Sakmės (13)

Lietuvių sakmės. Sakmės apie aitvarus. Sakmės apie laumes. Sakmės apie akmenis. Sakmės apie augalus. Sakmės apie gyvates. Sakmės apie paukščius. Sakmės apie gyvūnus. Sakmės apie vandens gyventojus. Sakmės apie vėją ir saulę. Sakmės apie velnius.

Jūros gilumoje taip pat yra mūrai, vieškeliai, miškai ir žmonės, tik viskas daug gražesni. Ten yra net jūrų karalius. Jis valdo jūrų žmones. Kartais sirenas išleidžia pažiūrėti virš vandens.

 

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vandens gyventojus Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Kartą Jankaičiuose, Klaipėdos valsčiuje, atsitiko tokie stebuklai. Trys vyrai išėjo į priegulę arklių ganyti. Vienas vyras buvo apsijuosęs pančiu. Arkliams prisnūdus, jie taip pat pradėjo snausti. Atsigulus ant pilvų, tas vyras su tuo pančiu pradėjo kilti aukštyn. Iš išgąsčio...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vėją Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Buvo pusė šunio, pusė žmogaus. Jei apsiautum vyžom kaip žmogus, tai jis pavytų, suuostų, bet jei užpenčiais priekin, tai ne.

Buvus pirkelė pas Kleinickienę. Atėjo tas šungalvis, atsisėdo ant slenksčio ir kaip suskėtrioja rankom - neišleis. Ė boba, - kaip krosnį kūreno, kaip...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvūnus Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Gyvačių karalių seneliai vadindavo eržilu. Vieną kartą tas eržilas ėjęs žirnių ėsti. Tai matęs žmogus stebėjosi jo baisiu didumu. „Sienojas, - sako, - o sienojas!" Kai ėda, tai net visas šniūras liunga, o kai žirnius ryja, tai net čeksi!

Paskui ėjo žmonės žiūrėt. Tai...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvates
Skaitysite 1 min.

Piemuo, ganydamas bandą, vis rinkdavo gyvates ir mesdavo jas į skruzdėlyną, kad skruzdėlės suėstų.

Vieną rytą taip bemetant, iš kažkur atšliaužė tokia didelė gyvatė su karūna ir puolė ant to piemens. Piemuo ėmė bėgti, o gyvatė vytis. Bebėgdamas per mišką, piemuo sutiko...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvates Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Vienas žmogus pagavo sireną ir sireniuką. Parsivežė namo ir įleido į kubilą.

Sirena verkė verkė, kad ją pagavo. Žmogui pagailo jos ir, nuvežęs prie jūros, paleido. Sireniuką jis norėjo sau pasilikti. Sirena neina nuo kranto - žiūri į žmogų ir verkia vaiko. Žmogui pagailo...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vandens gyventojus Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Kitą kartą švedai gaudė žmones. Nelabai jie sugaudydavo. Na ką darys? Tada tie švedai ėmė parsivežė pempes. O nuo pempių pasislėpti negali. Jos tikrai kaip šunys yra. Jau pempės kame kriokia, tikrai žinok, kad eina kas: ar lapė, ar žmogus. Nu ir jos pasako - į tą vietą eik, ir...

Sakmės Sakmės apie paukščius Trumpos sakmės Etiologinės sakmės
2014 m.

Gegutė taip kukuoja. Sako, kai poną dievą kankino, kai poną dievą vedė kankint pro šalį, tai karaliaus Arono duktė pro ketvirto aukšto langą žiūrėjo ir sakė:

- Aha, ponaiti, prapuolei dabar! Kukū!

Tai ponas dievas atsisuko ir sako:

- Tu kukuosi amžinai ir šeimos neturėsi,...

Sakmės Sakmės apie paukščius Trumpos sakmės Etiologinės sakmės
2014 m.

Petrinių rytą saulė danguje šoka, o Joninių - puošiasi. Jaučius kai ganydavom, žiūrėdavom, kaip saulė juostomis puošiasi, šokinėja ir ritinėjasi. Dabar jau taip nematyti. Gal mano akys kitokios pasidarė?

Sakmės Mitologinės sakmės Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Buvo taip: dievas velnią apvylė. Velnias pasirūpino bites, o dievas turėjo šituos varmus, kur kanda karves, arklius. Dievas regi, kad bitės medų nešioja. Ir dievas užsinorėjo medaus. Tada sako velniui:

- Duok, pamainysim: tu man duosi bites, aš tau - varmus.

Tada velnias sako:

- O gal tu...

Sakmės Etiologinės sakmės
2014 m.

Vienas dvaro kumetis vis užmiršdavo lauke pakinktus: išnerdavo arklius ir parvesdavo namo. Urėdas jam liepė daugiau pakinktų nepalikti, o jeigu paliks, tai gaus bizūno paragauti.

Bet, atėjus vakarui, kumetis vėl užmiršo pakinktus: išnėrė arklius, o plėškes paliko ant lauko.

Urėdas,...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Pikčiūnų ir Šnipaičių krūmuose yra toks akmuo, kuriame kiekvienais metais atsiranda po vieną duobutę; taip, kaip su kulnu išsukta. Ir teisybė, kad atsiranda! Aš pats ištyriau.

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie akmenis ir ugnį Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Dievas vaikščiojo po žemę, ir žmonės neturėjo kuomi pjaut rugių. Dievas ėjo, žmonių nebuvo lauke - ir įkišo pjautuvą pėdon. Atėjo žmonės, daboja pėdon - nežino, kas yra. Tai jie mušt lazda pėdą!

Sakmės Trumpos sakmės Etiologinės sakmės Sakmės apie žmogų
2014 m.

Buvo jaunas vaikinas. Na, jis ėjo, beeidamas rado krūmą su uogomis. Nė jis žinojo, kokios tos uogos, nė nieko. Išalkęs buvo, paėmė ir suvalgė vieną uogą. O mat ten buvusios gyvačių uogos. Jis parėjo namo, o taip nori miego, taip nori! Jis nuėjo į jaują. O kitąsyk buvo tos...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvates
Skaitysite 1 min.

Kai griaudžia perkūnija, vėžys pasiima akmenį tarp kojų ir sako: - Trenksiu ir aš!

Yra ne kartą tekę sugauti vėžį su akmeniu tarp kojų.

 

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vandens gyventojus Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Bus gal prieš keturiasdešimt ar penkiasdešimt metų. Viena Daugėliškio parapijos Antakmenės kaimo boba vasarą ant klonienos paklojo drobinį audeklą balti. Tik kad užėjo viesulas, susuko audeklą ir nunešė. Boba pamatė, kad nunešė audeklą, išbėgo oran, žegnoja viesulą ir rėkia: -...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vėją Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Velnias pono dievo prašęs, kad jam tą žmogų atiduotų, kuris, burnos neprausęs, eina valgyti.

- Ne, - ponas dievas sakąs, - aš tą tau atiduosiu, kuris nusiprausęs nesišluosto.

Velnias ėjęs tokio ieškoti, bet niekur neapėjęs. Pamatęs: vienas, arklius ganydamas, burną prausias....

Sakmės Trumpos sakmės Etiologinės sakmės Sakmės apie žmogų
2014 m.

Kol Adomas su Ieva buvo rojuj, jiems nereikėjo rūbų. Jų kūnas buvo apdengtas tokiu rūbu kaip musų nagai. Bet kai nusidėjo, liko nuogi. Atminimui tų rūbų liko mūsų nagai.

Sakmės Trumpos sakmės Etiologinės sakmės Sakmės apie žmogų
2014 m.

Pas vieną poną tarnavo labai graži mergina. Su ponia ta tarnaitė išsikalbėjo, kad Andriejaus vakarą reikia prisivalgyti sūrių silkių, kai sutems, atsistojus prieš veidrodį, šukuotis plaukus, tada veidrodyje užpakalyje tavęs pasirodys vyriškis, kuris bus tavo vyras. Tada reikia...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vilktakius Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Kadaise, seniai, bevalgant pietus, pjovėjai pradėjo tarp savęs šnekėtis. Sako:

- Vienas mūsų pjovėjas perpjovė gyvatę. - Jie jau valgė gryčioje, prie savo stalo. - Perpjovė gyvatę ir paskiau, - sako, - pasigirdo balsas: „Pasakykit Šuliniui, kad Galinė miršta." Va!

Pradėjo tarp...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvates Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Tai buvo labai seniai. Kur dabar yra smėlynė, augo didelis miškas. Ir tame miške buvo labai daug gyvačių ir žalčių. Žmonės pradėjo kirsti tą mišką ir statyti bažnyčią. Ir vis toliau, toliau kirto. Tai tada visos gyvatės susirinko ir pradėjo keliauti į kitą mišką. Sako,...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvates Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Kadaise Sarapiniškių kaime gyveno Beliauskai. Tai kartą šventą dieną, pačią dvyliktą, atėjo pas juos du žmonės - vyras ir moteris - ir sako Beliauskui, kad girdėjo jie, esą Beliauskas parduoda karvę.

- Iš kur jūs? - klausia Beliauskas.

- Tai nepažįstate? Mes gi iš Rakėnų kaimo,...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vandens gyventojus
Skaitysite 1 min.

Žuvis yra priešinga dievui. Jis davė jai sparniukus, kad labai aukštai skraidyti galėtų, vos ne už debesų. Ji supyko ant dievo:

- Kam man davei sparniukus? Mane nušaus! Leisk mane vandenin.

Dievas ir įleido su visais sparniukais.

Tai ją dabar kiekvienas vaikas gali pagauti.

 

...
Sakmės Sakmės apie vandens gyventojus Trumpos sakmės Etiologinės sakmės
2014 m.

Kaimynas Ungurys ketvirtadienį gavo iš Amerikos tūkstantį rublių. Ėjo jis pro smuklę. Užėjo, išgėrė buteliuką ir, neturėdamas smulkesnių, davė rublį smuklininkui už degtinę, o smuklininkas jam grąžos atidavė aštuoniasdešimt kapeikų. Mat buteliukas kainavo dvidešimt kapeikų.

...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie lobius
Skaitysite 1 min.

Vieną kartą taip atsitiko Grigaliūnui. Švento Jono naktį, anksti, dar prieš saulės tekėjimą, išginė jis karves. Išsivaro ir gano, švilpauja, dūdelę pasidaręs. Ir kiti piemenys atginė. O kitąsyk, kad jau švento Jono šventė, tai kad gins karves namo, tai puošia vainikais. Pina visi...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie raganas ir burtininkus
Skaitysite 1 min.

Išeina iš ežero ant uolos, sėdasi mergos eile ir gieda. Gieda, gieda, tada klausia žmonių: kada bus pasaulio pabaiga? Jei pasako, kad negreit, tada suspiegia ir - vandenin.

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vandens gyventojus Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Kai seniau vyrai eidavo į darbus, tai ir iš mūsų krašto vyrai ėjo. Pabaigę darbus, grįžo namo. Grįždami kažkur nakvojo. Bet rytą vienas vyras nebepasikėlė - apsirgo. Tada visi susitarė, kad jis čia liks, o kiti eis namo ir iš namų atvažiuos jo paimt. Tie išėjo, o šitas, kokią...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie velnią
Skaitysite 2 min.

Bus gal prieš kokį septyniasdešimt metų, kai Rainių kaimo, Salako parapijos piemenys ganė lauke. Ir pasikėlė viesulas. Viesulas pagavo vieną piemenį ir, aukštai pakėlęs, nunešė. Nunešė ir ant aukštoko kalnelio jų pačių lauke sveiką ir gyvą pastatė. Tą kalnelį vietiniai...

Sakmės Sakmės apie vėją Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Duoneliautoja ėjo mišku namo. Ji nešėsi prisielgetavus terbą duonos. Priėjo tokioj vietoj, mato, kad ant šakos prie kelio pasikabinusi gyvatė ir veda vaikus. Ant šakos taip pasikabinus, kad galva siekia uodegą. Kai tiktai vaikas išlenda, tai ji stveria ir praryja. Retas kuris išbėga...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvates
Skaitysite 1 min.

Kitąsyk, sako, įėjusi elgeta į trobą, poterius kalbanti, o šeimininkė pusrytį taisius virti.

- Ką virsi?

- Košės reikia greitai pravirti.

- Kokios?

- Miltinės.

Sako, įsinešė truputį miltų, - košė skysta. Maišo ir šneka:

- Tirštėk, tirštėk, košele!

Tas ir atsiliepė garinėje ar...

Sakmės Mitologinės sakmės Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Kitąsyk trys mėnesiai pradėjo taip kalbėtis. Sausis gyrėsi, kad daugiau už visus gali šaldyti. Sako:

- Aš galiu poną vilkuose sušaldyti. Atsiliepė vasaris:

- Aš tai galiu sušaldyt veršį karvėje, o tu giries, kad poną vilkuose sušaldytum. Dar tu šito prasto žmogaus apdriskusio, kur...

Sakmės Mitologinės sakmės Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Kartą vienam žmogui, lauke mėšlus bekratant, labai nusibodo, ir jis, apie pabaigtuves begalvodamas, pamatė vėjo sūkurį atūžiant. Jis tuoj, du peiliu pagriebęs, ant sūkurio tako kryžmai susmeigė. Sūkurys, iki čion atūžęs, visai nutyko. Tada pasirodė kažkoks senukas,...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vėją Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Ant mėnesio tai boba stovi išsikėtusi su vandenio nėšiais. Mat kai ponas dievas, sukūręs žmones, ėjo per pasaulį, tai užklydo ir į mėnesį. O ten mat tokie dideli kalnai, kad dievas pavargo ir atsisėdo pasilsėt. Tuo laiku užėjo boba su vandenio nėšiais ir eina pro šalį. Ponas...

Sakmės Trumpos sakmės Etiologinės sakmės Sakmės apie dangų ir žemę
2014 m.

Viesulas kai eina, tai sakydavo: velniukas! Kai mes pamatydavom viesulą, tai sakydavom:

- Suka masuka balnelis!

Jonas Aleliūnas Joniškio sodžiaus, Velykių parapijos pamatė viesulą ateinant ir pasakė:

- Suka masuka balnelis!

Na, tai jį visą apipylė žemėm. Šį posakį mes žinojom nuo...

Sakmės Sakmės apie vėją Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Kažkur už Salako, prie Žaginės kaimo, žmogus medžiojo su šunim. Šuva buvo nubėgęs. Jis girdi, kaip šuva loja. Bet loja už kokių dviejų kilometrų. Iš lojimo suprato, kad šuva loja kažką nepaprastą. Jis ėjo šuns balso link. Rado - miške kaip ir dirvonas koks. Tas dirvonas panašiai...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvates
Skaitysite 1 min.

Uogavęs raiste žmogus ir girdžiąs:

- Juozapai, Juozapai! Pasakyk Nopijai, kad mirė Zopija!

Parėjęs ir kalbąs namie. Tik pamatę, kad iš po krosnies išsirangius gyvatė ir nubėgus raistan.

Mat ir gyvatės esančios su vardais.

 

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie gyvates Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Dar mano tėvas pasakodavo, kad kažkoks žmogus nuvažiavęs Žagarinės miškan samanų. O buvęs šeštadienis. Jis rauna samanas ir girdi - ežere, - tik nežinau, ar Luodžio, ar Žagarinės, - triukšmą. „Na, - mano sau, - šiandien žydams šventa, kas ten gali žvejoti?" Na, nuėjo prie...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie vandens gyventojus Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Velnias padėdavo Kardickui visus darbus nudirbti - jis norėjo Kardicką pas save pasiimti. Kar- dickas užduodavo velniui labai sunkius darbus - jis vis tiek padirbdavo.

Pritrūko darbų Kardickas, velnias paėmė jį ir nešė. Kardickas ėmė giedoti šventą giesmę:

Karaliene maloninga,...

Sakmės Trumpos sakmės Etiologinės sakmės Sakmės apie dangų ir žemę
2014 m.

Kūčių dieną vidury valgymo vyrai išbėgdavo sodan ir bėgdavo apie obelis, kad obuoliai nekirmytų. Vienas žmogus išbėgęs, o buvę baisiai šalta. Ir šaukiąs:

- Šalti, šalti, eik Kūčių valgyt!

- Kai aš nueisiu, tai tavo vieno darbininko nebus. Tas išeina ir žiūri, kad jo arklio...

Sakmės Mitologinės sakmės Trumpos sakmės
Skaitysite 1 min.

Dievas dar anais laikais sušaukė visus paukščius valyt ežerų, prūdų. Neatėjo tik krunkočius į talką. Dievas ant jo už tai labai supyko ir pasakė, kad daugiau nė iš upių, ežerų, prūdų neatsigers nė lašelio vandens. Tik nuo akmens jis rinks lietaus lašus.

Ir dabar krunkočius,...

Sakmės Sakmės apie paukščius Trumpos sakmės Etiologinės sakmės
2014 m.
MENIU