais. Važiuoja vestuvės, o ta moteris, iškišus galvą pro langą, visus vestuvininkus ir pavertė vilkolakiais. Visi iššoko iš vežimo ir nulėkė kiekvienas sau. O piršlys sako:

- Atidaryk man, kad vėl visi...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Gervėčių parapijoj, Galčiūnų sodžiuj, prieš karą atsirado žmogus, kuris susitarė su galčiūniečiais, kad iš sodžiaus visas peles išvarys. Jis pynė sau botagą dvi savaites. O kai atėjo paskirtoji diena, išėjo į galą sodžiaus. Bet, prieš pinant botagą, jis uždraudė juoktis,...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Ėjo moterys į bažnyčią ir sutiko senuką. Jis atrodė toks keistas, ir jos ėmė juoktis. Jis sako:

- Na, na, iš jūsų labiau juoksis.

Truputį paėjus, pradėjo tekėti per kelią upelis. Taip srauniai vanduo teka per kelią. Moterys pradėjo sijonus kelti aukštyn ir bristi per vandenį....

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Kitą sykį buvo našlė. Ji turėjo dukterį. Kaip motina taip ir duktė - abu buvusios raganos. Pas jas tarnavęs vaikėzas, vardu Jonas.

Motina ir duktė išvirdavo kažkokios košės, vakare ta koše pasitepdavo pažastis - ir jų nelikdavę.

Jonas, nužiūrėjęs, kur tą košę deda,...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 2 min.

Vienas žmogus nusipirko juodą knygą ir skaitė: „Ateis nematytų vyrų."

Prisirinko į gryčią visai nematytų vyrų ir prašo darbo. Žmogus ką tik pasako, tuojau jie padirba.

Padavė jiems rėtį ir liepė iš ežero išsemt vandenį. Ir tą tuojau išsėmė. Atėję vėl prašo darbo.

Buvo...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Mano tėviškėj tvarte kasmet gyvatė vis kokį gyvulį užkirsdavo. Mama pradėjo sakyt savo nelaimę žmonėms.

Jurgiškių kaime gyveno toks Rančius. Kartą tas Rančius atėjo pas mus. Mama ir pasisakė jam savo nelaimę. Tai jis tvartan nuėjo, prie tvarto stovėdamas, kažką...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Taip buvo mums bernaujant, dar aš pats jaunas buvau.

Buvo Vaičiukiškėj vestuvės. Tai ten panelės buvo paprašytas muzikantas - toks senelis. O jaunikis, Česukas iš Bulainiškės, atsivežė labai gerus muzikantus - su cimbolais, su smuikom, su klernetais visokiais. Kai atvažiavo, šitie...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Kitą kartą vienas sodietis nuėjęs užkuriais į miestą už miestietės. O ta buvus ragana. Ji ant savo vyro supykus, pavertus jį į šunį ir išvarius. Tas šuva bėgąs per laukus, per miškus ir radęs vieno dvarininko arklininką, arklius beganantį. Tas žmogus, arklininkas, šį pamatęs...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 4 min.

Vienam ūkininkui kažin kas nukirpdavo avis. Kai tik avys apželdavo, tai kiekvieną naktį rasdavo po vieną ar po kelias avis nukirptas. Vieną naktį ūkininkas su visa šeimyna išėjo saugoti, ar kas neateis. Apie vidurnaktį pastebėjo, kad kažin kas įėjo į avių tvartą. Tuojau...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Kitą kartą ėjęs vaikis arklius nuvedęs. Veizi - moteriškė velka tokią skarą ir sako:

- Man per pusę, per pusę!

Tas vaikis paėmė tuos apynasrius ir sako:

- Man visas! Man visas!

Ir velka tuos apynasrius.

Parėjo. Senovėj tokios priemenės buvo, ir pakabino tuos apynasrius priemenėj....

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 2 min.

Mano vyro mama kalbėjo, kad jos vyras buvo išvažiavęs, na, kaip važiuodavo vasarą užsidirbti burliokystėj seniau Rusijon, kažkur toli. Na, ir, sako, irstomės po ežerą mes visi. Ten vienas iš jų, tų darbininkų, sako:

- Vyrai, norit jūs sviesto?

Tie sako:

- O iš kurgi imsi sviesto?...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Pas vieną medžiotoją buvo bernas. Medžiotojas užpyko už kažką ir sako:

- Ryt per pietus būsi nušautas!

Eina bernas keliu nusiminęs - nušaus. Stovi žmogus pakelėj.

- Ko verki?

- Taip ir taip. Buvau pas medžiotoją už berną. Užpyko ant manęs, sakė, nušaus.

- Eikš, aš tave...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Medkirčiai pjovė lentas. Eina toks vargonininkas Pranciškus Pleikis ir sako:

- Vyrai, ką jūs man duosite - aš išlįsiu pro rąstą išilgai?

- Mes duosim litrą!

- Gerai!

Vargonininkas priėjo, pridėjo galvą prie rąsto, ir pradėjo traškėt rąstas - jau lenda. Vis lenda, lenda, jau jo...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Vieną kartą vargonininkas Pranciškus Pleikis susiderėjo su vyrais kontrabandininkais:

- Aš jus pervesiu per sieną iš Vokietijos, jums nereikės bijoti, tik duokite po dvidešimt kapeikų nuo vyro už pervedimą.

Tie sutinka:

- Vesk.

Pleikis ištraukė ilgą virvelę, suraišiojo mazgelius ant...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Vienas dvaro kumetis vis užmiršdavo lauke pakinktus: išnerdavo arklius ir parvesdavo namo. Urėdas jam liepė daugiau pakinktų nepalikti, o jeigu paliks, tai gaus bizūno paragauti.

Bet, atėjus vakarui, kumetis vėl užmiršo pakinktus: išnėrė arklius, o plėškes paliko ant lauko.

Urėdas,...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Vieną kartą taip atsitiko Grigaliūnui. Švento Jono naktį, anksti, dar prieš saulės tekėjimą, išginė jis karves. Išsivaro ir gano, švilpauja, dūdelę pasidaręs. Ir kiti piemenys atginė. O kitąsyk, kad jau švento Jono šventė, tai kad gins karves namo, tai puošia vainikais. Pina visi...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.
MENIU