Pasakos

Gražiausios pasakos vaikams. Lietuvių liaudies pasakos. Pasaulio pasakos. Stebuklinės pasakos. Pasakos prieš miegą, pamokančios, pasakos apie laimę.

Labai seniai viename Persijos mieste gyveno du broliai, vardu Kasimas ir Ali Baba.

Kasimas vedė pačią, turėjusią didelę krautuvę ir gražų gabalą žemės, ir jis tapo turtingu ir žinomu mieste žmogum.

Ali Baba vedė pačią tokią pat vargšę, kaip jis pats, ir gyveno menkoj...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie turtą Pasaulio pasakos
Skaitysite 31 min.
Audio pasaka
12:26
Audio pasaka
12:38

Kartą gyveno senis ir senė Prie jūrų, prie marių mėlynųjų. Gyveno jie tamsiausioj žeminėj Trisdešimt tris metus lygiai. Senis žuvį žvejojo tinklais, Senutė verpalą savąjį verpė. Kartą užmetė jis tinklą jūron — Pilnas maurų tinklas išėjo, Antrą kartą jis užmetė...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie turtą Aleksandras Puškinas
Skaitysite 7 min.

Senovėj, kada mano senelis tebebuvo mažas berniukas, lakstė su raudonomis kelnaitėmis, su raudona striukele, su raudona juosta ir raudona kepure su plunksna, — toks buvo anais tolimais laikais vaikų išeiginis apdaras,— tada viskas buvo daug kitaip, negu šiandien yra. Tada gatvėse darydavo...

Pasakos Juokingos pasakos Pasakos apie gamtą
Skaitysite 9 min.
Audio pasaka
17:12
Audio pasaka
11:06

Augo girioje maža, graži eglutė. Augo ji labai dailioj vietoj. Kiti medžiai nestojo jai saulės spindulių, oro ji turėjo užtektinai. Aplinkui žaliavo daug vyresnių jos draugių — eglių ir pušų.

Eglutė vis dėlto nesijautė laiminga — jai rūpėjo ko greičiausiai didelei užaugti....

Pasakos Pasakos apie gamtą
Skaitysite 19 min.

Sugalvojo drugys vesti, jis norėjo paimti gražią gėlę kokią.

Apsidairė aplink — gėlės grakščiai lingavo ant savo aukštų stiebelių, kaip pridera netekėjusioms mergaitėms, o išsirinkti nuotaką iš tokios daugybės gėlių — daiktas labai sunkus buvo.

Drugys pirmiausia nuskrido pas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie draugystę Pasakos apie gamtą
Skaitysite 4 min.
Audio pasaka
5:38

Labai seniai viename kaime gyveno berniukas, vardu Virgutis. Sunkiai susirgo jo mama. Virgutis labai mylėjo savo mamą. Senas daktaras pasakė, kad vienintelis vaistas, kuris gali sugrąžinti ligonei sveikatą, yra gyvybės vanduo, o to gyvybės vandens galima pasisemti šaltinėlyje ant Stiklo...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Vieną rytą kalifas Ben Zaidas išjojo medžioti su būriu savo linksmų draugų. Jojant per girią, kalifas pamatė elnią ir ėmė vytis. Elnias labai greitai bėgo, kalifas vis vijo ir toli paliko savo draugus.

Netrukus elnias dingo kalifui iš akių, tada jis sustabdė arklį ir nulipo...

Pasakos Arabų pasakos Gražios pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie turtą
Skaitysite 7 min.

Gyveno lapė ir kiškis. Lapė turėjo ledinę trobelę, o kiškiukas luobinę; atėjo gražus pavasaris — lapės trobelė sutirpo, o kiškiuko liko.

Lapė įsiprašė pas kiškiuką sušilti ir visai jį išvarė.

Eina keliu kiškiukas ir verkia, o priešais atbėga šunys:

—       Am, am, am,...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Rusų pasakos
Skaitysite 5 min.

Buvo kitados karalius ir karalienė, gyveno juodu santarvėje ir ramybėje ir turėjo dvylika vaikų, bet visi buvo berniukai. Vieną sykį karalius sako savo pačiai:

– Jeigu tryliktas vaikas, kurį tu pagimdysi, bus mergaitė, visi dvylika berniukų turės mirti, kad būtų didesni jos...

Pasakos Stebuklinės pasakos Brolių Grimų pasakos
Skaitysite 10 min.

Prieš Naujus metus Kurše tarnavusi vyresnioji sesuo pradeda kalbėti, kad reikia deginti eglaitę. Niekaip negaliu suprasti, kaip tai galima eglaitę deginti,— klausinėju sesers, ir ji man pasakoja, kad Kurše prieš Naujus metus į kiekvienus namus parnešama iš miško eglaitė, visaip papuošiama,...

Pasakos Kalėdų pasakos Pasakos apie šeimą
Skaitysite 3 min.

Gyveno senelis ir bobutė. Turėjo senelis žirnelį, bobutė pupelę. Pasodino bobutė tą pupelę palovy. Pupelė augo augo, užaugo lig lovos ir pradūrė lovą; paskui užaugo lig lubų ir lubas pradūrė. Vėl augo augo, užaugo lig šelmens ir pradūrė šelmenį; paskui užaugo lig debesų...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą
Skaitysite 4 min.

Gyveno žmogus, toks jis vargšas buvo, jog

— Nieko neturėjo. Apsitaisė sykį kuo galėdamas ir išėjo į pasaulį. Sutiks kokį žmogų ir klausia:

—      Kodėl aš nieko neturiu?

—      Ar turi kokį nors darbą?

—      Ne, neturiu.

—      Kad neturi darbo,— sako jam žmogus,— iš kur tu ką...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie laimę Pasakos apie turtą
Skaitysite 7 min.
Audio pasaka
8:24

Saulė ritosi per dangų, O kiškutis žvilgt pro langą. Saulė kyšt už debesų — Kiškis dairosi — tamsu.

Rėkia šarkos, Rėkia margos: „Sesės gervės, gervinai, Dingo saulė amžinai! Krokodilas danguje Čiupo ir prarijo ją!"

Kur pažvelgsi — ten tamsu, Kur išeisi — ten baisu; Jei į...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 4 min.

Vieno pikto ir apsileidusio šeimininko sodyboje gyveno jautis. Darbštus, daug visokių darbų nudirbdavo, tačiau laikė ji šaltame tvarte pusbadžiu.

Stojo šalta žiema: šaltis, badas.

—      Mesiu šeimininką, eisiu kur akys mato... Blogiau nebus.

Ir išėjo iš sodybos.

Eina, eina,...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus
Skaitysite 6 min.

Vienas ponas labai troško turtų ir dieną naktį kartodavo, kad didžiausias jo noras - turėti daug aukso. Nuėjo jis kartą į bažnyčią ir meldžiasi: „Dieve, duok man aukso, duok man aukso!.."

Kur buvęs nebuvęs, prieš jį atsirado šv. Petras ir klausia:

- O kiek tu aukso nori, žmogau?...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie turtą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Nebeatmenu, kurioj valstybėj gyveno karalius su karaliene. Jie turėjo tokią gražią, tokią nuostabią dukrelę, kad jos gražumui apsakyti nė žodžių nebeužtenka. Karaliaus rūmai buvo visų puikiausi pasaulyje — pastatyti iš krištolinių plytų. Turtams nebuvo skaičiaus: visur auksas,...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie draugystę Pasakos apie meilę Pasakos apie šeimą Stebuklinės pasakos
Skaitysite 14 min.
Audio pasaka
23:57

— Tai bent šaltelis!— džiaugėsi sniego senis.— Vienas malonumas toks oras! Ir tas pasiutęs žiemys kaip mane meiliai glosto, kaukdamas pagal ausis! Tik man nepatinka aure anas raudonas ratas, spoksantis į mane!— Raudonu ratu sniego senis vadino saulę, buvusią tuo metu arti laidos.— Bet aš...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie gamtą
Skaitysite 9 min.
Audio pasaka
5:38

Buvo kitąsyk trys broliai: du išmintingi, o vienas visai kvailiukas: tėvams mirus, pasidalino jie viską į tris dalis ir pasistatė visi po naują svirniuką. Tiedu išmintingieji, kada tik atliekamo laiko radę, vyžas pina ir kabina į savo svirniukus, o kvailys, ant krosnies gulėdamas,...

Pasakos Lietuviškos pasakos
Skaitysite 10 min.

Gyveno kartą toks neturtingas kunigaikštis. Jo kunigaikštystė buvo labai maža, bet vis dėlto galėjo išmaitinti jam pačią, ir jis sugalvojo vesti.

Buvo tikrai nepaprastas daiktas, kad jis išdrįso paklausti imperatoriaus dukters: ,,Ar eisi už manęs?" Jis turėjo garbingą vardą ir...

Pasakos Anderseno pasakos
Skaitysite 8 min.

Seniau pakrašty vienos girios gyveno miško sargas su savo motina. Prie pat trobelės buvo kūdra, kur vis atskrisdavo trys gulbės. Kai tik jos nusileisdavo, tuoj padėdavo savo plunksnas ir virsdavo labai gražiomis mergaitėmis.

Kartą miško sargas, eidamas iš girios, pamatė šitas mergaites,...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie laimę
Skaitysite 5 min.
Audio pasaka
5:58

Turėjo žmogus asilą, kuris daug metų kantriai nešiojo maišus į malūną, bet galų gale paseno, liko be sveikatos ir nebetiko darbui dirbti. Šeimininkas jau ketino daugiau jo nebešerti, bet asilas pajuto, kad čia gali jam liūdnai baigtis, pabėgo nuo šeimininko ir iškeliavo į Brėmeną,...

Pasakos Pasakos apie didvyrius Pasakos apie draugystę
Skaitysite 7 min.

Tėvas turėjo keturis sūnus. Bet tėvas mirė, paliko viena motina su tais vaikais. Vargsta, žūna ana su tais vaikais, vos ne vos anuos gali išmaitinti. Vieną dieną nebeturi ana vaikams ką beduoti. Eina prie kaimyno skolintis duonos. Kaimynas tuo laiku pats neturėjo duonos: seną jau...

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 10 min.

Buvo toks žmogelis ir turėjo sūnų. O kitąsyk, būdavo, raganos vaikus vagia. Bijodamas, kad ir jo sūnaus nepavogtų, tas žmogelis padarė luotą, įsodino į jį sūnų ir paleido į marias. Ir paleisdamas jam prisakė, kad nesiirtų prie kranto, kad atplauktų tik tada, kai išgirs šitaip...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie raganas
Skaitysite 3 min.

Įlipo Skruzdėlytė į beržą. Prilipo pačią viršūnę, pažiūrėjo žemyn, o tenai, žemėje, jos skruzdėlynas vos matyti.

Skruzdėlytė atsitūpė ant lapelio ir galvoja: „Atsipusiu kiek — ir žemyn".

Skruzdėlių mat griežti įstatymai: saulutė arti laidos — ir visos namo bėga....

Pasakos Pasakos apie gyvūnus
Skaitysite 9 min.

Vieną dieną ėriukas su draugais ganėsi pamiškės pievoje.

Panorėjęs gerti jis nubėgo prie upės.

Tik strykt iš miško vilkas ir pribėgo prie ėriuko.

- Ko čia man vandenį drumsti? - suriko vilkas.

- Pone vilke, - atsakė nusigandęs ėriukas, - aš prie vandens prisiliesti nespėjau ir...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Ėjo katinas per mišką ir sutiko lapę. žinodamas, kad lapė - didelė gudruolė, ją mandagiai užkalbino:

- Sveika gyva, lapute. Kaip laikaisi, kaip gyveni?

Lapė išdidžiai pažvelgė į katiną ir atšovė:

- O tu, žebrasnuki, kaip drįsti mane sveikinti ir net klausinėti, kaip gyvenu....

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Turėjo tėvas du sūnus, vyresnysis buvo gudrus ir sumanus, – ką paima, tą padaro, o jaunėlis – kvaišelis, nieko neišmanė, nieko negalėjai jo išmokyti. Žmonės, jį matydami, sakė:

– Tai turės tėvas su juo vargelio!

Kai tik koks reikalas ar darbas – vis vyresniajam, vis jam....

Pasakos Pamokančios pasakos Stebuklinės pasakos Brolių Grimų pasakos
Skaitysite 21 min.

Aplink sodą ėjo lazdynų žalitvorė; už jos traukėsi laukai ir pievas, kur buvo ganomas karvės ir avys. Vidury sodo žydėjo radastų krūmas; po juo lindėjo sraigė. Ji daug vidaus turinio turėjo — ji save pačią turėjo.

— Palaukit, ateis ir mano laikas! — tarė ji. —Aš duosiu...

Pasakos Pasakos apie gamtą Anderseno pasakos
Skaitysite 5 min.

Dinas išlipo iš karietos ir nustebęs net pasitrynė akis. Jam pasirodė, kad jis sapnuoja. Priešais stūksojo aukšta, didinga pilis. Spalvinga ir daili, ji atrodė tartum iškirpta iš paveiksluotos pasakų knygos.

Virš puošnių jos vartų žvilgančiomis raidėmis buvo užrašyta: MELAGIŲ...

Pasakos Melų pasakos Vytautė Žilinskaitė
Skaitysite 7 min.
Audio pasaka
12:24

Karalius neturėjo vaikų. Jis nuėjo medžioti, bemedžiodamas užsigeidė gerti. Jis pasilenkė, o velnias už barzdos:

— Neleisiu! Jei pavesi, ko namie nepalikai, tai paleisiu. Kas daryti? Prižadėjo. Pareina namo,— ogi randa — duktė gimusi! Kai jai sueis dvidešimt metų, tai velnias paims....

Pasakos Lietuvių liaudies pasakos Stebuklinės pasakos
Skaitysite 3 min.
MENIU