Pasakos (3)

  10 - 21 balsai (-ų)

Gražiausios pasakos vaikams. Lietuvių liaudies pasakos. Pasaulio pasakos. Stebuklinės pasakos. Pasakos prieš miegą, pamokančios, pasakos apie laimę.

Seniai, labai seniai gyveno karalius, jis labai mėgo taisytis, drabužiams visus savo pinigus išleisdavo. Jis nesirūpino kareiviais, retai tevaikščiojo į teatrą, nuolat tik važinėjosi po miestą, kad visi matytų, kaip jis gražiai apsitaisęs. Kiekvienai valandai jis turėjo tam tikrus...

Pasakos Melų pasakos Pasakos apie turtą
Skaitysite 9 min.

Sėdėjo senelis ant akmenėlio, žiūrėjo į vandenėlį, nugi tik pliumpt ir įpuolė. Mirko mirko, išmirko — išrūgo, išlipo — išdžiūvo. Atsisėdo ant akmenėlio, žiūrėjo į vandenėlį, nugi tik...

—       Graži mano pasaka?

—       Graži.

—       Tau graži ir man...

Pasakos Trumpos pasakos Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 1 min.

Gyveno senutė ir turėjo katiniuką. Išėjo abudu vieną kartą vantų pjauti. Pasilenkė senutė berželį, tik šlept ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės. Katiniukas pradėjo rėkti:

—      Senuciut, senučiut, dangus griūva — bėgsiu!

—      Nebėk, katiniuk, negriūva.

Tiktai vėl...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie gyvūnus
Skaitysite 3 min.

Tu, žinoma, esi matęs didinamąjį stiklą — tokį apskritą stiklelį, kaip yra akiniuose, kuris kiekvieną daiktą, į kurį pro jį pažiūri, daro šimtą kartų didesnį. Turėdamas jį prieš akis ir žiūrėdamas pro jį į vandens lašą, paimtą kur iš balos, pamatytum tūkstančius...

Pasakos Anderseno pasakos
Skaitysite 3 min.

Senovėj viešpatavo Persijoj galingas sultonas Šachrijaras. Už jo teisingą ir išmintingą valdymą žmonės ji praminė geruoju. Tas sultonas turėjo pačią, labai ją mylėjo ir jautėsi laimingas. Bet neilgai truko jo laimė.

Prie sultono kiemo gyveno viena princesė, turėjusi viltį, kad...

Pasakos Arabų pasakos Pasakos apie laimę Pasakos apie meilę
Skaitysite 5 min.

Poema kiškių draugams

PILKIS ILGAAUSIS

Pilkis Ilgaausis

Klausės, klausės, klausės...

Kažkas — pokši

Jis — kad šoks

Ir j mišką — lapatai.

Paskui šunys: ai ai ail

Per laukus, pakrūme

Nušvilpė, nudūmė:

Keberiokšt per pylimą.

Kabaldai per griovį

ir į miško...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kitąsyk senų senovėje buvo senelis ir senutė. Turėjo juodu dvylika sūnų ir tris dukteris, kurių jauniausioji buvo vardu Eglė.

Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo maudytis. Prisipūškinusios ir išsipraususios, išlipo ant kranto apsitaisyti. Jauniausioji žiūri — jos...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie gamtą Pasakos apie šeimą
Skaitysite 9 min.

Augino tėvas tris sūnus. Du vyresnieji dėjosi didžiais gudruoliais, o jaunėlį visi niekino ir paiku laikė.

Vieną dieną vyriausias sūnus pasisakė savo tėvams, kad eisiąs į girią lekiančio laivo statyti. Motina jam prikimšo pilną pintinėlę gardžiausių valgių, tėvas pridėjo...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie darbą Pasakos apie didvyrius
Skaitysite 9 min.

Neretai pasitaiko, kad mieste per gaisrą namuose lieka vaikai ir nėra kaip jų išgelbėti, nes jie persigandę nulenda kur nors ir tyli, o per dūmus negalima jžiūrėti, kame jie yra. Tad Londone yra tam tyčia išmokytų šunų. Tie šunys gyvena su ugniagesiais, ir kai užsidega namai, tai...

Pasakos Juokingos pasakos Trumpos pasakos Tolstojus
Skaitysite 1 min.

Buvo senelis ir senelė, turėjo juodu vištytę ir gaidžiuką.

Senelė pasiuvo gaidžiukui naujas kelnytes, o vištytei sijonuką ir išleido abu riešutauti.

Gaidžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Vištytė aplink bėginėja ir karkia:

- Kar, kar, kar! Ir man bent kekelę!

Kai tik metė...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Gyveno brolis Joniukas ir sesuo Elenytė. Tėvai numirė, ir juodu išėjo iš namų laimės ieškoti.

Buvo vasara, saulė kaitino. Joniukas ištroško, norėtų gerti, bet upelio nebuvo arti. Eidamas keliu, jis pamatė smėly įmygtą arklio pėdą, pilną vandens, ir sako seseriai:

—     ...

Pasakos Pasakos apie draugystę Stebuklinės pasakos Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 5 min.

Buvo kartą kaime sena sodyba, o toje sodyboje, gyveno senas bajoras. Jis turėjo du išmintingus sūnus — tokius išmintingus, jog vis tiek jiems išminties būtų užtekę, nors jie perpus būtų' buvę kvailesni. Abu rengėsi pirštis karaliaus dukteriai, ir čia nebuvo ko stebėtis, nes visiems...

Pasakos Pasakos apie didvyrius Anderseno pasakos
Skaitysite 8 min.
Audio pasaka
15:23

Kartą vilkas sutiko girioje žmogų ir prašo: - duok man duonos!

Žmogus davė. Vilkas suėdė, apsilaižė, - duona jam pasirodė labai skani. Sako žmogui:

- Ką reikia daryti, kad ir aš visada duonos turėčiau? Išmokyk mane!

- Gerai, - sutiko žmogus ir pradėjo vilką mokyti. - Pirmiausia...

Pasakos Pasakos apie darbą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Kitados gyveno moteriškė, kuri turėjo dukterį ir podukrą. pamotės duktė buvo negraži, nemandagi ir tinginė, o podukra - gero būdo ir kasdien darėsi vis dailesnė.

Vieną žiemos dieną pamotė pasišaukė podukrą, padavė duonos kampelį ir sako:

- Eik į mišką ir parnešk man...

Pasakos Pasakos apie darbą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.
Audio pasaka
7:37

Seniai, labai seniai tai buvo. Kartą ėjo keliu saulė, šaltis ir vėjas ir eidami tarpusavy kalbėjosi.

Saulė sako:

—      Aš esu už judu stipresnė!

Šaltis atsikerta:

—      Ne, aš esu stipresnis.

Vėjas nenusileidžia:

—      Ne, netiesa. Aš stipriausias!

Visi žino,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie darbą Pasakos apie didvyrius Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Viename sodžiuje gyveno sena vargana moterėlė, sukrapštė ji saujelę pupų – išsivirs valgyti. Užsikūrė ugnį ir, kad geriau degtų, pakišo šiaudų gniūžtę. Beriant pupas į puodą, viena netyčia ėmė ir nukrito ant žemės greta šiaudo; netrukus prie jų iš ugnies sprygtelėjo ir...

Pasakos Juokingos pasakos
Skaitysite 3 min.

Gyveno seniau tarp miškų devyni broliai ir viena sesuo. Po kiek laiko sesuo ištekėjo toli už vyro. Tenai pagyvenus, labai pasiilgo savo brolių ir sumanė vieną kartą važiuoti pas juos kieminėti. Prisikepė bandelių, visiems devyniems broliams po vieną. Paskui įsidėjo verpstę ir...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie laimę
Skaitysite 4 min.

KEPĖJO KEPURĖ BALTA...

Gyveno kadaise

Nykštukas kepėjas

Prie Didžiojo Torto kalnų.

Jo kepinius pirkdavo

Gerosios fėjos

Ir girdavo: „Oi, kaip skanu"

Skanumas pyragų

Saldžių, su razinom,

Meduolių, riestainių riestų! -

Ir žmonės ne veltui

Tą miestą vadina

Jo garbei...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 4 min.

Pipiriukas vaikas štai
tėvui sako aiškiai:
— Pasakyk man, kas gerai,—
kas blogai, paaiškink.

Viską pasakau vaikam,
tad manęs klausykit! —
Ką atsakė tėtis jam,
knygoj šioj skaitykit.

— Jei audra —braškės stogai,
jei — ledai, griaustinis,
vaikščioti tada blogai,
tai...

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai Pasakėčios Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius
Skaitysite 2 min.
Audio pasaka
12:37
Audio pasaka
12:12
Audio pasaka
27:23

Buvo toks neturtingas sodietis. Sėdėjo jis kartą vakare prie krosnies ir kurstė ugnį, o pati verpė. Ir sako jis:

– Oi kaip liūdna, kad mes neturim vaikų! Tylu namie, niekas niekur nė krepšt, o pažiūrėk kitur – juokas, šėlsmas.

– Taip, – atsakė pati ir atsiduso, – turėtume bent...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie Dievą
Skaitysite 12 min.

Neprisimenu, ar aš jojau apžergęs lazdą, ar šiaip sau bėgau, tik žinau, jog buvau basas. Lapnojau per saulės įkaitintas ir minkštas kelio dulkes. Tokias pilkas, kaip miltai.

Bėgau ir tyčia kojas brūžinau į žemę. Pilkas debesėlis sekė man iš paskos. Vėjo papūstas, jis...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie šeimą Pasakos prieš miegą
Skaitysite 3 min.
Audio pasaka
5:18
Audio pasaka
14:49
Audio pasaka
12:40

Iš dangaus, lėtai supdamasi, leidosi Snaigė. Jau buvo pavasaris, iš žemės baigė išeiti pašalas, ir snigo bene paskutinį kartą. Snaigės krito iš reto, buvo didelės ir gražios, o toji, apie kurią pasakoju, buvo pati didžiausia ir gražiausia.

— O,— sukuždėjo ji, pažvelgusi...

Pasakos Pamokančios pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 9 min.

Medyje tupėjo voras. Saulė šildė, ir vargšas nepajuto, kaip užmigo\

Užmigęs skanius vabzdžių kumpius susapnavo, šviežius, dūmu kvepiančius, ant iešmų pamautus. Pamiklino kojeles... Kad griebs!..

Ir iškrito iš medžio.

Iškrito ir sprandą nutrūko.

Vaje! Kas daryti? Toks...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus
Skaitysite 2 min.
Audio pasaka
12:38

Buvo senelis ir senelė. Neturėjo juodu vaikų, tai senelė ir sako:

—     Eik, senuk, į girią, iškirsi alksnį ir parneši.

Senelis parnešė alksnio šaką, aptašė, įdėjo lopšin, o senelė supa ir gieda:

—      Lylia lylia, Trivainėli!

Supo supo ir išsupo vaikelį. Vaikelis guvus, bematant...

Pasakos Pasakos apie draugystę Pasakos apie gyvūnus Lietuvių liaudies pasakos
Skaitysite 4 min.

Tarnavo bernas pas poną, ėmė algos metams po tris skatikus. Trejus metus patarnavęs, uždirbo devynis skatikus, pasiėmė tuos pinigus ir išėjo. Eina keliu, žiūri — piemenys muša šuniuką.

—      Vaikučiai, kam jį mušate? Parduokit man.

—      Gali ir dykai imti. Mums šeimininkas liepė...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie laimę Stebuklinės pasakos
Skaitysite 7 min.
Audio pasaka
17:12
Audio pasaka
12:26
Audio pasaka
8:24
Audio pasaka
11:06
Audio pasaka
5:38

Baisus atsitikimas! — pasakė višta, gyvenusi ne tenai, kur tas atsitiko, o visai kitame miesto pakraštyje. — Baisus atsitikimas vištininke! Dabar aš nedrįstu nakvoti viena! Gerai, kad ant laktų mūsų daug!

Ir ji pradėjo taip pasakoti, kad visoms vištoms plunksnos pasišiaušė, o gaidžiui...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Anderseno pasakos
Skaitysite 5 min.
MENIU