Pasakos

Gražiausios pasakos vaikams. Lietuvių liaudies pasakos. Pasaulio pasakos. Stebuklinės pasakos. Pasakos prieš miegą, pamokančios, pasakos apie laimę.

Kai Antanukas nubudo, krosnis jau buvo pakurta, puodai sukaisti. Moterys vienos dar dairėsi aplink krosnį, kitos jau sėdėjo ant suolo ties žibintuvu ir verpė. Vyrų pirkioje jau nebebuvo —jie, vos tik atsikėlę, išėjo į kluoną kulti.

Gaidys pakrosnėje rėkia visa gerkle, nežinia,...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie šeimą
Skaitysite 3 min.
Audio pasaka
13:37
Audio pasaka
14:55

Neretai pasitaiko, kad mieste per gaisrą namuose lieka vaikai ir nėra kaip jų išgelbėti, nes jie persigandę nulenda kur nors ir tyli, o per dūmus negalima jžiūrėti, kame jie yra. Tad Londone yra tam tyčia išmokytų šunų. Tie šunys gyvena su ugniagesiais, ir kai užsidega namai, tai...

Pasakos Juokingos pasakos Trumpos pasakos Tolstojus
Skaitysite 1 min.
Audio pasaka
12:59
Audio pasaka
14:47

Kartą gyveno našlė su dviem dukrelėm. Trobelė jų buvo sukrypusi, ir duonos jos ne kasdien turėdavo. Dukrelės buvo visai mažos ir motulei ne ką padėdavo. Vieną dieną vargšė moteriškė sunkiai susirgo ir netrukus pasimirė.

Mažylėms prasidėjo sunkios dienos. Duona tuoj...

Pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą vilkas sutiko girioje žmogų ir prašo: - duok man duonos!

Žmogus davė. Vilkas suėdė, apsilaižė, - duona jam pasirodė labai skani. Sako žmogui:

- Ką reikia daryti, kad ir aš visada duonos turėčiau? Išmokyk mane!

- Gerai, - sutiko žmogus ir pradėjo vilką mokyti. - Pirmiausia...

Pasakos Pasakos apie darbą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.
Audio pasaka
6:57

Tarnavo bernas pas poną, ėmė algos metams po tris skatikus. Trejus metus patarnavęs, uždirbo devynis skatikus, pasiėmė tuos pinigus ir išėjo. Eina keliu, žiūri — piemenys muša šuniuką.

—      Vaikučiai, kam jį mušate? Parduokit man.

—      Gali ir dykai imti. Mums šeimininkas liepė...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie laimę Stebuklinės pasakos
Skaitysite 7 min.

Gyveno brolis Joniukas ir sesuo Elenytė. Tėvai numirė, ir juodu išėjo iš namų laimės ieškoti.

Buvo vasara, saulė kaitino. Joniukas ištroško, norėtų gerti, bet upelio nebuvo arti. Eidamas keliu, jis pamatė smėly įmygtą arklio pėdą, pilną vandens, ir sako seseriai:

—     ...

Pasakos Pasakos apie draugystę Stebuklinės pasakos Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 5 min.

Buvo toks neturtingas sodietis. Sėdėjo jis kartą vakare prie krosnies ir kurstė ugnį, o pati verpė. Ir sako jis:

– Oi kaip liūdna, kad mes neturim vaikų! Tylu namie, niekas niekur nė krepšt, o pažiūrėk kitur – juokas, šėlsmas.

– Taip, – atsakė pati ir atsiduso, – turėtume bent...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie Dievą
Skaitysite 12 min.

Seniai, labai seniai tai buvo. Kartą ėjo keliu saulė, šaltis ir vėjas ir eidami tarpusavy kalbėjosi.

Saulė sako:

—      Aš esu už judu stipresnė!

Šaltis atsikerta:

—      Ne, aš esu stipresnis.

Vėjas nenusileidžia:

—      Ne, netiesa. Aš stipriausias!

Visi žino,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie darbą Pasakos apie didvyrius Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Senovėj viešpatavo Persijoj galingas sultonas Šachrijaras. Už jo teisingą ir išmintingą valdymą žmonės ji praminė geruoju. Tas sultonas turėjo pačią, labai ją mylėjo ir jautėsi laimingas. Bet neilgai truko jo laimė.

Prie sultono kiemo gyveno viena princesė, turėjusi viltį, kad...

Pasakos Arabų pasakos Pasakos apie laimę Pasakos apie meilę
Skaitysite 5 min.

Gyveno kitąsyk ant marių kranto turtingas bajoras ir turėjo labai gražią moterį sau už pačią, nuo kurios susilaukė dviejų gražių vaikelių, Jonuko ir Onutės. Neilgai pagyvenus, jo moteris mirė, ir bajoras, matydamas, jog pats dar stiprus vyras, o vaikai maži, vedė antrą...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie raganas Pasakos apie šeimą
Skaitysite 4 min.

Neprisimenu, ar aš jojau apžergęs lazdą, ar šiaip sau bėgau, tik žinau, jog buvau basas. Lapnojau per saulės įkaitintas ir minkštas kelio dulkes. Tokias pilkas, kaip miltai.

Bėgau ir tyčia kojas brūžinau į žemę. Pilkas debesėlis sekė man iš paskos. Vėjo papūstas, jis...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie šeimą Pasakos prieš miegą
Skaitysite 3 min.

Buvo kartą sena ožka. Turėjo ji septynis ožkelius ir mylėjo, kaip myli savo vaikus kiekviena motina. Vieną dieną susiruošė ji į girią pašaro parsinešti, sušaukė visą septynetą ir sako:

– Vaikučiai, aš išeinu į girią, o jūs, žiūrėkit, saugokitės vilko. Jeigu jis čia...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie gyvūnus Brolių Grimų pasakos
Skaitysite 5 min.

Poema kiškių draugams

PILKIS ILGAAUSIS

Pilkis Ilgaausis

Klausės, klausės, klausės...

Kažkas — pokši

Jis — kad šoks

Ir j mišką — lapatai.

Paskui šunys: ai ai ail

Per laukus, pakrūme

Nušvilpė, nudūmė:

Keberiokšt per pylimą.

Kabaldai per griovį

ir į miško...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 2 min.
Audio pasaka
15:23

Gyveno seniau tarp miškų devyni broliai ir viena sesuo. Po kiek laiko sesuo ištekėjo toli už vyro. Tenai pagyvenus, labai pasiilgo savo brolių ir sumanė vieną kartą važiuoti pas juos kieminėti. Prisikepė bandelių, visiems devyniems broliams po vieną. Paskui įsidėjo verpstę ir...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie laimę
Skaitysite 4 min.
Audio pasaka
3:33

Viename sodžiuje gyveno sena vargana moterėlė, sukrapštė ji saujelę pupų – išsivirs valgyti. Užsikūrė ugnį ir, kad geriau degtų, pakišo šiaudų gniūžtę. Beriant pupas į puodą, viena netyčia ėmė ir nukrito ant žemės greta šiaudo; netrukus prie jų iš ugnies sprygtelėjo ir...

Pasakos Juokingos pasakos
Skaitysite 3 min.

Buvo senelis ir senelė. Neturėjo juodu vaikų, tai senelė ir sako:

—     Eik, senuk, į girią, iškirsi alksnį ir parneši.

Senelis parnešė alksnio šaką, aptašė, įdėjo lopšin, o senelė supa ir gieda:

—      Lylia lylia, Trivainėli!

Supo supo ir išsupo vaikelį. Vaikelis guvus, bematant...

Pasakos Pasakos apie draugystę Pasakos apie gyvūnus Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 4 min.
Audio pasaka
12:40

KEPĖJO KEPURĖ BALTA...

Gyveno kadaise

Nykštukas kepėjas

Prie Didžiojo Torto kalnų.

Jo kepinius pirkdavo

Gerosios fėjos

Ir girdavo: „Oi, kaip skanu"

Skanumas pyragų

Saldžių, su razinom,

Meduolių, riestainių riestų! -

Ir žmonės ne veltui

Tą miestą vadina

Jo garbei...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 4 min.

Iš dangaus, lėtai supdamasi, leidosi Snaigė. Jau buvo pavasaris, iš žemės baigė išeiti pašalas, ir snigo bene paskutinį kartą. Snaigės krito iš reto, buvo didelės ir gražios, o toji, apie kurią pasakoju, buvo pati didžiausia ir gražiausia.

— O,— sukuždėjo ji, pažvelgusi...

Pasakos Pamokančios pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 9 min.

Medyje tupėjo voras. Saulė šildė, ir vargšas nepajuto, kaip užmigo\

Užmigęs skanius vabzdžių kumpius susapnavo, šviežius, dūmu kvepiančius, ant iešmų pamautus. Pamiklino kojeles... Kad griebs!..

Ir iškrito iš medžio.

Iškrito ir sprandą nutrūko.

Vaje! Kas daryti? Toks...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus
Skaitysite 2 min.

Pipiriukas vaikas štai
tėvui sako aiškiai:
— Pasakyk man, kas gerai,—
kas blogai, paaiškink.

Viską pasakau vaikam,
tad manęs klausykit! —
Ką atsakė tėtis jam,
knygoj šioj skaitykit.

— Jei audra —braškės stogai,
jei — ledai, griaustinis,
vaikščioti tada blogai,
tai...

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai Pasakėčios Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius
Skaitysite 2 min.

Gyveno kartą moteriškė. Ji turėjo dukterį ir podukrą. Dukterį mylėjo, o podukrą visaip vargino, sunkiausius darbus užduodavo. Vieną kartą pamotė šaukia:

— Visai aptingai, snaudale,- beganydama. še pakulų maišą. Suverpk, išausk, išbalink, suriesk ir vakare parnešk man...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 7 min.

Kitados gyveno moteriškė, kuri turėjo dukterį ir podukrą. pamotės duktė buvo negraži, nemandagi ir tinginė, o podukra - gero būdo ir kasdien darėsi vis dailesnė.

Vieną žiemos dieną pamotė pasišaukė podukrą, padavė duonos kampelį ir sako:

- Eik į mišką ir parnešk man...

Pasakos Pasakos apie darbą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.
Audio pasaka
5:18

Baisus atsitikimas! — pasakė višta, gyvenusi ne tenai, kur tas atsitiko, o visai kitame miesto pakraštyje. — Baisus atsitikimas vištininke! Dabar aš nedrįstu nakvoti viena! Gerai, kad ant laktų mūsų daug!

Ir ji pradėjo taip pasakoti, kad visoms vištoms plunksnos pasišiaušė, o gaidžiui...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Anderseno pasakos
Skaitysite 5 min.
Audio pasaka
7:37

Kartą prie didelio veidrodžio ant staliuko stovėjo piemenėlė ir kaminkrėtys. Piemenėlė buvo labai daili: jos skrybėlaitė ir kurpelės buvo paauksuotos, prie krūtinės turėjo prisisegusi raudoną rožę, rankoj laikė ilgą lazdą. Kaminkrėtys irgi buvo gražus, nors visas juodas...

Pasakos Pasakos apie meilę Anderseno pasakos
Skaitysite 7 min.
Audio pasaka
12:37

Žydi sodo medžiai, pavasario šventę švenčia. Oras smagiai kvepia, skaistūs žiedai akį veria.

Bitelės, pavasario saulės pažadintos, po orą šaudo; nuo žiedelio į žiedelį nutūpusios, rūpestingai medutį renka.

Džiaugiasi vyšnios, obelys, slyvos, kad jas bitelės lanko....

Pasakos Pasakos apie gamtą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.
Audio pasaka
12:12
Audio pasaka
27:23

Buvo kitados toks keistuolis muzikantas. Eina jis kartą vienui vienas per girią ir galvoja sau ir apie šį, ir apie tą, o kai nebeliko apie ką galvoti, tarė sau:

– Ilgu jau man čia girioje darosi, reikėtų kokį gerą draugą prisišaukti.

Nusikabino nuo pečių smuikelį ir kad...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie gyvūnus Brolių Grimų pasakos
Skaitysite 6 min.

Labai seniai viename Persijos mieste gyveno du broliai, vardu Kasimas ir Ali Baba.

Kasimas vedė pačią, turėjusią didelę krautuvę ir gražų gabalą žemės, ir jis tapo turtingu ir žinomu mieste žmogum.

Ali Baba vedė pačią tokią pat vargšę, kaip jis pats, ir gyveno menkoj...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie turtą Pasaulio pasakos
Skaitysite 31 min.
MENIU